Hierbij in grote lijnen de gebeurtenissen van het Oostvaardersplassengebied, een lang traject waar VhE in al die jaren veel energie in heeft gestoken.

Na de drooglegging

In 1986 werden de Oostvaardersplassen ingepolderd, in 1983-1984 werden er Huckrunderen en Konikpaarden uitgezet, gevolgd door 50 edelherten in 1992.

Hands-off-beleid

In 1996 gaat het beheer van de OVP van de Rijksdienst IJsselmeerpolders over naar SBB. Na enige tijd wordt besloten om een hands-off beheer toe te passen binnen de OVP. Dus geen menselijk ingrijpen binnen de OVP van Flora en Fauna, dus ook geen beheer van grote grazers.

Reactief beheer

In 2006 werd ICMO geformeerd nadat geconstateerd werd door de buitenwacht dat er 700 grote grazers waren verhongerd. Er moest eerder ingegrepen worden zodat onnodig leiden van de grote grazers werd voorkomen. Dus nog steeds geen beheer maar de negatieve gevolgen van deze keuze moesten worden opgelost door het z.g. reactieve beheer (afschot net voor de dood)

Vroeg reactief beheer

In 2010 werd door ICMO2 wederom geconstateerd dat er nog te veel dieren verhongerden.

Gebiedsuitbreiding en Vroeg reactief beheer werden geadviseerd. Keuze bleef op geen beheer maar de voorgestelde maatregelen van o.a. gebiedsuitbreiding moesten zorgen voor meer voedsel en dekking. De negatieve gevolgen van het Hands-off beleid moesten eerder en beter opvangen worden door het z.g. vroeg-reactief beheer. (Afschot dieren bij het niet kunnen behalen van de lente). VhE bied aan de voorzitter van ICMO2 ‘het alternatief beheerplan OVP’ aan en neemt plaats in het Stakeholdersoverleg

Eind-rapportage Beheer adviescommissie

Eind 2014 Geeft de Beheer Advies Commissie een eind evaluatie over 4 jaar beheer in de OVP. De landelijke politiek is tevreden over het beheer binnen de OVP, behalve een aantal relevante Stakeholders die het hongerbeleid blijven afkeuren. Het stakeholdersoverleg wordt door SBB opgeheven.

Overdracht naar Provincie

In 2016 wordt uitvoering gegeven in de Tweede Kamer aan een motie van de VVD om het beheer en dierenwelzijn binnen de OVP over te dragen aan de Provincie Flevoland. VhE en vele andere partijen zetten zich ten volle in om de politiek van Flevoland en de pers, gevraagd of ongevraagd te informeren over de situatie van de grote grazers in de OVP.

De voorgestelde forse gebiedsuitbreiding uit 2010 heeft nooit plaatsgevonden en er gaan, per winter meer dan 1500 grote grazers, het merendeel edelherten dood door honger, al of niet geschoten.

Een voorstel van SGP en VVD wordt door de Provinciale Staten aangenomen. Een verandering van beleid wordt voorgesteld, geen Hands-off beleid met vroeg reactief beheer maar een beheervorm toe te passen die gebaseerd is op het ecologisch draagkracht model. (Voldoende voedsel voor het aantal aanwezige grote herbivoren, ook in de winter)

Inhoud voorstel

De Provinciale Staten van Flevoland gaan akkoord met het volgende voorstel, (verkorte weergave):

  1. De hoofddoelstelling voor de OVP is een vogelreservaat, grote grazers is geen doel op zich.

  2. Het beheer ondersteunt de Natura 2000 doelstelling en moet passen in het Nat. Park idee

  3. De fauna moet in evenwicht zijn met het ecologisch draagkrachtmodel

  4. Openstelling v/h hele gebied voor 12 maanden in het jaar voor wandelaars en fietsers

  5. Heroriëntatie op de werkelijke grote van het grazig deel, ICMO2 is geen uitgangspunt meer

  6. Provinciale staten stelt een begeleidingscommissie in welke moet rapporteren in juni 2017

  7. Bij het beheer wordt rekening gehouden met de uitbreiding van Luchthaven Lelystad.

Oppositie

PvdA, PvdD en GroenLinks zijn voornemens een eigen hoorzitting te organiseren op 1 februari omdat zij zich niet konden vinden in voorgaand voorstel.

Vervolg

De samenstelling van de te benoemen commissie wordt nu een eerste belangrijke stap. Ook welke opdracht en welk mandaat de leden van PS meekrijgen is cruciaal.

Conclusie

Na jarenlange inzet van VhE en vele andere partijen is de eerste stap voor een ander dan hands-off beheer gezet. Vele uren, gesprekken, telefoontjes, memo’s, kilometers en bijeenkomsten hebben vrijwilligers van VhE gestoken in het veranderen van de leefomstandigheden voor onze, meer dan 3000 edelherten in de OVP. Daarom ondersteunen wij ook het ingediende initiatiefvoorstel van harte. Altijd konden we een beroep doen op vele personen met specifieke kennis over herten, gebieden en juridische zaken, een hartelijke dank daarvoor. Samen zijn we opgetrokken tegen het huidige beleid met Yvonne Bierman (SWGG), Nico Dijkshoorn (oud beheerder OVP), Frits van Beusekom (ecoloog en oud-directeur SBB), Linda van Leeuwen (werkgroep Welzijn Grote Grazers), Tjeerd Jorna (dierenarts en woordvoerder KNMvD), Joost Oosterbaan en Janoh de Groot (VhE). Met gewoon een geweldig eerste resultaat!

Beeldmateriaal

Er zijn in de laatste jaren duizenden foto’s gemaakt van en in het OVP gebied. Deze foto’s gaven vaak ellendige situaties weer, (bijna) dode dieren, geschilde bomen en kale vlaktes. Naar mijn idee zijn hierbij de twee meest rationeel sprekende foto’s afgedrukt.

Onderstaande foto’s geven aan hoe het Oostvaardersplassengebied in 11 jaar door de inzet van de grote grazers is verandert. Sommige noemen dit een afgekloven gebied anderen geven aan dat dit nu juist de opzet is van het hands-off beleid. Wat het ook is, het gaat ten koste van het welzijn van de grote grazers. Nu na 10 jaar is er eindelijk een eerste stap gezet voor betere leefomstandigheden voor onze edelherten en de andere grote grazers. Wij hebben alle vertrouwen dat de politiek van Flevoland deze verandering omzet in een goed dierenwelzijnsbeleid binnen een mooi nationaal Park Het Nieuwe Land.

 

Februari 2005 vanaf de Praambult

Januari 2017 vanaf de Praambult, 4555 grote grazers waaronder 3400 edelherten hebben de begroeiing ‘opgegeten’. (Foto’s Jan Paulides)

Misverstand

Dat dit door al die jaren een complex dossier is geworden zal iedereen duidelijk zijn. Voor de politiek een bijzonder zware, gecompliceerde klus met veel ruis, aannames, stapels rapporten, halve waarheden en onwillige partijen. Dat de SGP en VVD van Flevoland hun nek hebben uitgestoken moge duidelijk zijn, onze complimenten voor dit initiatief!

Een voorbeeld van onjuiste informatie op dit niveau wil ik hierbij gaarne weergeven:

Uit een notitie van GS aan de leden van de Provinciale Staten van Flevoland op 17 januari 2017:

Citaat: le - Het initiatiefvoorstel stelt dat de voorgestelde forse gebiedsuitbreiding in ICM02 niet is uitgevoerd. De voorstellen uit ICM02 om verbinding te leggen met de omliggende gebieden namelijk Kotterbos, Oostvaardersveld en Hollands Hout zijn wel gerealiseerd, waardoor het leefgebied voor de grote grazers is vergroot.

In het beheerplan Oostvaardersveld (OVV) van september 2015 staat duidelijk omschreven dat het OVV niet open gesteld is voor de paarden en runderen en alleen voor een beperkt aantal herten uit de OVP is opengesteld (met terugdrijfoptie bij te grote schade). Omdat het OVV de poort vormt naar Hollandse Hout (zuid) geldt hiervoor hetzelfde begrazing regime.

Waarom lopen er dan nu nog geen herten in het OVV?

De spoor onderdoorgang, de enige verbinding tussen het OVP gebied en het OVV is ongeschikt en wordt door de herten tot 1 januari 2017 niet gebruikt.

--Waarom lopen er dan wel paarden in het OVV?

Deze kudde konikpaarden was al aanwezig voor de aanleg van het OVV en valt onder de noemer ‘gehouden dieren”. Deze paarden worden door SBB op ‘aantal beheerd’ mogelijk door overplaatsing naar andere gebieden.

Conclusie:

Het Hollandse Hout en het Oostvaardersveld verruimen niet het voedselaanbod en schuilgelegenheid voor de grote grazers uit de OVP. De informatie van GS Flevoland aan de Provinciale Staten van Flevoland is dus niet juist en bevestigt nogmaals het niet uitvoeren van ICMO2.

Vereniging het Edelhert

Jozef H.M. Linthorst