Financieel Jaarverslag Vereniging Het Edelhert 2020

 

Toelichting bij de Winst- & Verliesrekening 

Algemeen 

Het afgelopen jaar was een bijzonder en hopelijk een uitzonderlijk jaar. Een jaar met gemengde gevoelens en gedachten in relatie tot het Covid-19-virus. Dit laatste is van invloed geweest op de gerealiseerde opbrengsten en de gemaakte kosten. 

Kortgezegd: Covid-19 heeft bijgedragen aan het resultaat van de vereniging. Naast de verhoging van de contributie en het beëindigen van het huurcontract voor opslag. 

Ook het komende jaar zal het begroten een lastige zijn. Mede om die reden is er de gedachte ontstaan om met ingang van 2021 een deel van het begrote resultaat toe te voegen aan het Dick van den Hoorn-fonds. 

Opbrengsten 

Contributies 

Thans heeft de vereniging 1166 Leden. Dit is lager dan in het aantal van het jaar ervoor. Naast 53 nieuwe inschrijvingen, zijn er in het afgelopen jaar ook 83 lidmaatschappen om diverse redenen beëindigd. Ook een opschoning van het ledenbestand heeft bijgedragen aan de afname ledenaantal. 

Ons Instagram-account gegroeid van 438 volgers naar 566 volgers (stand d.d. 21 maart 2021). Het account staat bekend onder Vereniging Het Edelhert. Een mooi streven zou zijn om dit in de komende jaren te gaan verdubbelen naar meer dan 1.000 volgers. Informeer uw vrienden en kennissen over dit mooie account. De belangstelling voor het facebookpagina is onverminderd groot. 

Tot slot een verzoek aan de leden: Graag uw contributiebetaling als een jaarlijkse automatische afschrijving instellen. Ondertussen is het bestuur bezig met zoeken naar andere betaalmogelijkheden zoals het versturen van een tikkie. 

Giften

In het afgelopen jaar hebben een groot aantal leden een extra gift bovenop het contributiebedrag gedaan. Totaal is er voor € 2.560,00 aan extra bijdragen ontvangen, waarvoor hartelijk dank. Elke extra bijdrage wordt zeer gewaardeerd!!!

Advertenties 

In lijn met de activiteiten, genoemd in Contributies, is de Vereniging bezig om het aantal betalende adverteerders in haar kwartaalblad te verbreden en te verdiepen. Helaas zijn in het afgelopen jaar geen extra inkomsten gerealiseerd. Een aantal adverteerders hebben bedankt voor onze diensten voor hen moverende redenen. 

Het blijft wenselijk om meerdere adverteerders aan ons verenigingsblad, op onze website en aan ons facebookaccount te binden, zonder daarbij het verenigingsdoel uit het oog te verliezen. 

Ontvangen Rente 

Ondanks dat een fors bedrag op de reserveringrekening bij de Rabobank staat, is door het geringe percentage (bijna 0%) nauwelijks sprake van resultaat. Het resultaat wordt ten niet gedaan door de kosten op de andere rekening. Echter, we ontkomen hier niet aan. Het aanhouden beleggingen zoals aandelen e.d., lijkt ons niet verstandig. Gelet op de doelstelling van de vereniging brengt dit op korte termijn te grote risico’s met zich mee. 

(Web)-winkelverkopen 

De opbrengsten van de (web)-winkelverkopen zijn het afgelopen jaar afgenomen. Van € 3.970,= naar € 3.650,= (begroot € 3.000 euro) Omzetdaling wordt vooral veroorzaakt door de gesloten fysieke winkel i.v.m. Covid-19. Anderzijds is als gevolg hier de omzet van onze digitale winkel sterk toegenomen. Ook wij kunnen vaststellen dat de ontwikkeling van de digitale winkel versneld is. 

De fysieke en digitale verkoop zitten elkaar niet in de weg. De fysieke winkel is vooral van belang voor de zichtbaarheid van de vereniging op de grote landelijke fairs. 

Deelname ALV en Ledendag 

Het betreft hier de bijdrage van de leden die deelnemen aan de ALV en de Ledendag. 

Vergoeding inzet vrijwilligers 

De terreinwerkzaamheden worden voor diverse terreineigenaren uitgevoerd. Hiervoor worden afspraken gemaakt voor vergoedingen. De opbrengst van € 2.600,= is het resultaat van gedeclareerde werkzaamheden. 

Vergoeding porto 

Voor bestellingen die op de webwinkel worden geplaatst worden verzendkosten in rekening gebracht. Om het resultaat niet te laten vertekenen, worden die kosten uit het totaalbedrag van de bestelling gehaald en afzonderlijk geboekt. 

Cursussen

De cursus, welke in eerste instantie gepland stond voor 2019, is alsnog in juni 2020 volbracht. Zowel in de begroting alsmede de balans kunt u dit terug lezen. Komende jaar (2021) is er geen cursus ingepland gelet op de onzekerheid aangaande versoepelingen en de benodigde te betrachten maatregelen i.v.m. Covid-19. 

 

KOSTEN 

Bestuurskosten, Verzekeringen, Abonnementen en Kantoorkosten 

Bovengenoemde posten vallen min of meer binnen het begrote budget voor 2020. 

Portokosten 

Dit betreffen hoofdzakelijk de kosten voor verzending van het tijdschrift. Ondanks eerdere oproepen is er nog een grote groep leden (ongeveer 150 leden), die het nalaat tijdig haar contributie over te maken, waardoor de vereniging genoodzaakt is extra kosten te maken. Dit kan makkelijk worden vermeden, als men tijdig de contributie voldoet. Een ander deel van de kosten wordt veroorzaakt door na-verzending van het kwartaalblad. 

Om de communicatie hieromtrent te verbeteren, is het gewenst dat leden een up-to-date e-mailadres verstrekken, zodat men tijdig kan worden geïnformeerd. We merken dat hier goed op wordt geanticipeerd. 

Bankkosten 

Zie toelichting “Ontvangen Rente”. 

Huurkosten 

Geen kosten meer sinds maart 2020 en daarmee ook niet meegenomen in de begroting voor 2021. Het huren van de opslag is beëindigd. 

Public Relations en representatie

Onverminderd blijft de doelstelling budget vrij te maken, zodat de vereniging onder de aandacht komt van een groter en breder publiek. 

Het budget wordt aangewend voor het maken van reclame, die ingaat op de actualiteit. Daarnaast promotiemateriaal in de vorm van gadgets zoals caps, tassen en thermoflessen etc. of de aanschaf van bebordingsmateriaal voor het rasterwerk. 

Tijdschrift

De kosten voor het tijdschrift is en blijft een grote kostenpost binnen de financiële huishouding van de vereniging. Mede dankzij de contributieverhoging, is er voor de komende jaren voldoende dekking van de kosten. 

Inkoop winkel 

Gelet op de belangstelling van diversen producten, al dan niet in combinatie met cursussen en promo-actie, zal het komende jaar een aanvulling van de voorraad plaatsvinden. Deel van de kosten worden ook gedragen door het budget van de Promotiekosten.