Banner VhE wit

Apeldoorn, 25 januari 2017.

Aan: Gedeputeerde Staten van Flevoland,

c.c.: Fractievoorzitters van de Provinciale Staten Flevoland

Betreft: Uw brief aan de Provinciale staten van Flevoland van 17 januari 2017.

kenmerk 2017905.

Geacht college van gedeputeerde staten van Flevoland,

In bovengenoemd schrijven is onder punt 1e de volgende passage opgenomen:

Het initiatiefvoorstel stelt dat de voorgestelde forse gebiedsuitbreiding in ICM02 niet is uitgevoerd. De voorstellen uit ICM02 om verbinding te leggen met de omliggende gebieden namelijk Kotterbos, Oostvaardersveld en Hollands Hout zijn wel gerealiseerd, waardoor het leefgebied voor de grote grazers is vergroot.

Ik wil u er op wijzen dat in de omliggende gebieden namelijk het Oostvaardersveld en het Hollandse Hout geen grote grazers uit de Oostvaardersplassen aanwezig zijn.

Sterker nog, de enige doorgang onder de spoorlijn van de Oostvaardersplassen naar het Oostvaardersveld en Hollandse Hout is afgesloten voor paarden en runderen. Deze onderdoorgang heeft totaal ongeschikte afmetingen waardoor ook de edelherten niet naar het Oostvaardersveld en het Hollandse Hout gaan!

Conclusie:

Het Hollandse Hout en het Oostvaardersveld verruimen niet het leefgebied voor de grote grazers uit de OVP. De informatie van GS Flevoland aan de Provinciale Staten van Flevoland is niet juist.

Het bevestigt wel het standpunt van Vereniging het Edelhert dat de forse gebiedsuitbreiding, voorgesteld ICMO2 niet heeft plaats gevonden. Dit niet nakomen van een fundamentele eis heeft als gevolg dat het aantal verhongerde grote grazers ieder jaar weer hoger is en het vroeg reactief beheer volledig uit de pas is gaan lopen.

Ik reken daarom ook op een rectificatie van dit bericht.

Natuurlijk zijn wij bereid om vragen van uw kant te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Jozef H.M. Linthorst

Voorzitter Vereniging het Edelhert

voorzitter@hetedelhert.nl

06 30447359

P.S. Om misverstanden te voorkomen: de Konikpaarden welke momenteel in het Oostvaardersveld lopen zijn niet uit de Oostvaardersplassen afkomstig maar waren daar al aanwezig voordat het gebied werd ingericht als z.g. etalage gebied en vallen onder de noemer “gehouden dieren”.