1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42

Woensdag komt in de gemeenteraad van Amsterdam het damhertenbeleid in de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD) weer aan de orde.  Vereniging het Edelhert (VhE) heeft een open brief gezonden aan college en raad van Amsterdam.

Banner Logo VHE 600

Apeldoorn, 27 september 2015

Aan: college van Burgemeester en wethouders Gemeente Amsterdam
kopie: Fractievoorzitters van de Politieke partijen Gemeente Amsterdam

Zeer geacht college,

Zeer binnenkort wordt er binnen de gemeenteraad van Amsterdam gesproken over de damhertenproblematiek binnen de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). Wij als Vereniging het edelhert (VhE) zijn al 70 jaar belangenbehartiger van de edelherten en damherten in Nederland. Wij staan voor een behoorlijk en diervriendelijke omgang met onze maar ook uw damherten (zie beleidsvoorstel damherten www.hetedelhert.nl). Mogelijk kunnen de onderstaande punten de gemeenteraad helpen bij het maken van de juiste afweging.

Het doorgaan met het huidige beleid.
Deze mogelijkheid geeft:
* een verdere verarming en beschadiging van de natuur in de AWD
* niet voldoen aan de Natura 2000 waarden
* blijvende, terugkerende sterfte in de winterperiode
* doordat de AWD maar voor ¾ is omrasterd zullen damherten, een volledig onnatuurlijk gedrag blijven tonen en als   een soort hanggroep Zandvoort in blijven trekken
* het terugdrijven van de herten door de Zandvoortse bevolking, hoe goed ook bedoeld is een ernstige overtreding     van de Flora en Faunawet, iedere dag weer!
* Juridisch is Amsterdam (nog) niet verantwoordelijk voor land/tuinbouwschade en verkeersongelukken,      maatschappelijk ligt hier natuurlijk wel een verantwoordelijkheid
* Amsterdam blokkeert met deze keuze het creëren van een mooi groot natuurgebied in Noord Holland. Ook is het    miljoenen kostende ecoduct voor nop aangelegd
* Amsterdam blijft hiermee een spelbreker bij het opstellen van een noodzakelijk provinciaal Faunabeheerplan
* Deze keuze geeft bij een diervriendelijk beleid automatisch een andere vorm van noodzakelijk afschot (reactief)

 

Door de keuze van dit beleid zal door gebrek aan voedsel en afhankelijk van de heftigheid van de winter sterfte optreden. Een vorm van reactief beheer (het doden met een kogel van verhongerende dieren die de lente niet meer halen) is hier dus wel nodig.
Deze vorm van beheer, wil men dit goed en diervriendelijk uitvoeren is erg arbeidsintensief en eigenlijk alleen toepasbaar in een voor de dieren volledig afgerasterd gebied (anders toename van punt 4-5 en 6). Uit veiligheidsoverwegingen is het zeer
wenselijk dat dit reactief beheer wordt uitgevoerd in terrein waar het publiek kan worden geweerd zoals b.v. in de Oostvaardersplassen (OVP)

In het geval van de OVP wordt door de Dierenbescherming aangevoerd dat vroeg reactief beheer geen jachtactiviteiten, geen verstoring door de mens in de OVP te weeg brengt. In werkelijkheid zien we dat b.v. in de maanden, februari, maart en april 2015 over het hele terrein heen (2800 ha) het SBB personeel met 2 tot 4 auto’s, 7 dagen in de week in een zeer milde winter 1365 dieren geschoten worden. In een strenge winter zijn dit minstens 2000 dieren (gemiddeld 15 tot 22 dieren per dag, hoezo geen jachtactiviteit!).
Ook is het zeer onjuist als gesteld wordt dat vroeg-reactief beheer ook structureel een populatiereductie inhoud. De ervaring bij de Oostvaardersplassen laat zien dat 5 jaar reactief beheer tussen september 2010 (3929 dieren) en september 2015 (ongeveer 4500 dieren) geen afname maar toch een groei te zien geeft.

Het vangen, verdoven en transporteren van in het wild levende damherten.
Afgezien dat dit een dusdanig dieronvriendelijke oplossing is dat dit het aller aller laatste is waar aan gedacht moet worden geeft deze methode ook veel problemen.
Allereerst moet er met de transporteur een borging komen over de hoeveelheid dieren die tijdens het transport mogen sterven. Het vangen, verdoven, transport, grenspassages en weer in vrijheid stellen van dieren die onder de F&F-wet vallen is, denken wij, onmogelijk op een diervriendelijke manier, leuk om over te praten maar onuitvoerbaar.

De totale AWD omrasteren.
Bij deze oplossing heeft de Gemeenteraad het totale beheer in eigen hand en heeft niemand meer last van de herten uit de AWD. Bij deze oplossing wordt het gebied een groot hertenkamp van 3200 ha met 3000 damherten als ‘gehouden dieren’. Er moet vooraf wel een oplossing bedacht worden wat men wil doen met de aanwas van minstens 23% tot 30% per jaar. De overloop mogelijkheid naar de buren is immers afgesloten!

Actief beheer
Op diverse plaatsen in binnen en buitenland is aangetoond dat een populatie damherten die in evenwicht is met het leefgebied vrij kan leven zonder rasters en andere belemmeringen. Ook heeft de omgeving geen last en/of schade van deze populatie. Van alle rapporten die inmiddels zijn geschreven over fauna en flora in de AWD is er niet één wetenschappelijke publicatie die actief beheer ontraad. In het Ambtswoningoverleg beheer damherten in de AWD op 7 juni 2013 is door de aanwezigen nog eens benadrukt dat een groot geïntegreerd natuurgebied in Noord Holland en Zuid Holland mogelijk is als de Gemeente Amsterdam hierin ook haar medewerking geeft door een aantalsreductie toe te passen.
Dat betekent voor de AWD dat dit uitgevoerd kan worden over een aantal jaren alleen door een professioneel team van de boswachters van Waternet. Zij kunnen dit uitvoeren op momenten dat de grote hoeveelheid bezoekers er geen last van heeft en zonder dat de schuwheid van de herten toeneemt. Deze uitvoering van beheer is hun professie en specialiteit, laat uw beslissing in de gemeenteraad van Amsterdam van eenzelfde kwaliteit zijn.

Vriendelijke groet
Jozef H.M. Linthorst
Voorzitter VhE
06 30447359