Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
afdeling Ruimte en Economie
t.a.v. mevrouw A.W.H.M. van Oorschot
8232 PH Lelystad

Amerongen, 2 januari 2016.

Betreft: Medewerking vergunningverlening Flora-en faunawet

Geachte mevrouw van Oorschot,

Vereniging het Edelhert heeft al 70 jaar als belangrijkste doelstelling de bescherming van het leefgebied van de wilde fauna in Nederland, vooral dat van het edelhert en damhert. Zij waakt over het welzijn van edelherten en damherten en overlegt met overheden en andere natuur beherende instanties. Om deze redenen zijn wij erg geïnteresseerd in dit onderwerp en hebben vragen over het volgende:
 
In het Beheerplan Oostvaardersveld 2015-2020 wordt in bijlage 7 en 8 aangegeven dat de Provincie Flevoland mogelijk mee zal werken aan het geven van een ontheffing Flora en Faunawet voor het opzettelijk  verontrusten van edelherten in het Oostvaardersveld. (OVV)
Omdat de herten “gepland, begeleid en gemonitord” van de Oostvaardersplassen (OVP) door een tunneltje naar het OVV bewust worden doorgelaten weet SBB met grote exactheid hoeveel dieren er zich bevinden in het OVV. Ook kan SBB uit ervaring met grote nauwkeurigheid bepalen hoeveel herten per ha aanwezig mogen zijn zonder schade aan de aanwezige flora te veroorzaken.
In dit licht is uw toezegging voor een ontheffing om de herten terug te drijven van het OVV naar de OVP zeer opmerkelijk zo niet uiterst discutabel. Ook is het een grote vraag of terug drijven van herten door een tunneltje van 3 meter breed, 2,40 meter hoog en 35 meter lang zal lukken zonder risico en/of ongelukken.

Graag horen wij van u een antwoord op de volgende vragen:
Op welke grond en noodzaak wordt deze ontheffing verleend?
Neem aan dat deze ontheffing eenmalig is of is dit bij iedere geconstateerde schade meerdere malen mogelijk?
Door het verlenen van de ontheffing gaat u er van uit dat de herten die in het OVV verblijven onder de F&F wet vallen. Is dit, door de gebrekkige verbinding tussen de 2 gebieden wel juist?
In het Beheerplan wordt diverse malen gesproken over het afsluiten van de verbindingstunnel voor herten, wat is dan bij een afgesloten tunnel naar uw mening  de juridische status van de herten in het OVV, gehouden dieren of toch wilde dieren vallend onder de F&F wet?

Wij rekenen op een spoedige beantwoording van bovenstaande vragen en danken u bij voorbaat voor de genomen moeite.
Hoogachtend,

Jozef H.M. Linthorst
Voorzitter VhE