ALV Vereniging tot Behoud van het Veluws Hert 8 maart 2008 te Epe

Ook al was de locatie een andere dan voorheen, traditioneel werd de Algemene Ledenvergadering geopend door de Jachthoornblazers Het Aardhuis.
Hierna nam voorzitter Philip Salm het woord. Hij gaf een korte terugblik naar de geschiedenis van de vereniging, welke activiteiten we als vereniging ontplooien en wat ons bezig houdt. Gezien de ontwikkelingen die gaande zijn, ondermeer het (locaal) veranderde beheer, robuuste verbindingen en nieuwe leefgebieden, zijn bestuur en adviseurs in diverse heidesessies gaan nadenken over de toekomstvisie voor Veluws Hert. Bestuur heeft daarbij gemeend dat door de doelstelling te wijzigen, Veluws Hert zich meer kan profileren als deskundige en brede vereniging en daardoor voldoende draagvlak naar externe partijen te behouden en verder op te bouwen. De secretaris vervolgde met het samenvatten van de inkomende stukken, welke allen over het voorstel van wijzigingen van de doelstelling en naam van de vereniging gingen.
Het huishoudelijke gedeelte van de vergadering werd vervolgd met het jaarverslag van de vereniging over het jaar 2007, het verslag van de penningmeester en kascommissie. De vragen die gesteld werden over het financiële jaarverslag werden adequaat beantwoord door de penningmeester Gerrit Willem Kamp. Dhr. A. vd Meent bracht verslag uit namens de kascommissie. Zij hadden 1 opmerking; de declaraties moeten altijd onderbouwd worden door nota’s. De kascommissie adviseert de vergadering het bestuur décharge te verlenen, waarmee de vergadering instemt. De nieuwe samenstelling van de commissie bestaat uit de heren H. Kroes en R. Wervers. Dhr. G. Hellinghuizer is reservelid.
Het volgende agendapunt op de agenda was natuurlijk een spannend punt. Zoals onze voorzitter in zijn toespraak aangaf, zijn er redenen om de doelstelling en de naam van de vereniging te wijzigen. Uw bestuur is van mening dat hierdoor de vereniging zich meer kan profileren en met de bredere doelstelling een interessantere gesprekspartner voor diverse partijen te zijn. Hierop werden door diverse personen gereageerd, met goede argumenten om het voorstel te steunen of juist tegen te gaan. Dhr. Verhelst beet de spits af als voorstander van de voorgestelde wijzigingen, hij gaf aan het eens te zijn met de strekking, met als aanmerking dat wellicht beter over populaties gesproken kan worden ipv over hoefdieren om te voorkomen op te moeten komen voor het individuele dier. Dhr. Van Haaften echter is tegenstander, hij gaf aan dat bij wijziging van de doelstelling er meer werk op de vereniging/bestuur afkomt. Hij adviseert het wilde zwijn niet op te nemen, gezien de kans op  problemen en discussies. Zijn voorstel is te beperken tot de inheemse herten. De volgende sprekers vulden één van de 2 vorige sprekers aan, afhankelijk van de eigen voorkeur. De stemming mbt het voorstel tot wijziging van de doelstelling leidde uiteindelijk tot 25 stemmen tegen de wijziging en 47 voor de wijziging van de doelstelling. Hiermee is niet tweederde van de totale stemgerechtigden bereikt en wordt het voorstel niet geaccordeerd door de vergadering. Het voorstel tot naamswijziging naar Vereniging Het Edelhert wordt door de vergadering met 65 stemmen geaccordeerd. Hiermee kan de vereniging zich in heel Nederland profileren, zonder ‘terug verwezen’ te worden naar de Veluwe.
Bestuurslid Henk Ruiterkamp is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn inspanningen en dankt hem hartelijk voor zijn inspanningen voor Veluws Hert. Jan Paulides is eveneens aftreden maar herkiesbaar. De vergadering weet zijn werk zeer te waarderen, ondermeer als webmaster, hij wordt benoemd voor een tweede bestuursperiode.
Ab Hofman vertelt een en ander over het forum, welke nu alleen voor leden, na registratie, toegankelijk is. Dhr Zandbergen sluit de rondvraag af met de wijze opmerking: “12 boeren en 1 hond zijin 13 rekels, die krijg je nooit tegelijk in 1 hok”.
Na de lunch gaf vicevoorzitter Bas Worm een presentatie over het symposium Het Ketelwald welke in oktober in Kleef gehouden is. Daarna was het tijd voor een wandeling waar herten en zwijnen met biggen gespot zijn. Daarna was het tijd voor een borrel en een proost op onze vereniging: Het Edelhert!

Een uitgebreider verslag van de ALV treft u in het zomernummer van Het Edelhert aan.