1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Notulen van de ALV van de Vereniging het Edelhert op 05-03-2016 in het Aardhuis te Hoog Soeren om 10.00 uur.


Voor de vergadering wordt door de Jachthoornblazers van het Aardhuis een aubade ten gehore gebracht op het voorterrein van het Aardhuis.

    1.    Opening
De voorzitter (VZ)  Jozef Linthorst opende de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
Hij licht om te beginnen het middag programma toe dat staat in het kader staat van wildzichtbaarheid en daaraan gekoppeld het weer doen herleven van het systeem van wildweiden en akkers.
    •    Bas Worm zal de geschiedenis van de wildweiden en akkers belichten zoals deze vroeger was op de Veluwe.
    •    Hugh Jansen zal ingaan op de voedsel behoefte en het gedrag van edel wild dat dit tot gevolge heeft.
    •    Tenslotte zal Christoph Bemelmans uit de doeken doen beheer en wildzichtbaarheid elkaar niet hinderen, als men zich aan een aantal regels houdt.

    1.    Notulen
Notulen vergadering 07-03-2015 en de extra vergadering 26-09-2015
Beide notulen worden doorgenomen. Er zijn geen vragen of opmerkingen en zijn hiermee goedgekeurd. De VZ dankt de secretaris voor deze notulen

    1.    Secretarieel jaarverslag
De VZ licht het jaarverslag toe en benadrukt enkele punten:
    •    Wat betreft de Oostvaardersplassen (OVP) en het Oostvaardersveld (OVV):
SBB wil ook roodwild toelaten in het OVV maar wil ernstige schade daar voorkomen. Er ligt een oude duiker die als wildpassage in gebruik is genomen. Deze “tunnel” is 3 x 2.50meter in doorsnede en 35 meter lang. Het is op de eerste plaats zeer de vraag of het wild deze tunnel zal gebruiken gezien de maatvoering. In deze wildpassage is een camera geïnstalleerd zodat SBB precies weet hoeveel roodwild er passeert naar het OVV. Als er teveel roodwild ingaat wil SBB dit terugdrijven of de tunnel sluiten. De grootte van het begraasbare deel van het OVV is 270 ha. VhE schat dat 10 stukken roodwild voldoende is.
Er is een brief uit gegaan naar de provincie waarin vragen gesteld zijn over de ontheffing, die voor het terugdrijven en het afsluiten van de wildpassage, is aangevraagd.
Verder is gevraagd of het terugdrijven van roodwild niet moet worden gezien als het “opzettelijk verontrusten” Hetgeen volgens de FF wet verboden is.
    •    In de winter van 2014 / 2015 zijn 1375 stukken roodwild geschoten en spontaan doodgegaan. Als reden is opgegeven dat er minder dieren dood waren gegaan en de zachte winter 2013 / 2014.
    •    Verder is het opmerkelijk dat er in februari, maart 350 Konicks paarden zij doodgegaan. Dit is normaal 20 in dit tijdvak.
    •    Ook is er een nieuw fenomeen waargenomen en dat is een soort kruis verlamming bij ongeveer 55 stukken roodwild
De oorzaak van het hoge sterfte van de Konicks paarden en de verlammings verschijnselen zijn niet bekend en het is ook niet bekend of daar onderzoek naar is gedaan. Hierover is ook niets te vinden in de rapportage van SBB.
    •    Over de geslachts verhouding kan worden opgemerkt dat deze sterk is verschoven naar de vrouwelijke kant. Er zouden 110 oudere, mannelijke  en 2200 vrouwelijke stukken zijn waargenomen. De heer Lenselink merkt op dat er 150 mannelijke stukken, incl. spitsers zijn geteld (In een Yo tube filmpje) Blijft dat de vrouwelijke kant te sterk is over vertegenwoordigt.
    •    Natura 2000: er zijn 211 “zienswijzen” binnen gekomen waarvan er 191 zijn afgewezen. Omdat deze over het dierenwelzijn gaan heeft de VhE een beroep bij de Raad van State ingediend tezamen met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, Vereniging Grote Grazers, Nick Dijkshoorn op persoonlijke titel..
    •    De heer Kuil een van de auteurs van het Natura 2000 rapport heeft in een vergadering gezegd dat het begrazingdeel geen onderdeel uitmaakt van Natura 2000. Dit staat in notulen opgetekend door de Provincie Flevoland.
    •    Ron Rieseeuw vraagt of bij het beheer plan van SBB ook rekening is gehouden met de tijdelijke drooglegging van moeras gedeelte. VZ antwoord dat dit een van onze vragen is. De VZ vraagt de vergadering om de stukken op de site te lezen en gedachten die bij leden leven aan het bestuur te zenden.
    •    De rasterploeg heeft dit jaar zijn 25 jarig jubileum gevierd. Organisator en kartrekker van de rasterploeg is Henk Ruiterkamp. Hij krijgt de gouden stang uitgereikt
    •    Onlangs kwam in de publiciteit dat er een goud jakhals in Nederland was gesignaleerd. Nu blijkt dat onze monitor ploeg, in de persoon van Piet Bloemers,  deze al veel eerder had gesignaleerd maar dat de TBO daar geen ruchtbaarheid aan wil geven. Voor zijn inzet ook bij de rasterploeg en bij de monitoring van wildviaducten, wordt ook hem de gouden stang uitgereikt.
    •    De voorzitter dankt Wilma en Ron voor hun optreden en inzet met de stand van VhE op allerlei manifestaties.
    •    Hierna merkt de VZ nog op dat de vereniging een heel mooi blad heeft. Ger Verwoerd is hiervan al sinds jaar en dag de hooftredacteur. Hij krijgt hiervoor de gouden stang uitgereikt.
    •    De website draait goed. Hiervoor doen Jan Paulides en Janoh de Groot veel moeite. De VZ dankt hen hiervoor. Er zijn 500 tot 1000 hits per dag. Er is besloten meer via de website te doen en de nieuwsbrief terug te brengen tot noodzakelijke mededelingen aan de leden. Er zij 534 mailadressen bekend. Dit aantal zou nog omhoog moeten.
    •    Twitter heeft 1220 volgers en wordt beheerd door Janoh de Groot
Facebook heeft 1193 aangeslotene en wordt beheerd door Ruud van Halsema. Ook zij worden bedankt door de VZ
    •    Tenslotte dankt de VZ Hans kroes die de ledenadministratie voor zijn rekening neemt en Arjan Broekhuizen die achter de schermen veel werk verzet zoals het telefonisch benaderen van leden die verzuimd hebben hun contributie te betalen en dergelijke.
    •    Hans de Bruin merkt nog op dat het hem is opgevallen dat in het naar buiten treden van de vereniging ook adviseurs acteren en niet alleen het bestuur. Hij vraagt zich af of dit strikt formeel een goede zaak is en of een en ander schriftelijk is geregeld. De VZ antwoordt dat alle zaken naar buiten toe onder verantwoording van het bestuur gebeuren. Omdat Jan Paulides de website beheert wordt hij vaak benaderd en acteert dan, maar steeds in overleg met het bestuur. De VZ acht het niet aan de orde om dit schriftelijk vast te leggen.
    •    Hans de Bruin merkt verder op dat in het programma van 2016 staat dat 7 maart 2017 de ALV is dit moet 4 maart zijn. Waarvan Acte.

    1.    Financieel verslag.
Paul Buitenhuis, adviseur van het bestuur, behartigt ad interim, de financiën van de vereniging onder verantwoording van de VZ.
Paul licht de begroting toe en noemt enkele speciale punten.
Inkomsten
    •    De voornaamste inkomsten bron van de vereniging is de contributie. Hij heeft gemerkt dat het wat moeilijker is om dit allemaal binnen te krijgen. Arjan Broekhuizen heeft veel werk verzet. Ondanks dat is niet alles binnen gekomen en zijn er uiteindelijk enkele tientallen geroyeerd.
    •    Dat er meer advertentieopbrengst is geweest komt voort uit het feit dat er nog een oude rekening bleek te liggen die hij alsnog heeft verstuurd en die ook is voldaan.
    •    Met Swarovski is een nieuw contract gesloten van 1900,-- netto, na aftrek van commissie voor een reclamebureau.
    •    Hij roept eenieder op na te denken of er nog adverteerders kunnen worden binnengehaald.
Uitgaven
    •    Jubileum rasterploeg. Aan het boekje heeft de vereniging.  
€ 1000,-- bijgedragen. De overige kosten van het boek is gesponsord door een van onze leden. Doordat de vrijwilligersdag als zelfstandig evenement is afgezegd en de vrijwilligers zijn uitgenodigd bij het jubileum, is een en ander toch binnen de begroting gebleven.
    •    Extra ledenvergadering als afsluiting van de actie van “verontruste leden” heeft extra geld gekost. De lunch is spontaan gesponsord door Mata kunststoffen. Paul dankt Jan Paulides, directeur, voor dit spontane gebaar.
    •    Door de problemen met de vertrokken penningmeester zijn er extra kosten gemaakt voor de accountant.
Balans
    •    De post overige vorderingen is verhoogd omdat extra postzegels zijn gekocht dit met het oog op prijsstijging.
    •    Kortlopende schulden € 939,-- zijn portokosten uit 2015 v oor het tijdschrift.
Subsidie
    •    € 7000,-- t.b.v. het genetisch onderzoek. Dit wordt weer uitbetaald aan de onderzoekende instantie.
    •    Er is € 3000,-- ontvangen voor educatie van vrijwilligers. Dit bedrag moet daar ook aan worden besteed. Over de inhoud van de cursus wordt momenteel overleg gevoerd met de deskundigen uit de vereniging.

Er zijn uit de zaal geen vragen

    1.    Kascommissie
In de kascommissie waren benoemd Pauline van der Putten en Reijer Goud. Deze laatste kon, door persoonlijke omstandigheden, geen tijd vrijmaken. Zijn plaats is ingenomen door Rob Schuitenmaker.
Zij hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De kascommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen. De zaal applaudisseert.
De VZ dank Paul hartelijk voor zijn vele werk.
Aan de kascommissie wordt toegevoegd Rein Jaarsma. Reijer Goud is aftredend; Pauline van der Putten en Rob Schuitemaker hebben beiden voor de eerste maal de controle uitgeoefend en prolongeren hun taak voor de volgende ronde. Rein Jaarsma treedt op als reserve.

    1.    Het huishoudelijk reglement
Tegelijk met de statuten was er een huishoudelijk reglement (HHR) gemaakt maar dit heeft de ALV nooit gepasseerd. Het is nog een doorgenomen en door een oud notaris gecontroleerd en nu ter goedkeuring aangeboden
De heer de Bruin heeft een schrijven aan het bestuur gedaan met de opmerking dat er een discrepantie bestaat tussen de statuten en het HHR. Er staat in het HHR dat het gehele jaar opzegging mogelijk is als het lidmaatschap ten minste een jaar heeft geduurd en in de statuten staat een opzegtermijn van voor 1 november.
Paul Buitenhuis waarnemend penningmeester geeft een toelichting. Hij verwijst naar Europese wetgeving, mbt tot abonnementen. Het lidmaatschap van de VhE wordt door veel leden als abonnement op het blad ervaren. En daarvoor bestaat een opzeg termijn van 2 maanden. Als het gelijk moet worden getrokken moeten de statuten worden gewijzigd.

De VZ stelt voor het HHR aan te nemen en de geconstateerde discrepantie te zijner tijd ,als de statuten worden gewijzigd, gelijk te maken met de statuten.
Verder adviseert de heer de Bruin om op te nemen dat mutaties in het HHR een verantwoording is van het bestuur. Dan hoeft dit niet bij elke verandering langs de ALV.
De VZ dankt de heer de Bruin voor zijn opmerking.

    1.    Cursus voor vrijwilligers.
Het bestuur heeft als speerpunt genomen de zichtbaarheid van het wild. En er is E 3000,-- subsidie verkregen voor de educatie van vrijwilligers. Op 1 maart is er een bijeenkomst geweest van het bestuur met de kern functionarissen om hierover van gedachte te wisselen en een stappenplan te maken. Er zijn al gesprekken geweest met TBO’s. dit zal nog worden uitgebreid. De volgende stap is de inhoud van de cursus te bepalen met de deskundigen van de vereniging en als nodig, van daarbuiten. Het bestuur hoopt dat door deze activiteit nieuwe vrijwilligers en nieuwe leden zich zullen aanmelden.
    •    De heer Budding vraagt zich af of een actie als het uitdelen van oude bladen van het Edelhert met daarin een aanmeldings kaart nog een mogelijkheid is om nieuwe leden te werven. VZ: Er is ervaring mee en blijkt weinig of niets op te brengen.
    •    Kelderman merkt nog op dat hij het een slechte zaak vindt dat individuele vrijwilligers die 25 jaar bij de rasterploeg zijn niet door het bestuur in het zonnetje worden gezet. VZ antwoord dat hij het daarmee eens is maar dat het bestuur nooit input heeft gehad hierover.

    1.    Samenstelling bestuur.
Het bestuur stelt voor om Hennie Degen en Bas worm in het bestuur op te nemen. De beide heren stellen zich kort voor en worden bij acclamatie benoemd.

    1.    Rondvraag
    •    De heer de Bruin vraagt of alleen een abonnement op het blad een mogelijkheid zou zijn zonder lidmaatschap. VZ antwoord: Dit te zullen bekijken in het bestuur.
    •    Ron Rieseeuw vraagt of er nog festiviteiten zijn gepland bij 70 jarig bestaan. VZ antwoord dat het bestuur heeft gemeend dat 70 jaar geen jubileum is en dat derhalve niets is gepland

    1.    Sluiting
Niets verder ter tafel komende sluit de VZ de vergadering om 12.15 uur onder dankzegging voor een ieders inbreng.

Hierna zal worden geluncht. Het middag programma vangt aan om 14.00 uur