Financieel Jaarverslag Vereniging Het Edelhert 2021 

Toelichting bij de Winst- & Verliesrekening 

Algemeen 

Wat een bijzonder Lustrumjaar! De vereniging heeft de respectabele leeftijd van 75 jaar bereikt. Een daverend applaus is op zijn plaats! Daar zijn de handen ook wel aan toe, na twee jaar inhouden. Een mijlpaal in een bijzonder roerige tijd. De verenigingskas heeft er niet onder geleden dat we tot voor kort nog te maken hadden met Covid-19. Het verenigingsvermogen is in het voorbije jaar ook toegenomen. 

Het jubileumjaar kenmerkte zich met het project “Frederik” en wijkt in financiële zin af van een gewoon verenigingsjaar. Project “Frederik” het kinderboek is een mooi succes geworden. 

Onze speciale dank gaat uit naar onze sponsoren, die het boek mogelijk hebben gemaakt. Voor wie dat zijn geweest, verwijzen wij u naar het uitgegeven kinderboek. 

 

Opbrengsten 

 

Contributies 

Thans heeft de vereniging 1124 Leden. Dit is lager dan in het aantal van het jaar ervoor. Naast 62 nieuwe inschrijvingen, zijn er in het afgelopen jaar ook 107 lidmaatschappen om diverse redenen beëindigd. Helaas is de krimp niet gestopt ondanks de gedane inspanningen. 

Ons Instagram-account gegroeid van 566 volgers naar 766 volgers (stand d.d. 20 februari 2022). Het account staat bekend onder Vereniging Het Edelhert. Een mooi streven zou zijn om dit in het komende jaar boven de 1.000 volgers te tillen. Statistisch gezien zou dit mogelijk moeten zijn. Informeer uw vrienden en kennissen over dit account. Ook de belangstelling voor het facebookpagina is onverminderd groot. 

 

Giften

In het afgelopen jaar hebben een aantal leden een extra gift bovenop het contributiebedrag gedaan. Totaal is er voor € 1.431,00 aan extra bijdragen ontvangen, waarvoor hartelijk dank. Het totale giftbedrag is weliswaar minder dan in het voorgaande jaar, maar elke extra bijdrage bovenop de contributie wordt zeer gewaardeerd! 

 

Advertenties 

Het afgelopen jaar is het betalende aantal adverteerders in het kwartaalblad verbreed. Het blijft een streven van het bestuur om meerdere adverteerders aan ons verenigingsblad te binden, zowel op onze website als aan ons facebookaccount, zonder daarbij het verenigingsdoel uit het oog te verliezen. Deze opbrengst draagt bij om o.a. lidmaatschapstarief betaalbaar en laag te houden. 

 

Ontvangen Rente 

Ondanks dat een fors bedrag op de reserveringrekening bij de Rabobank staat, is door het geringe percentage (bijna 0%) nauwelijks sprake van resultaat. Het resultaat wordt ten niet gedaan door de kosten op de andere rekening. Echter, we ontkomen hier niet aan. Het aanhouden beleggingen zoals effecten, lijkt ons niet verstandig. Gelet op de doelstelling van de vereniging brengt dit op korte termijn te grote risico’s met zich mee. Met betrekking tot het saldo, zou het wenselijk zijn een mooie besteding wordt gevonden. Ideeën hiervoor zijn altijd welkom!

 

(Web)-winkelverkopen 

De opbrengsten van de (web)-winkelverkopen zijn het afgelopen jaar toegenomen. Van € 3.650,= naar € 4.497,= (begroot € 3.250 euro) Omzetstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het jubileumproject. Om de vergelijking basis zuiver te houden, is een deel van de winkelverkopen toegeschreven aan het project. (De verkoop van het boek.) Ook in het lopende jaar is een deel van deze verkopen gekoppeld aan het project. 

De fysieke en digitale verkopen vullen er elkaar aan. De fysieke winkel is vooral van belang voor de zichtbaarheid van de vereniging op de grote landelijke fairs. Hopelijk dat komend jaar volop fairs kunnen worden bemand. 

 

Deelname ALV en Ledendag 

Het betreft hier de bijdrage van de leden die deelnemen aan de ALV en de Ledendag. 

 

Vergoeding inzet vrijwilligers 

De terreinwerkzaamheden worden voor diverse terreineigenaren uitgevoerd. Hiervoor worden afspraken gemaakt voor vergoedingen. De opbrengst van € 4.144,= is het resultaat van gedeclareerde werkzaamheden. Een mooie bijdrage van de vrijwilligers, die hier werkzaamheden voor hebben uitgevoerd. Waarvoor dank!

 

Vergoeding porto 

Voor bestellingen die op de webwinkel worden geplaatst worden verzendkosten in rekening gebracht. Om het resultaat niet te laten vertekenen, worden die kosten uit het totaalbedrag van de bestelling gehaald en afzonderlijk geboekt. Het resultaat is een gevolg van het project. 

 

Cursussen

Afgelopen jaar (2021) is er geen cursus georganiseerd gelet op de nogal verwisselende beleidsregels m.b.t. versoepelingen en de benodigde te betrachten maatregelen i.v.m. Covid-19. In 2022 staat er (nog) niets in de planning. 

 

 

KOSTEN 

 

Bestuurskosten, Verzekeringen, Abonnementen en Kantoorkosten 

Bovengenoemde posten vallen binnen het begrote budget voor 2021. 

 

Portokosten 

Dit betreffen hoofdzakelijk de kosten voor verzending van het tijdschrift. Ondanks eerdere oproepen is er nog een groep leden (ongeveer 80 leden), die het nalaat tijdig haar contributie over te maken, waardoor de vereniging nog genoodzaakt is extra kosten te maken. Een ander deel van de kosten wordt veroorzaakt door na-verzending van het kwartaalblad. 

Om de communicatie hieromtrent te verbeteren, is het gewenst dat leden een up-to-date e-mailadres verstrekken, zodat men tijdig kan worden geïnformeerd. We merken dat hier goed op wordt geanticipeerd. Waarvoor dank! 

In afwijking tot het voorgaande jaar, is deze uitgave hoger dan normaal. Het wordt voornamelijk veroorzaakt door het verzenden van het jubileumnummer in het laatste kwartaal. 

 

Bankkosten 

Zie toelichting “Ontvangen Rente”. 

 

Huurkosten 

Geen kosten meer sinds maart 2020 en daarmee ook niet meegenomen in de begroting voor 2021. Het huren van de opslag is beëindigd. In 2022 wordt deze post niet meer expliciet genoemd. 

 

Public Relations en representatie

Onverminderd blijft de doelstelling budget vrij te maken, zodat de vereniging onder de aandacht komt van een groter en breder publiek. 

Het budget wordt aangewend voor het maken van reclame, die ingaat op de actualiteit. Daarnaast promotiemateriaal in de vorm van gadgets zoals caps, tassen en thermoflessen etc. of de aanschaf van bebordingsmateriaal voor het rasterwerk. 

 

Tijdschrift

De kosten voor het tijdschrift is en blijft een grote kostenpost binnen de financiële huishouding van de vereniging. Mede dankzij de eerdere contributieverhoging, is er voor de komende jaren voldoende dekking van de kosten. 

 

Inkoop winkel 

Gelet op de belangstelling van diversen producten, al dan niet in combinatie met cursussen en promo-actie, zal het komende jaar een aanvulling van de voorraad plaatsvinden. Deel van de kosten worden ook gedragen door het budget van de Public Relations en representatie.