Banner 2 VhE

Het is dan eindelijk zover! De Provinciale Staten van Flevoland hebben op 8 februari 2017 besloten voor een ander beleid in de Oostvaardersplassen. Eindelijk komt er dan een einde aan het moedwillige hongerbeleid onder de dekmantel van Natura 2000 belangen.

Het blijft voor VhE niet te accepteren en vreemd om te horen hoe de drie dier-lievende partijen PvdD, GroenLinks en de PvdA maar blijven volhouden dat er een perfect evenwicht is tussen het begrazingdeel van 2800 ha in de OVP en de hoeveelheid van 4555 grote grazers.

Voor deze drie politieke partijen is het nu nog steeds de normaalste zaak en uniek in de wereld dat men 4555 gezonde grote grazers laat verhongeren om in iedere winter weer te constateren dat er meer dan 1600 dieren afgeschoten moeten worden.

In het denken van VhE is dit het veroorzaken van dierenleed zonder doel en zonder einde!

De politiek van Flevoland heeft ingestemd dat er door GS een begeleidingscommissie wordt samengesteld voor het maken van een nieuw beleidskader met richtinggevende uitspraken waarmee SBB kan komen tot een aangepast beheerplan wat door Provinciale Staten toetsbaar zal zijn.

Een aantal beheermaatregelen zijn uitgangspunt zoals (hierbij de belangrijkste):

  1. OVP is een vogelreservaat,

  2. Ondersteuning van de Natura 2000 doelen,

  3. Omvang van de kudde grote grazers is geen doel op zich,

  4. Openstelling en toeristisch aantrekkelijk maken van het hele gebied,

  5. Mogelijke heroverweging van ICMO2 uitgangspunten als de gebiedsgrootte veranderd.

Het beoogde effect van deze maatregel moet dan zijn:

Een optimaal functionerend Oostvaardersplassengebied met brede maatschappelijke waardering met daarbij een flora- en faunabeheer dat passend is bij de huidige gebiedsgrootte van de Oostvaardersplassen, waarbij het dierenwelzijn goed geborgd is en waarbij het aantal grote grazers in evenwicht is met de ecologische draagkracht van het voor de grazers opengesteld gebied.

De eerste stap is genomen, dank aan allen die hier zo noest aan gewerkt hebben.

Wij zijn klaar voor het vervolg!

Jozef H.M. Linthorst

Voorzitter VhE

06 30447359