Epe - De algemene ledenvergadering van Vereniging Het Edelhert wordt gehouden op zaterdag 20 maart 2010 in De Ossenstal te Epe. (Alleen voor leden met eventueel één introducé).

Het programma voor zaterdag 20 maart luidt, onder voorbehoud, als volgt:
10.00 uur ontvangst met koffie en welkomstklanken door Jachthoornblazers Het Aardhuis.
10.30 uur opening van het huishoudelijk deel van de vergadering:
-toespraak door de voorzitter
-ingekomen stukken
-goedkeuring jaarverslag over 2009
-goedkeuring financieel jaarverslag 2009 en begroting 2010
-uitbrengen verslag van de kascommissie
-goedkeuring statuten, zie toelichting
-instemming aanbieden erelidmaatschappen, zie toelichting
-samenstelling bestuur, zie toelichting
- rondvraag (vragen kunt u, het liefst voor 20 februari, stellen via een mail naar info@hetedelhert.nl of zenden naar postbus 981, 7301 BE Apeldoorn)
- afsluiting huishoudelijk gedeelte
12.00 uur vertoning film ambassadeur van de natuur
12.30 uur lunch
13:30 uur presentatie door dhr. Wim Knol (Natuurmonumenten) over het beheer op de Veluwezoom
14:15 uur wandeling
15.15 uur afsluiting door de voorzitter
15:20 uur borrel
16.00 uur einde jaarvergadering

U kunt zich voor deze ledenvergadering opgeven door € 15,00 per persoon over te maken op Rabobankrekening 14.73.84.508 t.n.v. Vereniging Het Edelhert te Apeldoorn o.v.v. ledenvergadering 2010. Bij elektronische betaling verzoeken wij
ook uw naam te vermelden. Per lid is één introducé toegestaan. Betalingen (en daarmee de aanmelding) dienen uiterlijk 10 februari 2010 op onze rekening te zijn bijgeschreven. De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester, evenals de begroting voor het jaar 2010, zijn voorafgaand aan de vergadering in De Ossenstal verkrijgbaar.


Toelichting op de agenda:


Statuten:
De statuten zijn, sinds de oprichting van de vereniging in 1946, na een paar kleine wijzigingen in 1986, 1999 en 2008 (naamswijziging vereniging), nagenoeg onveranderd gebleven.
N.a.v. het aanpassen van de statuten m.b.t. het erelidmaatschap dit jaar heeft het bestuur besloten de statuten tevens in zijn geheel goed onder de loep te laten nemen. Het bestuur heeft daarom aan Marjan Oudshoorn en Frans den Hertog gevraagd of zij deze taak op zich wilden nemen. De aangepaste statuten kunt u vanaf 8 maart aanvragen bij de secretaris, via info@hetedelhert.nl. Op de vergadering zal de definitieve besluitvorming plaatsvinden.

Erelidmaatschap:
In overweging nemende:
- dat de vereniging twee soorten erelidmaatschap kent, nl. ‘ereleden’ en ‘ereleden van verdienste’,

- dat met het ‘erelidmaatschap’ de vereniging waardering uitdrukt voor speciale relaties in een speciale context die kenbaar maken de vereniging een warm hart toe te dragen en op een passende manier te willen steunen, - dat met het ‘erelidmaatschap van verdienste’ de vereniging waardering uitdrukt voor beeldbepalende leden die de vereniging langdurig op zeer verdienstelijke wijze hebben gesteund, stelt het bestuur voor:

- het ‘erelidmaatschap’ aan te bieden aan:
Z.H. Prins Floris van Oranje Nassau, van Vollenhoven.


Het bestuur overweegt daarbij dat de vereniging zich - blijkens lidmaatschappen - immer mocht verheugen in belangstelling van de koninklijke familie. Zo was Prins Bernhard van 1973 – 2004 zelfs beschermheer van de vereniging. Met zijn overlijden verloor zij daarmee een natuurvriend en herkenbare verbondenheid met de koninklijke familie. Zijn kleinzoon Prins Floris wordt eveneens gekend als een groot liefhebber van grote in het wild levende dieren en is eveneens uitgesproken sympathisant van onze vereniging

- het ‘erelidmaatschap van verdienste’ aan te bieden aan: prof. dr J.L. (Jan) van Haaften.


Het bestuur overweegt daarbij dat Van Haaften jarenlang voor de Vereniging van grote waarde is geweest als bestuurslid, voorzitter en nu nog steeds als adviseur en dat hij daarnaast door zijn vele wetenschappelijke publicaties in binnen- en buitenland en zijn enthousiaste wijze van kennisoverdracht aan zijn studenten, in brede kring het besef heeft doen laten groeien dat grote, in het wild levende herbivoren als edelhert en damhert indicatoren zijn voor de biodiversiteit en daarom gidssoorten zijn in het Nederlandse landschap.

Door zijn natuurlijke autoriteit en sympathieke persoonlijkheid is hij gaan behoren tot de meest beeldbepalende leden die de geschiedenis van de vereniging heeft voortgebracht.


Samenstelling bestuur:
De vereniging maakt zich sinds 1946 sterk voor het edelhert in Nederland. Sinds 1993 is daar ook het damhert bij gekomen.
Vanwege zijn grote kennis op het gebied van damherten stelt het bestuur Rik Schoon voor als nieuw bestuurslid van de vereniging. Rik is werkzaam geweest als beheerder van de Amsterdamse Waterleidingduinen en is tegenwoordig zelfstandig adviseur op het gebied van faunabeheer. Zijn kennis en ervaring zullen een waardevolle aanvulling zijn voor de vereniging.
De heer Ph. Salm is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur is de heer Salm zeer erkentelijk voor zijn bijdrage als voorzitter van de vereniging. Zijn flamboyante manier van spreken, zijn inzet en zijn bestuurlijke kwaliteiten werden zeer gewaardeerd en hebben, zowel intern als extern, een positieve invloed gehad op het gezicht van de vereniging. Helaas is het de vereniging tot op heden nog niet gelukt een nieuwe voorzitter te vinden.
We zullen daarnaar op zoek blijven. Totdat er een nieuwe voorzitter is gevonden, zal onze vice-voorzitter Bas Worm de zaken waarnemen.


Routebeschrijving:
Routebeschrijving naar De Ossenstal te Epe: Op de A28 (Amersfoort-Zwolle) de afslag ’t Harde (afslag 16) nemen en richting Epe rijden. De 1e weg links nemen (Nieuwe Zuidweg) en vervolgens de eerste weg rechts (Dellenweg). Doorrijden tot het bord ‘Ossenstal’, daar de zandweg nemen.
Op de A50 (Apeldoorn-Zwolle) de afslag Heerde (afslag 29) nemen en een klein stukje richting Wezep rijden. Linksaf richting de Dellen (Nieuwe Zuidweg) De tweede weg links nemen (Dellenweg). Doorrijden tot het bord ‘Ossenstal’, daar de zandweg nemen. Telefoonnummer van De Ossenstal is:
0578 – 610 199.