1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Financieel Jaarverslag

Vereniging Het Edelhert 2018

Toelichting bij de Winst- & Verliesrekening 

Opbrengsten 

Contributies 

Het ledenaantal in het voorbije jaar is netto gegroeid met 20 leden. Hiervan zijn het 84 nieuwe inschrijvingen, waarvan 13 lid geworden via de actie van Radio Gelderland en 2 via de Roodwild-cursus. 64 lidmaatschappen zijn om diversen redenen stopgezet, waaronder 19 royementen. 

Om de bekendheid van onze vereniging te vergroten, is er in het najaar van 2018 radioreclame op Radio Gelderland gemaakt en heeft de vereniging in het vierde kwartaal van 2018 een eigen Instagram-account opgezet. Dit account staat bekend onder Vereniging Het Edelhert. Thans hebben we hier 232 volgers. (Stand d.d. 25-02-2019) 

Komend jaar is het voornemen om de contributie te gaan innen middels automatische incasso. De overschrijving per bank blijft mogelijk. 

Giften

Wederom hebben een groot aantal leden een extra gift bovenop het contributiebedrag gedaan. Totaal is er voor € 3.376 aan extra bijdragen ontvangen, waarvoor dank. 

Advertenties 

In lijn met de activiteiten, genoemd in Contributies, is de Vereniging bezig om het aantal betalende adverteerders in haar kwartaalblad te verbreden en te verdiepen. In het afgelopen jaar zijn er meer inkomsten gerealiseerd t.o.v. het voorgaande verenigingsjaar. 

Ontvangen Rente 

Ondanks dat een fors bedrag op de reserveringrekening bij de Rabobank staat, is door het geringe percentage (bijna 0%) nauwelijks sprake van resultaat. Het resultaat wordt ten niet gedaan door de kosten op de andere rekening. Echter we ontkomen hier niet aan. Het aanhouden beleggingen zoals aandelen e.d., lijkt ons niet verstandig. Het brengt op korte termijn grote risico’s met zich mee. 

(Web)-winkelverkopen 

De opbrengsten van de (web)-winkelverkopen zijn het afgelopen jaar toegenomen. Van € 2.075,= naar € 2.817,= (begroot € 2.300 euro) Omzetstijging van de fysieke verkoop ontloopt niet van digitale verkoop. Tot nu toe zitten de beide verkoopkanalen elkaar niet in de weg. Al is de mening dat digitale verkoop meer omzet gaat genereren dan de ‘fysieke’ winkel in de nabije toekomst.  

Deelname ALV en Ledendag 

Het betreft hier de bijdrage van de leden die deelnemen aan de ALV en de Ledendag. 

Vergoeding inzet vrijwilligers 

De terreinwerkzaamheden worden voor diverse terreineigenaren uitgevoerd. Hiervoor worden afspraken gemaakt voor vergoedingen. De opbrengst van € 3102,= is het resultaat van gedeclareerde werkzaamheden. 

Vergoeding porto 

Voor bestellingen die op de webwinkel worden geplaatst worden verzendkosten in rekening gebracht. Om het resultaat niet te laten vertekenen, worden die kosten uit het totaalbedrag van de bestelling gehaald en afzonderlijk geboekt. 

Cursus 

In 2018 is de organisatie van cursussen voortgezet. Het voornemen om een cursus ‘Aanspreken’ op te starten is uitgevoerd. Deelname aan deze cursus was een groot succes. De belangstelling ervoor was en is groot. Voor het komende jaar zijn er al vooraanmeldingen ontvangen. Het voornemen is om de cursus ook voor 2019 op het programma te zetten. 

KOSTEN 

Bestuurskosten, Verzekeringen, Abonnementen en Kantoorkosten 

Bovengenoemde posten vallen binnen het begrote budget voor 2018. 

Portokosten 

Dit betreffen hoofdzakelijk de kosten voor verzending van het tijdschrift. Het aantal leden in het afgelopen jaar toegenomen. (Zie Contributies) Helaas is er nog steeds een grote groep leden, die het nalaat tijdig haar contributie over te maken, waardoor de vereniging genoodzaakt is extra kosten te maken. Dit kan worden vermeden, indien men tijdig de contributie voldoet. Een ander deel van de kosten wordt veroorzaakt door het na-verzenden van het kwartaalblad. 

Om de communicatie hieromtrent te verbeteren, is het gewenst dat leden een up-to-date e-mailadres verstrekken, zodat men tijdig kan worden geïnformeerd. 

Bankkosten 

Zie toelichting “Ontvangen Rente”. 

Huurkosten 

Het betreft hier de opslag van allerlei verenigingszaken. 

Public Relations en representatie

Het overgrote deel van de gemaakte kosten zijn in hoofdzaak veroorzaakt door de radioreclame het najaar van 2018. De response op deze reclameactie heeft duidelijk effect gehad. Het verenigingsbestuur is van mening dat het budget voor het komende jaar verruimd moet worden om de vereniging onder de aandacht te krijgen van een groter en ander publiek. Dit kan door reclame te maken op bijv. de radio of andere internetpagina’s, maar ook d.m.v. het ondersteunen van acties, welke gevolg zijn van de actualiteit. 

Tijdschrift

De kosten voor het tijdschrift is en blijft een grote kostenpost binnen de financiële huishouding van de vereniging. Het blijft zaak dat de kosten worden beperkt tot hetgeen wat nodig is om een kwaliteitsblad te kunnen blijven leveren. Echter prijsstijgingen van derden hebben wij niet in de hand. Op termijn kan dit betekenen dat de vereniging deze kosten moet gaan doorberekenen, tenzij er meer omzet wordt gegenereerd met andere activiteiten zoals bijv. het verkopen van advertenties in ons tijdschrift. 

Inkoop winkel 

Gelet op de belangstelling van diversen producten zoals de WOP-gidsen, al dan niet in combinatie met cursussen en promo-actie, is er voor komende jaar een nieuwe voorraad nodig.