Naar aanleiding van de ingediende zienswijze van SGP en VVD in de Flevolandse Staten is er berichtgeving in alle landelijke bladen geweest. Om te komen tot deze berichten worden doorgaans gegevens van de aantallen grote grazers in het Oostvaardersplassengeied opgevraagd bij SBB. Deze geven altijd de aantallen door van het voorjaar. Dit zijn echter de laagste aantallen in een jaar. Na deze telling werpen de hindes, koeien en merries hun kalveren en veulens. Normaal gesproken vermeerderd een populatie zich dan met eenderde. Deze wat gekleurde gegevens bracht voorzitter Linthorst ertoe om de pers aan te schrijven zodat zij de juiste feiten kunnen presenteren. Hier volgt zijn brief.

In verschillende artikelen over de OVP worden verschillende aantallen grote grazers genoemd. Bijvoorbeeld in Trouw wordt aangegeven dat er 2700 grote grazers aanwezig zijn. Dit is niet juist.

Volgens de officiële telling van SBB waren er in oktober 2015 4350 dieren aanwezig waarvan 3050 edelherten. Dit op een oppervlakte van 2800 ha en niet zoals vaak wordt gesuggereerd op een oppervlakte van 6000 ha. 2800 ha is grazig gebied en van 6000 ha is het groottste deel ontoegankelijk moerasgebied of water.

Op 8 december 2016 is de verantwoordelijkheid van het dierenwelzijn van de Tweede Kamer overgedragenaan de Provinciale Staten conform de aangenomen motie van de hand van de leden Heerema en Geurts.

Brief van de Staatssecretaris:

Screenshot brief overdracht OVP

Complete overeenkomst kan hier worden gedownload

Screenshot overdrachtsovereenkomst OVP

 

Banner Logo VHE 600xxxxxxx

 

Open brief

Apeldoorn, 4 december 2016

Aan: Provinciale staten van Flevoland

Ruim een jaar na het besluit in de Tweede Kamer eindelijk overdracht van de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen (OVP) naar de Provincie Flevoland

De planning is dat per 1 januari 2017 dit zal moeten plaatsvinden maar is dit nog wel mogelijk? In december moeten dan wel beslissingen worden genomen maar dit onderwerp staat op geen enkele agenda van de Provinciale Staten van Flevoland.

We gaan weer een nieuwe winter in die de hongerdood betekent voor 1000 tot 2000 dieren en bij een fors strenge winter is de verwachting tot 70% van de populatie!

Het jarenlang gebruikte argument dat de grote grazers het gebied moeten openhouden voor de ganzen is een verkeerde voorspiegeling gebleken.

De echte doelstelling van dit OVP experiment is het aantonen:

Zonder menselijk ingrijpen een mooi open, parkachtige landschap in de OVP creëren, met eiken en essen en met minder herbivoren dan nu!

Na 25 jaar is er nog geen enkel teken dat deze doelstelling van dit experiment in de verste verte haalbaar is, erger nog, de verdere verwijdering van deze doelstelling is in het hele gebied zichtbaar.

Wat heeft deze vorm van beheer de Provincie Flevoland wel gegeven?

  1. Na 25 jaar gemodder is de rijke begroeiing v/h gebied totaal verdwenen,

  2. Gebiedsuitbreiding, het belangrijke advies van ICMOII is niet uitgevoerd,

  3. Daarom worden er door voedselgebrek per jaar meer dan 1500 dieren gedood,

  4. Ondanks dat gaan er p/j nog eens minstens 130 dieren dood alleen v/d honger,

  5. Door de grote hoeveelheid grazers is er een achteruitgang van de biodiversiteit,

  6. Bijna alle vogelsoorten genoemd in het Natura 2000 plan zijn sterk verminderd,

  7. Het voedsel voor de grazers wordt door vernatting v/h gebied sterk beperkt.

De voorstanders van dit Oostvaardersplassen-experiment hopen ieder jaar weer op een zeer strenge winter waarbij minstens 70% van de aanwezige grote grazers dood moet gaan. Dit alleen om de begroeiing binnen het OVP gebied weer een nieuwe kans te geven. Is dit nu werkelijk wat de leden van Provinciale Staten van Flevoland voorstaan en wat de inwoners van Flevoland willen?

Waarom moest het Ministerie van Economische Zaken zo tergend lang treuzelen bij de overdracht van een door de Tweede Kamer genomen besluit om het dierenwelzijn van de grazers in de OVP over te dragen aan de Provincie Flevoland? Een kostbaar jaar is hiermee verloren gegaan met ongetwijfeld weer veel extra dode dieren . De OVP is overigens het enig natuurgebied binnen Flevoland maar ook in heel Nederland wat onder curatele staat van dit ministerie, waarom?

Geachte Statenleden van Flevoland, nogmaals doen we een beroep op u. Net als de meesten van u willen de onderstaande organisaties en deskundigen een einde maken aan dit jaarlijks terugkerend “uithonger model”.

Wij verzoeken u vriendelijk toch dringend om snel te kiezen voor het ecologisch draagkracht model. Dit houdt in dat het aantal aanwezige dieren in overeenstemming moet zijn met de hoeveelheid voedsel c.q. begraasbare oppervlakte binnen de OVP, logisch toch!

Met vriendelijke groet,

J. Linthorst Voorzitter Vereniging het Edelhert (06 30447359)

Y. Bierman Voorzitter Stichting Welzijn Grote Grazers

N. Dijkshoorn Oud terreinbeheerder OVP

L. van Leeuwen Werkgroep Leefbaar OVP

J. Oosterbaan Dierenarts en lid van Vereniging het Edelhert

T. Jorna Dierenarts

F. van Beusekom Ecoloog en oud directeur SBB

P.S.

In het ICMO2 rapport van november 2010 wordt al de mogelijkheid gegeven om een einde te maken aan de komende, slechte situatie van de grote grazers! Citaat (blz.15):

The overall conclusion of ICMO2’s ethical considerations is that long periods of food restriction resulting in large scale unnecessary suffering and subsequent starvation of animals as a result of living conditions partially created by man is morally not acceptable, and has to be prevented.

In de Tweede Kamer is het onderwerp Oostvaardersplassen weer eens aan de orde geweest. De zeggenschap over het beheer van het gebied was inmiddels gedelegeerd naar de Provincie. De zeggenschap over het welzijn van de dieren was nog steeds verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer. Deze situatie ging steeds meer wringen. Hierbij een ingezonden brief van VVD-fractielid Heerma over hoe dit is aangepakt en wat de uitkomst is. 

15.10.13 grote grazer ovp

foto: werkgroep OVP

Het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen gaat naar de Provincie Flevoland. Dinsdagmiddag 13 oktober stemde de Tweede Kamer met de kleinst mogelijke meerderheid (de helft plus één) in meerderheid vóór de motie van de Tweede Kamerleden Heerema en Geurts. De overheveling is hiermee een feit.

Het beheer van het terrein was al in handen van de Provincie, alleen het welzijn van de grote grazers leek de Staatssecretaris nog binnen haar invloedsfeer te willen houden. Met deze stap krijgt de Provincie het geheel voor het zeggen in het gebied. 

VhE voorzitter Linthorst noemt het 'een grote stap voorwaarts!' 

In de uitzending van EenVandaag zaterdag 19 september op 22.30 min. voorzitter Jozef Linthorst over het dierenleed op de Oostvaardersplassen (OVP). Donderdag 24 september buigt de Tweede Kamer zich over het beheer in de OVP. Staatsbosbeheer voert het beheer uit dat door de Kamer wordt besloten. Kijk hier de uitzending.

Screenshot 2015 09 21 11 30 53