1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

 

Jaarverslag

Vereniging het Edelhert
2017

 

 

 

Inhoudsopgave

 1. Voorwoord van de voorzitter
 2. Bestuurssamenstelling
 3. Bestuur algemeen
 4. Actiepunten
 5. DickvandenHoornfonds
 6. Tijdschrift
 7. Excursies
 8. Ledenadministratie
 9. Ledenwerving
 10. Rasterploeg en monitoringgroep
 11. Website en nieuwsbrief
 12. Oostvaardersplassen
 13. Vertegenwoordiging op manifestaties
 14. Adverteerders
 15. Agenda 2018

 

1 Voorwoord van de voorzitter

Terugkijkend op het jaar 2017 mag ik voorzichtig concluderen dat het goed gaat met onze Vereniging het Edelhert maar ook met 'onze' herten. Vooral de damherten floreren door het hele land uitstekend. Misschien gaat het wel iets te goed met onze dieren. Want zolang er door de grondeigenaren/ natuurorganisaties/Provincies onbeheerde populaties mogen ontstaan geven die veel landbouwschade, verkeersproblemen en herten-ellende. Wordt er ten lange leste enige vorm van beheer toegestaan, dan is het vaak een zware, moeilijk uitvoerbare en uiterst discutabele klus vanwege hoog opgelopen aantallen.
Blijkbaar is het nog steeds niet duidelijk bij de verantwoordelijke beheerders dat grote hoefdieren zich in Nederland niet op natuurlijke wijze laten reguleren zolang er niet voldoende grote predatoren zijn. Die paar wolven die er mogelijk aan staan te komen kunnen onzes inziens deze klus voorlopig nooit alleen klaren.

VhE wil graag op vele plaatsen in Nederland, waar dit kan vrijlevende populaties edelherten en damherten die naar het draagkrachtmodel worden beheerd!

Vereniging het Edelhert doet wat het kan om in het verleden en in de toekomst de verantwoordelijke beheerders hierop te wijzen. Denk hierbij aan onze succesvolle inspanning bij de Amsterdamse Waterleidingduinen en nu in het zuidelijk deel van het Deelerwoud. Het aankaarten van het uit de hand laten lopen van de damhertpopulatie op het Zeeuwse eiland de Haringvreter is een voorbeeld van wat ons in de toekomst te doen staat.

Een klus die in de laatste 7 jaar veel inspanning van de vereniging heeft gevraagd zijn natuurlijk de Oostvaardersplassen. Zonder ook maar een moment van evaluatie door de politiek van Flevoland over de resultaten van de vorige drie adviescommissies is de nieuw ingestelde externe commissie 'van Geel' aan het werk gegaan.
Het is toch onvoorstelbaar dat deze 4e commissie op rij een advies uit gaat brengen zonder dat geconstateerd wordt dat in de afgelopen 12 jaar de grote grazers geen ha voedsel en/of beschutting extra hebben bij gekregen, ondanks de voorgaande drie adviserende commissies!

De vele vrijwilligers hebben de vereniging ook gedragen zowel intern als naar buiten. De rasterclub, de monitorgroep, de excursie organisatie, de website en de redactie van ons Edelhert, allemaal geweldige activiteiten die onze vereniging maken tot wat die is! In dit jaarverslag lees je over hun inzet en activiteiten voor de VhE. Grote dank aan allen die hieraan bij hebben gedragen. Natuurlijk ook dank aan alle leden die ons met hun lidmaatschap hebben gesteund!

 

In het jaarverslag 2017 ook een vooruitblik op 2018
VhE heeft enige tijd geleden gekozen om de wildzichtbaarheid op de kaart te zetten, we zijn daarin gedeeltelijk geslaagd! De in eigen beheer geschreven cursus mag als een succes gelden maar de terreinbeherende organisaties maken er nog geen gebruik van, jammer!
Een lichtpuntje is wel dat SBB Veluwe in samenwerking met VhE een oude WOP, met succes gereactiveerd heeft.
We blijven ons plan reactivering wildweides en -akkers promoten, ook als antwoord op de grote verschraling van de Veluwe en de nodige rust en zichtbaarheid van onze herten.
Het plan om volgend jaar een cursus 'Aanspreken edelherten' op te zetten is intern goed gevallen dus daar gaan we mee door!
Een nieuwe 3e druk van onze WOP atlas moet opgezet worden en daarnaast gaan we kijken of dit digitaal ook te verwezenlijken is.
Met het Drents-Friese Wold willen we ook aan de gang, te gek dat een goed plan door een van de partijen is afgekeurd. Beslissingen zijn genomen met te weinig kennis. Waar mogelijk willen we kennis graag aanvullen voor het volgende beslismoment.
In Zeeland is er ook werk aan de winkel, we hebben contact met de politiek van Zeeland die vaak een probleem hebben met het damhertenbeleid in de Provincie.
De plannen voor het kinderboek worden steeds concreter, we zijn nu op zoek naar de passende illustrator.

Werk genoeg dus om het volgend jaar weer met positieve inzet aan de gang te gaan. Het kon niet beter ook omdat het bestuur weer met volle bezetting aan de gang kan gaan. Frans Assink is zich aan het inlopen en heeft de update van de WOP-atlas op zich genomen, geweldig Frans dat je ons werk komt versterken. Zelfs voor onze penningmeester a.i. hebben we een opvolger, Rens Strijbis gaat deze schier onmogelijke taak klaren. Op de achtergrond zal Paul als adviseur zeker nog zijn inbreng hebben wat wij ook hogelijk waarderen!

2 Bestuurssamenstelling
De samenstelling van het bestuur in 2017 was als volgt:
-Jozef Linthorst: voorzitter
-Bas Worm: vicevoorzitter
-Nick van Adrichem: secretaris
-Hennie Degen: lid
-Ruud van Halsema: lid, contactpersoon vrijwilligers
-Paul Buitenhuis: waarnemend penningmeester en adviseur.

Verder waren in 2017 adviseurs van het bestuur:
-Rik Schoon: damherten
-Ger Verwoerd: faunabeheer, eindredacteur Het Edelhert
-Jan Paulides: website en redactie
-Janoh de Groot: PR en redactie


In november traden twee aspirant bestuursleden toe tot het bestuur te weten:
-Rens Strijbis
-Frans Assink

3 Bestuur algemeen
o Het bestuur kwam tien maal in vergadering bijeen op de kinderboerderij 'Laag Buurloo' in Apeldoorn. Hierbij werd een veelheid van agendapunten besproken en zaken georganiseerd, in dit jaarverslag worden de belangrijkste genoemd.

o 04-03-2017 Algemene Leden Vergadering. Nadat in de ochtend de algemene ledenvergadering is gehouden hadden we na de lunch drie lezingen.

-Dhr. Bram Vreugdenhil en dhr. Thijs Buurman
Van: Provincie Gelderland, Programma bureau Natuur en Leefomgeving.
Onderwerp: Op weg naar één Grote Veluwe!

-Dhr. Piet Bloemerts
van: coördinator Monitoring ecoducten VhE
Onderwerp: presentatie monitorbeelden ecoduct Woeste Hoeve.

-Dhr. Leo Linnartz en dhr. Bram Houben
van: Ark Natuurontwikkeling
Wat is Rewilding en welke positie hebben edelhert en damhert daarin?

o Vrijwilligersdag
Op 11-02-2017 werd de vrijwilligersdag gehouden in de Werkschuur Stichting Groennetwerk op Tongeren. Deze dag stond in het teken van de cursus wildzichtbaarheid. Het programma begon met een uiteenzetting door Bas Worm over het doel en het verloop van de cursus waarna de cursisten de door hen geëvalueerde WOP’s presenteerden.

o Ledendag
De ledendag werd op 04-11-2017 gehouden op het Artillerie Schietkamp (ASK). Hier werd een lezing gehouden door de heren van Os en Borgonje over het ASK, het ontstaan en het wildbeheer. Aansluitend werd een wandeling op het ASK gehouden. De stamppotmaaltijd werd genuttigd in de werkschuur van Stichting Groennetwerk op Tongeren. Er waren 80 leden. Het was een interessante en genoeglijke dag.

 

4 Actiepunten
o Wildzichtbaarheid
Omdat er veel belangstelling was voor de cursus wildzichtbaarheid die in 2016 werd gehouden heeft het bestuur besloten om nogmaals een cursus in 2017 te organiseren. Hiervoor hebben zich 16 leden ingeschreven en is één persoon afkomstig van SBB op uitnodiging van de VhE als deelnemer ingeschreven. De cursus wordt op basis van de ervaringen uit 2016 aangevuld door Bas Worm en wordt gegeven door Bas Worm, met als gastdocenten Johan Wensink en Rik Schoon. De reacties zijn zeer enthousiast.

o Heidedag bestuur
Op 14-10-2017 heeft het bestuur als heidedag een excursie gemaakt naar de Plantage Willem III in Elst. Hier bevindt zich een bestand damherten, Koninck paarden en Gallowayrunderen. Om de Plantage staat geen raster en er wordt beheerd. Er zijn geen problemen met de omgeving. Er is een deel van de uiterwaarden van de Nederrijn bij de Plantage betrokken waardoor het leefgebied voor de damherten vergroot is. De doorgaande weg Elst – Rhenen is verhoogd aangelegd zodat het wild onderdoor kan passeren. Na de excursie werden we, naar goed gebruik, getrakteerd op een uitstekende hazenpeper bij de voorzitter thuis.

o Naam Ecoduct Amersfoortseweg
Het is het bestuur ter ore gekomen dat er een ecoduct wordt gebouwd over de Amersfoortseweg in Apeldoorn. Het bestuur heeft het initiatief genomen met betrekking tot de naamgeving. Er is een brief uitgegaan naar de gemeente Apeldoorn om het ecoduct de naam Dick van den Hoorn te geven. De brief is in behandeling genomen.

o De WOP-atlassen zijn bijna uitverkocht. Er zal een commissie gevormd worden om de WOP-atlas een update te geven. Als dit is gerealiseerd zal een nieuwe druk verschijnen, mogelijk ook digitaal.

o Het bestuur is op 1 april aanwezig geweest bij het symbolisch loslaten van herten in Het Groene Woud, tussen Den Bosch en Eindhoven in de persoon van voorzitter Jozef Linthorst. Hij heeft aan de voorzitter van het Brabants Landschap Jan Baan een ets van Hans Bulder aangeboden.

o Er waren plannen om een ecoduct te bouwen over de A1 bij Terschuur. Het bestuur heeft een brief doen uitgaan naar Rijkswaterstaat om te trachten de bouw van dit ecoduct weer op de kaart te krijgen en de aanleg te bespoedigen.

o De notitie 'standpunt van Vereniging het Edelhert ten aanzien van het beheer van edel- en damherten in Nederland' is aangevuld met een passage over wolven. Dit stuk is te vinden op de site.

o De prijsvraag 'Veluwe op 1'.
VhE heeft hier aan meegedaan met 4 inzendingen:
Verhoging wildzichtbaarheid en tegengaan van de verarming op de Veluwe door aanleg en/of heractivering van wildweiden en -akkers.
Het aanbieden van de Cursus Wildzichtbaarheid aan de Veluwse beheerders.
Het herdrukken van de WOP-atlas en deze ook digitaal uit te geven.
Het schrijven en uitgeven van een kinderboek voor groep 7 en 8 van het LO en deze ook digitaal aan te bieden aan de 898 lagere scholen in de provincie Gelderland.

Helaas had de jury een andere prioriteit waardoor deze ideeën niet werden gehonoreerd. VhE gaat zich verder beraden hoe wij toch deze goede ideeën kunnen verwezenlijken.

 

5 DickvandenHoornfonds
Over dit fonds zal in het financieel jaarverslag verantwoording worden afgelegd. Het wordt steeds als reservefonds gebruikt maar er is tot nu toe geen aanspraak op gemaakt.

6 Tijdschrift
De redactie wordt gevormd door:
Janoh de Groot
Joost Oosterbaan
Jan Paulides
Rik Schoon
Ger Verwoerd is eindredacteur
Het tijdschrift werd ook in 2017 weer vier maal uitgegeven. Het bestuur is van mening dat ons tijdschrift een hoge kwaliteit heeft en bedankt redactie en schrijvers hartelijk.
Het wordt ook inmiddels, digitaal naar ongeveer 100 bestuurders/betrokkenen gemaild die direct of indirect iets met herten te maken hebben. De reacties zijn positief.

7 Excursies
In 2017 zijn in totaal 15 excursies georganiseerd. Dit is inclusief de filmvoorstelling die op 14 januari is gehouden. Ten opzichte van de 10 excursies van 2016 is dit een stijging van 50%.
In totaal hebben 284 leden en introducés gebruik gemaakt van de excursies. Uitschieter was de filmvoorstelling grofwild met 60 deelnemers. Naast een batig saldo (er werd een bijdrage in de kosten gevraagd) heeft deze filmvoorstelling ook ledenwinst opgeleverd.
Het gemiddeld aantal deelnemers per excursie bedroeg 22. Exclusief de filmvoorstelling was dit 19,5, variërend van 4 tot 28 deelnemers.
Van de 15 aangeboden excursies zijn er 2 geannuleerd vanwege een te gering aantal inschrijvers. Beide excursies hadden slechts 2 inschrijvers. Deze excursies waren gepland op 26 mei en 10 juni. Ook de belangstelling voor excursie naar de Maashorst op 27 mei was gering: slechts 4 deelnemers. Mogelijk dat in deze periode veel leden met vakantie waren.
Bij de excursies in 2017 waren vijf vaste gidsen betrokken en zes gidsen/begeleiders op eenmalige basis.
Het bestuur wil Rob Appel, coördinator en de gidsen bedanken.

 

8 Ledenadministratie
Ook het afgelopen jaar werd de ledenadministratie uitstekend uitgevoerd door Hans Kroes. Het bestuur wil hem danken voor zijn inzet.

9 Ledenwerving
Op de ALV 2017 melde zich Jan van Vliet die te kennen gaf te willen zoeken naar een manier om leden te werven.
Er werd een commissie onder zijn voorzitterschap geformeerd waarin zitting namen:
Piet Bloemerts, Christiaan Tillema en Ronald Riseeuw. Namens het bestuur heeft Nick van Adrichem zitting in de commissie. De commissie zal zich erover buigen en hoopt met voorstellen te komen.

10 Rasterploeg, Monitoringgroep
Binnen onze vereniging zijn in 2017 rond de 55 leden regelmatig als vrijwilliger actief geweest voor het grofwild in het algemeen en het edel- en damhert in het bijzonder. Een onderdeel hierbij vormt de rasterploeg. Daarnaast worden er door deels dezelfde vrijwilligers en deels andere vrijwilligers ook diverse monitoringsprojecten uitgevoerd.
De organisatie en begeleiding van de deze vrijwilligers werd ook dit jaar verzorgd door Henk Ruiterkamp en Piet Bloemerts.

Een bijzonder project vormde de publieksbegeleiding tijdens de bronst bij de WOP Alverschotenseweg. Deze actie vloeide voort uit de eerste cursus wildzichtbaarheid en is in samenwerking met Staatsbosbeheer uitgevoerd. Gedurende drie weken waren elke avond, en soms ook ’s ochtends, twee vrijwilligers aanwezig om het publiek te informeren en waar nodig corrigerend op te treden bij wildverstorend en/of 'asociaal' gedrag. Voor deze klus hadden zich tien vrijwilligers van onze vereniging en tien van Staatsbosbeheer gemeld. Hun inzet is de eerste periode vanuit onze vereniging gecoördineerd en de laatste periode vanuit Staatsbosbeheer. Uit de evaluatie bleek dat zowel het publiek als de vrijwilligers dit een geslaagde actie vonden. In 2018 zal dit weer opgepakt worden.

In onderstaande worden nu de in 2017 door de vrijwilligers uitgevoerde activiteiten nader toegelicht, waarbij eerst ingegaan wordt op de rasterploeg en daarna op het monitoren.
Door al deze activiteiten zetten deze vrijwilligers onze vereniging nog meer op de kaart binnen de groene wereld. Daarom is een bedankje aan al deze leden, die in hun vrije tijd mee helpen aan biotoopverbetering, vergroting leefgebied, inventarisatie en monitoring, in dit jaarverslag op zijn plaats.

11 Rasterploeg
De groep vrijwilligers van Ver. Het Edelhert, kortweg 'de rasterploeg' genoemd, liet ook in 2017 weer zijn sporen na in de natuur. Al met al is het voor het wild weer een stukje veiliger en/of aangenamer geworden na onze inzet.
De groep omvat 38 leden, waarvan er gemiddeld zo'n 25 deelnemen aan de werkdag die steeds op de 3e zaterdag van de maand gehouden wordt. Een aantal leden moest helaas afscheid nemen vanwege leeftijd en andere ongemakken, maar we mochten ook nieuwe leden noteren die intussen hun draai gevonden hebben.
Zoals altijd waren de uitgevoerde taken veelzijdig. We begonnen het jaar door in februari en maart in de Gemeentebossen van Epe nieuw aangeplante vakken te voorzien van boomkokers, ter bescherming van vraat- en veegschade van het wild. In totaal werd er op vijf percelen gewerkt. Dat betekent op langere termijn meer voedsel voor het wild door vruchtdragend loofhout.
In april begonnen we aan een grote klus voor Kroondomein Het Loo. Na een langjarige onderbreking kregen we het aanbod van dit prachtige landgoed, om maar liefst 11 km. zwartwildraster te beveiligen. Ook in mei was dit weer onze werkplek.
In juni plaatsten we op het landgoed Elspeterbosch van de fam. Van Beuningen rond twee percelen een vierdradig elektrisch raster. Hier diende spontane bosverjonging te ontstaan en dat werkt uitstekend zoals we in het najaar zagen.
In juli was Kroondomein Het Loo weer de bestemming. Tussendoor plaatsten we nog een 70 meter raster bij een particulier. Honden die uitgelaten werden verstoorden regelmatig roodwild dat zijn daginstand had in het naastgelegen bos, met paniek als gevolg. Ook verwijderden we bij de buren een stuk heel oud vervallen prikkeldraadraster. De rest van de dag vulden we met het beveiligen van het KD-raster.
In augustus en november waren we actief op landgoed Hoog Deelen van de familie Peletier met het verwijderen van overbodige oude rasters en werd een insprong beveiligd die de verbinding vormt met Het Deelerwoud van Natuurmonumenten. Via deze insprong komen grote aantallen rood- en damwild binnen, die het leven van de op bosbouw gerichte landgoedeigenaar behoorlijk kunnen verzuren.
Nog drie maal trokken we in 2017 naar Kroondomein Het Loo voor het raster langs de zuid- en oostzijde van het landgoed, in september, oktober en december. In 2018 gaan we hier mee verder.
Ook voor het komende jaar staan weer een aantal klussen in de wacht. Het werkaanbod is groter dan we aankunnen met onze maandelijkse éénmalige inzet. Dat betekent dat we opdrachtgevers niet altijd op de gevraagde tijd kunnen helpen. Wel werken we soms kleine spoedeisende klussen af met een klein aantal mensen op een ander moment.
Naast het werk dat we verzetten is er ook tijd voor de sociale kant van het leven.
Juist dit is, naast de werkplezier, het cement in de groep. Naast de door de vereniging jaarlijks georganiseerde vrijwilligersdag als dank voor de inzet van hen die de vereniging met woord en daad ondersteunen, werd er door de rasterploeg nog een gezellige dag georganiseerd waaraan ook hun partners deelnamen. De groep is die dag geheel self-supporting. We mochten hiervoor gebruik maken van gebouw Emma’s Oord met de omliggende ruimte, midden in de bossen van Kroondomein Het Loo.
Na een presentatie door Arthur Ebregt, hoofd bedrijfsvoering van het Kroondomein en van Jan van de Velde van de St. Veluwse Beken en Sprengen, (respectievelijk over het wild- en natuurbeheer op het landgoed en over het sprengengebied waarin we ons deze dag bevonden) verkenden we tijdens een wandeling dit unieke gebied. Als afsluiting werd een barbecue aangericht, en werd er nog gezellig nagepraat. Kortom, een zeer geslaagde dag.

Monitoring
In 2017 is binnen het beheersgebied van Staatsbosbeheer door een team van twaalf vrijwilligers voor de 5e maal de jaarlijkse inspectie uitgevoerd van het wildkerende raster langs drukke auto(snel)wegen op de midden Veluwe. Binnen het na te lopen traject van circa 35 km zijn diverse takken en boompjes, die over het raster lagen, verwijderd en zijn een paar gaten gedicht. Ook zijn tijdens een aparte actie de restanten van verpulverde piepschuimplaten opgeruimd. Dat leverde een aantal vuilniszakken troep op.
Mede om de wildzichtbaarheid te verbeteren is in 2013 door Staatsbosbeheer rond Hoog Buurlo een afschotvrije zone gecreëerd. Voor dit meerjarige project wordt door het fietsen van een vaste route nagegaan of het jachtvrij maken van het gebied om Hoog Buurlo de wildzichtbaarheid verbetert. Vrijwilligers van ons zijn in 2014 betrokken geraakt bij dit al sinds 2013 lopende project. Tot 2016 kende de bezetting van deze ploeg nog al wat personeelswisselingen, waardoor de continuïteit en consistentie onder druk kwam te staan. Doch vanaf begin 2016 is er onder leiding van Ronald Wessels en Katinka van Altena een enthousiaste ploeg aan de slag met dit project. De resultaten van 2016 zijn verwerkt in een jaarverslag en een samenvatting hiervan heeft in het zomernummer van Het Edelhert gestaan. Naar aanleiding van dat artikel hebben zich vier nieuwe vrijwilligers gemeld, waarvan er één inmiddels meedraait in dit project. Hierdoor zijn er nu negen personen actief.
De uitwerking van camerabeelden ter plaatse van het ecoduct Woeste Hoeve is na drie jaar in januari 2017 gestopt. Het merendeel van de ingevulde formulieren moest toen nog verwerkt worden in een database. Die klus is medio dit jaar afgerond. Digitaal stond toen alles klaar voor een nadere analyse door studenten van de universiteit van Groningen. Hoewel Staatsbosbeheer najaar 2016 al een verzoek had ingediend bij de betreffende professor hadden zich medio 2017 nog geen studenten aangemeld. Deze analyse wordt nu door ons uitgevoerd, waarbij tevens afstemming heeft plaatsgevonden met Natuurmonumenten, zodat (een deel van) de resultaten van de monitoringsprojecten Terlet en Woeste Hoeve vergelijkbaar zullen zijn.
Van de circa 20.000 films met wildpassages is een montage gemaakt van ruim 40 aansprekende beelden. Deze film is tijdens de ALV vertoond.
Ook zijn dit jaar door een team van 7 personen voor het Kroondomein de camerabeelden uit 2016 van wildpassages op het ecoduct Hoog Buurlo uitgelezen. De analyse van die uitwerking moet nog plaats vinden.
Met Provincie, Kroondomein en Staatsbosbeheer blijven we in gesprek voor inzet van onze vrijwilligers bij nieuwe monitoringsprojecten.

 

11 Website en Nieuwsbrief
In 2017 werd de website actief beheerd door Janoh de Groot en Jan Paulides. Er werden veel wetenswaardigheden gepubliceerd op de website. Vorig jaar is besloten om voor nieuwsberichten de website te blijven gebruiken en de nieuwsbrief slechts in uitzonderlijke gevallen te doen uitgaan. De nieuwsbrief is in 2017 eenmaal verschenen. Het thema van deze nieuwsbrief was Lyme. Twee maal is via het mailbestand een verenigingsbericht naar de leden verstuurd waarvan het mailadres bekend is.
Ook individuele leden kunnen stukken en foto’s insturen voor de website. Deze worden beoordeeld en als goed bevonden door de webmasters op de website geplaatst. Er worden ook mensen benaderd voor het schrijven van een artikel website@hetedelhert.nl.

Facebook, Twitter
Facebook en Twitter worden actief bijgehouden. Het zijn kanalen van de vereniging naar buiten. Deze kanalen worden gebruikt wanneer we een verenigingsstandpunt naar buiten willen brengen, maar ook voor bijzondere nieuwtjes in de natuur, voornamelijk over herten, sporadisch over aanverwante onderwerpen.

12 Oostvaardersplassen
In 2016 wordt uitvoering gegeven in de Tweede Kamer aan een motie van de VVD en CDA om het beheer en dierenwelzijn binnen de OVP over te dragen aan de Provincie Flevoland.
In 2017 wordt een voorstel van SGP en VVD door de Provinciale Staten Flevoland aangenomen waarin een verandering van beleid wordt voorgesteld, geen hands-off beleid met vroeg-reactiefbeheer maar een beheervorm toe te passen die gebaseerd is op het ecologisch draagkracht model (voldoende voedsel voor het aantal aanwezige grote herbivoren, ook in de winter). VhE heeft veel tijd besteed om de fracties binnen Provinciale Staten van Flevoland van informatie te voorzien. Ook heeft de voorzitter gebruik gemaakt van de inspraakprocedures bij Provinciale Staten om ons standpunt breder uit te dragen.

Inhoud voorstel:
De Provinciale Staten van Flevoland gaan akkoord met het volgende voorstel:

 1. De hoofddoelstelling voor de OVP is een vogelreservaat, grote grazers is geen doel op zich.
 2. Het beheer ondersteunt de Natura2000 doelstelling en moet passen in het Nationale Park idee.
 3. De fauna moet in evenwicht zijn met het ecologisch draagkrachtmodel.
 4. Openstelling van het hele gebied voor twaalf maanden in het jaar voor wandelaars en fietsers.
 5. Heroriëntatie op de werkelijke grootte van het grazig deel, ICMO2 is geen uitgangspunt meer.
 6. Provinciale Staten stelt een begeleidingscommissie in welke moet rapporteren in juni 2017.
 7. Bij het beheer wordt rekening gehouden met de uitbreiding van Luchthaven Lelystad.

Door de provincie is een commissie ingesteld onder voorzitterschap van de Pieter van Geel (oud staatsecretaris volkshuisvesting Ruimtelijke ordening en milieubeheer). Verder hebben zitting in deze commissie: Hans van der Vlist en Patrick Poelmann, beide afkomstig uit hoge politieke functies.
Het bestuur heeft een brief gestuurd naar deze commissie met de beantwoording van vragen die deze commissie vooraf had gestuurd. Ook zijn feitelijkheden behandeld over het ontstaan en de groei van de populatie grote grazers en de diverse commissies die in het verleden aan dit onderwerp hebben gewerkt.
Jozef Linthorst, voorzitter VhE heeft namens de vereniging een gesprek met de Commissie van Geel gevoerd en heeft het standpunt van de vereniging nog eens naar voren gebracht.
Hoofdpunten uit dit gesprek waren:
a. De nog steeds groeiende populatie grote grazers, op 1 dec. 2017 waren dit 5230 dieren.
b. In 1991 is VhE akkoord gegaan met het uitzetten van edelherten om een beheerde populatie te laten ontstaan van ongeveer 250 dieren (nu zijn het 3950 herten).
c. Het steeds kleiner wordende leefgebied voor deze grazers.
d. Door de drooglegging zal een stijgende, oncontroleerbare wintersterfte onder de grazers plaatsvinden.
e. Het verdwijnen van de eens zo rijke flora en fauna uit de OVP.
f. Vanaf 2006 is dit de 4e commissie die zich over het probleem buigt, de voorgaande drie commissies (ICMO1, ICMO2 en BAC) hebben voor de grote grazers geen verbetering gegeven.

De VhE hoopt dat nu eindelijk een en ander ten goede keert voor de grote hoefdieren in de OVP.

 

13 Vertegenwoordiging op manifestaties
Door ziekte van Wilma is de vertegenwoordiging op manifestaties enigszins in het gedrang gekomen. Wel was al besloten om op minder manifestaties vertegenwoordigd te zijn aangezien van een aantal manifestaties het nut voor de VhE werd betwijfeld.

Met hulp van Hennie Degen en Christiaan Tillema heeft Ronald Riseeuw bereikt dat de VhE toch kon deelnemen op:

24/25-03-2017 Faunadag Middachten.

7-5-2017 Hof te Dieren landgoedmarkt.

23/24/25-06-2017 Groene Dagen Middachten.

Inmiddels is Wilma aan de beterende hand en mag ik de hoop uitspreken dan zij in 2018 weer mee kan draaien.

14 Adverteerders
Begin 2017 heeft Swarovski besloten om dit jaar de advertentie in ons blad op te schorten. Wij hopen dat Swarovski in 2018 het tijdschrift van VhE weer zal adverteren.
Wij danken onze adverteerders Vakantiehuis Eerbeek, Geweermakerij Elspeet, Slagerij ter Weele en Slijterij Hamer, die naast een commerciële reden om in ons tijdschrift te adverteren ons ook een warm hart toedragen. Wij beschouwen hen dan ook als gewaardeerde sponsors. Ook wil de Vereniging Mata Kunststoffen danken voor de incidentele sponsoring van activiteiten. Wij stellen het zeer op prijs indien ook andere bedrijven bepaalde activiteiten van Vereniging het Edelhert willen sponsoren. In 2018 willen we hier wederom meer aandacht aan gaan geven en zal een bestuurslid gevraagd worden om advertentiewerving op te starten. Indien u interesse heeft voor de plaatsing van een advertentie, graag bericht aan: penningmeester@hetedelhert.nl.

 

Agenda 2018

Januari
10 januari: bestuursvergadering
20 januari: rasteren

Februari
I februari: sluiting copy tijdschrift
3 februari: winterwandeling Olinda Hofte
10 februari: vrijwilligersdag
14 februari: bestuursvergadering
23 – 24 februari: Faunadagen Middachten
17 februari: rasteren

Maart
3 maart: ALV
14 maart: bestuursvergadering
17 maart: rasteren

April
11 april: bestuursvergadering
14 april: rasteren

Mei
1 mei: sluiting copy tijdschrift
9 mei: bestuursvergadering
19 mei: rasteren

Juni
9 juni: vrijwilligers BBQ
13 juni: bestuursvergadering
16 juni: rasteren

Juli
11 juli: bestuursvergadering
14 juli: rasteren

Augustus
1 Augustus: sluiting copy tijdschrift
8 augustus: bestuursvergadering
18 augustus: rasteren

September
12 september: bestuursvergadering
15 augustus: rasteren

Oktober
10 oktober: bestuursvergadering
20 oktober: rasteren

November
1 november: sluiting copy tijdschrift
3 november: ledendag
14 november: bestuursvergadering
17 november: rasteren

December
12 december: bestuursvergadering
15 december: rasteren

2019

Januari
9 januari: bestuursvergadering
19 januari: rasteren

Februari
9 februari: vrijwilligersdag
13 februari: bestuursvergadering
16 februari: Rasteren

Maart
2 maart: ALV

Nick van Adrichem secretaris

 

 

 

 

 

 ---o