Veluwe - In het nieuwe Faunabeheerplan* van de provincie Gelderland zijn voor nagenoeg alle gebieden de doelstanden voor edelherten flink verhoogd. Gemiddeld met dik 40% meer edelherten is de doelstand verhoogd. Het plan is opgesteld voor de periode 2014-2019. Deels omdat vele gebieden meer edelherten kunnen herbergen en deels omdat er uitbreiding is van het leefgebied d.m.v. de poortgebieden.

Leefgebied FBP 2009-2014 FBP 2014-2019
NW-Veluwe 215 286
NO-Veluwe 220 320
Midden-Veluwe 160 300
ZW-Veluwe 205 237
ZO-Veluwe 320 616
NP Hoge Veluwe 200 200
Lgd Reepelaar/Deelerwoud 60 70
Kroondomein 200 200
Totaal 1580 2229

Alhoewel de draagkracht op de Veluwe gebaseerd op voedselaanbod veel hoger lig dan het huidig aantal, zijn er ook andere factoren die het nodig maken dat de doelstanden laag blijven.

Soort

Huidig aantal

Draagkracht per soort

Edelhert

2.100

18.000

Damhert

600

30.000

Ree

12.000

50.000

*Het plan is opgesteld door de Faunabeheereenheid. Dit is een stichting waarin vertegenwoordigers van landbouwers, grondeigenaren, jachtorganisaties en terreinbeheerders in het bestuur zitting hebben. De FBE coördineert het faunabeheer in de provincie. Hieronder valt de bestrijding van schade aangericht door dieren en het beheer van diersoorten, ook wel populatiebeheer genoemd. De provincie Gelderland is onderverdeeld in drie FBE’s: Oost-Gelderland, Rivierenland en Veluwe. Deze zijn weer onderverdeeld in wildbeheereenheden(WBE’s), die elk in hun eigen gebied verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het faunabeheer. Zo ondersteunen zij grondgebruikers of jachthouders bij het voorkomen van faunaschade. De provincie Gelderland stelt het Faunabeheerplan vast nadat het plan ter inzage heeft gelegen en partijen de mogelijkheid hebben gehad hun zienswijze in te dienen. In deze korte weergave van het plan wordt ingegaan op: de belangen die spelen bij het beheer (wie is betrokken?),de noodzaak van beheer en regulering (waarom doen we het?, de wijze van beheer (hoe doen we het?), spreiding per soort (welke dieren we waar ruimte geven?).