Drenthe zit met edelhert in de maag. Maar waarom? Oproep van bestuur VhE aan de Drentse politiek.

In Drenthe loopt een edelhert. Al een paar jaar, zo blijkt. Zie het artikel hiervoor op de website met alle details. Het bestuur van Vereniging het Edelhert wil in dìt bericht vooral een oproep doen aan de provinciale Drentse politiek: laat dat hert met rust! Geef het een plek in de Drentse natuur. Drenthe kent prachtige natuurgebieden die met de komst van het edelhert nog weer wat mooier en spannender worden!

De komst van dit edelhert is geheel in lijn met het Faunabeheerplan uit 2014 en met de onderzoeken en rapporten die in het kader van de mogelijke terugkeer van het edelhert in het Drents-Friese Wold opgesteld zijn (zie website Drents-Friese Wold). In 2017 is al uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke leefgebieden, mogelijkheden voor herintroductie en verwachte (landbouw)schade en gevolgen voor verkeersveiligheid. Toen is al een SER (Soort-Effect-Rapportage) opgesteld. Deze is indertijd helaas politiek niet vastgesteld omdat er geen unanimiteit kon worden bereikt. De Drentse politiek stelde daarom de SER niet vast. Wil je wachten op unanimiteit in dit soort kwesties, dan kun je lang wachten: die ga je in polderend Nederland nooit krijgen. De SER is indertijd dus niet verworpen vanwege het issue ‘verkeersveiligheid’, terwijl dat nu wel door de woordvoering van de provincie als zodanig aangehaald wordt. Laten we wel zijn: één edelhert doet niets af aan de verkeersveiligheid in de provincie Drenthe. Sterker: het hert heeft zich al twee jaar lang voortbewogen door de provincie zonder brokken te maken!

Een andere opmerkelijkheid is dat in Drenthe ook al met enige regelmaat damherten gezien worden (te zien op waarneming.nl). Waarom daarover geen discussie (in de media?) en nu wel ophef maken over dit ene edelhert?

Tot slot: in 2017 is goed gekeken naar de mogelijkheid tot terugkeer van edelherten in Drenthe, ook buiten het Drents-Friese Wold (hier is het rapport: Concretisering herintroductie edelhert en komst damhert in het Drents-Friese Wold te downloaden).

Waar het dus ECHT om gaat is dat er nu een dier spontaan komt, dat zou – mede gezien het vastgestelde beleid – toegejuicht moeten worden in plaats van als bedreiging gezien worden. Vervolgens is het zaak om als provincie te staan voor je eigen beleid en pro-actief samen met terreinbeheerders, landbouw, recreatie en andere stakeholders afspraken te maken over monitoring, beheer (in de toekomst, mochten de aantallen gaan toenemen), schaderegelingen en eventuele flankerende maatregelen (mogelijke verkeersonveilige locaties aanpakken). De baten zijn (vele malen) groter dan de lasten! En dat blijven ze ook bij een afgestemd en passend beheer.

Apeldoorn, 25 november 2020

Het bestuur van Vereniging het Edelhert.

 

P.S. Lezers van dit bericht die ook hun stem willen laten horen, kunnen een online gestarte petitie ondertekenen:

https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/provincie_drenthe_welkomedelhertdrenthe/