Notulen van de (EERSTE ONLINE) ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging het Edelhert 

Zaterdag 03-04-2021 om 11.00 uur

 

Er zijn 22 leden aanwezig exclusief bestuursleden

 

 1. Opening vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Door de Corona pandemie was de VhE genoodzaakt om een online vergadering te organiseren omdat het op dit moment verboden is een fysieke samenkomst te houden. Hij neemt in het kort de werkwijze van deze digitale vergadering door zoals alle deelnemers per email toegestuurd en dankt Bas Worm voor het organiseren van het technische deel van de vergadering.

 

 1. Ingekomen stukken

Geen

 

 1. Notulen algemene vergadering 2020

De secretaris heeft de notulen van de ALV van 07-03-2020 per abuis niet meegestuurd. De notulen worden op het scherm gezet en door de secretaris toegelicht.

Sabeth de Clercq merkt op dat bij punt 7, benoeming kascommissie, haar naam verkeerd geschreven is. Dit zal worden gewijzigd.

Er zijn verder geen vragen over deze notulen. De notulen worden onder dankzegging aan de secretaris vastgesteld.

 

4. Bespreking jaarverslag 2020Het jaarverslag wordt op het scherm gezet en door de secretaris toegelicht. Er zijn geen vragen over het verslag en deze wordt goedgekeurd.

 1. Toelichting financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021

De penningmeester Rens Strijbis geeft een toelichting op het financiële jaarverslag. Naar aanleiding hiervan zijn er geen vragen of opmerkingen.Vervolgens geeft de penningmeester een toelichting op de begroting.

Linthorst merkt op dat wat betreft het tijdschrift voor het winternummer, dat als jubileumnummer tweemaal zo dik zal zijn als het reguliere tijdschrift, een hoger bedrag zal moeten worden begroot. De penningmeester zal dit aanpassen. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen.

 

 1. Rapportage kascontrolecommissie 

De kascommissie bestaande uit Rob Schuitenmaker en Sabeth de Clercq hebben het financiële jaarverslag over het jaar 2020 gecontroleerd. Rob Schuitenmaker rapporteert aan de ALV:de administratie wordt overzichtelijk en juist bevonden en de kascommissie adviseert de ALV het financiële jaarverslag goed te keuren. 

 

 1. Vaststelling financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021

De ALV keurt het financieel jaarverslag 2020 en de begroting 2021 goed en deze zijn daarmee vastgesteld, waarbij geldt dat de opmerking van de heer Linthorst over de begroting m.b.t. de begrotingskosten voor het jubileumnummer van het tijdschrift het Edelhert nog zal worden aangepast (zie onder 4). Hierna wordt het bestuur décharge verleend. 

 

 1. Benoeming leden kascontrolecommissie

Omdat Wilma Riseeuw zich heeft teruggetrokken als reserve kascommissie lid en regulier Rob Schuitenmaker de kascommissie zal verlaten moet er een kascommissie lid en een reserve kascommissie lid worden benoemd.

De voorzitter stelt voor dat personen die deze functies zouden willen bekleden zich per mail bij de secretaris kunnen melden.

Erik van Sliedrecht meldt zich voor de functie. Nu is er nog een reserve kascommissie lid nodig.

Sabeth de Clercq stelt vervolgens voor om de huidige kascommissie nog een jaar ongewijzigd te laten en Erik van Sliedrecht dit jaar de functie van reservekascommissielid te laten bekleden. De vergadering en Erik van Sliedrecht gaan akkoord met dit voorstel zodat de kascommissie nu bestaat uit: Sabeth de Clercq en Rob schuitenmaker met als reserve lid Erik van Sliedrecht

 

 1. Geplande activiteiten in 2021
 • Het was de bedoeling ivm het jubileum activiteiten te organiseren zoals een congres/symposium en mogelijk een reis naar Jägensborg. Beide zijn afgelast en uitgesteld tot in ieder geval 2022
 • De ledendag kan mogelijk wel doorgaan.
 • De cursus aanspreken zal, indien mogelijk, in 2022 nog een keer worden georganiseerd en worden uitgebreid met een onderdeel over damherten. Rik Schoon heeft zich bereid verklaard om dit deel van de cursus voor zijn rekening te nemen. Dit zal mogelijk parallel lopen met een boek van zijn hand over damherten.
 • Bas worm heeft een bijzonder boek geschreven over de avonturen van het hert Frederik met illustraties van Mandy Nellestein. Het is de bedoeling dat dit in de zomer uitkomt en bij aanvang van het nieuwe schooljaar op alle scholen in Gelderland ligt. Op dit moment is het boek bij de vormgever. Bas laat vol trots enkele tekeningen zien.

Paul Buitenhuis licht de financiële begroting toe: er worden 2500 exemplaren gedrukt waarvan er 900 bestemd zijn voor de lagere scholen in Gelderland. De overige 1600 zijn bestemd voor de verkoop via de boekhandel en via onze webwinkel. De financiering is nog niet rond. Wel zijn er al sponsors gevonden zoals het Prins Bernhard Fonds, het Elise Mathilde Fonds, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Verder zijn er nog een aantal toezeggingen en natuurlijk de opbrengst van het boek bij de verkoop. Een eventueel resterend tekort zou kunnen worden bekostigd uit het Dick van den Hoorn fonds.

 

 1. Bestuursverkiezing

Zoals reeds bekend is door persoonlijke omstandigheden Frans Assink lopende het jaar afgetreden

 

Het bestuur draagt de heer Robert Hoegen als bestuurslid voor.

 

Robert stelt zich voor: Hij is lid gemaakt door zijn grootvader toen hij 18 jaar oud was; dat is nu ongeveer 30 jaar geleden. Hij heeft altijd veel belangstelling gehad voor hertachtigen. Ook heeft hij ervaring met het beheer daarvan en heeft hij als hobby wildfotografie. Hij is jurist van beroep. Nu hij zelf woonachtig is op de Utrechtse Heuvelrug is hij erg enthousiast over het streven van de VhE om ook edelherten te krijgen op de Utrechtse Heuvelrug middels het ecoduct Terschuur. Hij is gehuwd en heeft 3 kinderen. Hij ziet ernaar uit om zich actief te kunnen gaan inzetten voor de vereniging. Het afgelopen jaar heeft hij al als aspirant-bestuurslid meegedraaid en dat is hem erg goed bevallen.

De vergadering geeft middels handgebaren uiting van een welkom van Robert in het bestuur, waarmee hij is benoemd tot bestuurslid.

 

 1. Rondvraag
 • Pauline vd Putten vraagt naar de kaders van het Dick van den Hoorn fonds. 

Paul Buitenhuis licht dit toe. Het fonds is ontstaan door een testamentair legaat, ontvangen na het overlijden van Dick van den Hoorn groot E 40.000,-- Het bestuur heeft destijds besloten om het fonds de besteden in de geest van Dick aan educatie en publicaties. In dat kader past het boek Frederik en het nog te maken dammenboek mooi. Verder komt er toch mogelijk een Top WOB in het grondgebied van Arnhem en kan worden overwogen om ook daarvoor het fonds aan te wenden.

 • Pauline vd Putten: Vraagt naar de stand van zaken mbt het boek van Rik schoon over damherten.

Paul Buitenhuis antwoord: Hiervan moet de financiering nog rondkomen. De VhE heeft een bijdrage van E 5000,-- toegezegd vanuit het DvdH fonds.

 

 1. Sluiting

Niets verder ter tafel komende sluit de voorzitter de vergadering en dankt eenieder die deze vergadering heeft meegemaakt voor de aandacht en de inbreng.