ImageImageImageImageImage

2007Foto: Jan Paulides

Wat Nordic-walkers en een groep vogelaars is voldoende voor de herten om zich uit de voeten te laten maken. En zo hoort het, herten moet waakzaam zijn en een veilige afstand in standhouden.

Foto: Jan Paulides

Veluwe - 25 april 2007 Na een droge periode van ondertussen 5 weken verliezen de poelen veel van hun water. Vocht wordt bij reeën meestal in voldoende mate opgenomen via het voedsel vermeerderd met dauw. Herten en zwijnen zijn meer aangewezen op aanvullende vochtopname via het drinken. In de hete en droge periode juli vorig jaar hielp de brandweer een handje door een aantal (bijna) drooggevallen poelen in het bos van water te voorzien. Indien de droogte aanhoudt, wat er wel naar uitziet, zal het niet lang meer duren totdat er weer een beroep op de brandweer gedaan zal worden. Alhoewel er zeker nog geen sprake is van een noodsituatie voor het wild, een goedgevulde poel om te zoelen* zal zeker gewaardeerd worden, zeker door de zwijnen.

*zoelen: het rollen van het wild in een modder- of waterpoel ter afkoeling of om nadien de opgedroogde modderlaag met de in de vacht aanwezige ongedierte zoals luizen en teken weg te schuren.

Foto: Jan Paulides
6 biggen en met achterin de overloper

Om tot een goed afschotplan van de wilde zwijnen te komen is het noodzakelijk dat er een inventarisatie gedaan wordt van wat er precies rond loopt op de Veluwe. Elk van de vijf leefgebeiden worden twee telavonden gehouden. Per avond en per leefgebied worden ca. 40 telplaatsen bezet door veelal twee tellers. Rond 19:00 uur is iedereen op de telplaats aanbeland en afgesproken is tot punctueel 22:15 uur te blijven zitten. Eerder weglopen zou extra beweging van de zwijnen veroorzaken en mogelijk extra dubbeltelling geven, doordat het buurveld ze ook nog eens telt.

Het was rustig weer, niet te warm/te koud, er mocht iets meer en contantere wind staan, maar op zich best wel ideaal telweer. 6 biggen met vrouwelijke overloper en vervolgens een mannelijke en vrouwelijke overloper.

Foto: Jan Paulides

De resultalten* van leefgebied NoordOost voor zover ik het heb onthouden:

50 jonge keilers
90 oude keilers
173 zeugen
164 mannelijke en vrouwelijke overlopers
460 biggen
97 roodbruine biggen
------+
1034 totaal

*dubbeltellingen er nog niet uitgehaald

Herten niet lang meer gedoogd?

Foto: Jan Paulides

Deze vorm van laveien is mogelijk door dat de boer een contract voor "medegebruik edelherten" heeft afgesloten met het Faunafonds. De boer krijgt dan een vaste vergoeding voor de eventueel te lijden of geleden schade veroorzaakt door de herten. Alleen.... de schade wordt meer en meer en de vergoeding blijft achter. Doordat Natuurmonumenten in het aangrenzende gebied vijf jaar geleden bij wijze van experiment is gestopt met populatiebeheer, trekt een explosief toegenomen aantal herten naar de akkers en vreten die kaal!

Tot nu toe lijkt het er niet echt op dat er op korte termijn een voor een ieder acceptabele regeling komt. Natuurmonumenten wil graag het experiment doorzetten en hoge aantallen herten handhaven. De boer wil minder herten op het land of een goede gedoogpremie, die de schade voldoende dekt. Een eventueel alternatief is een hoog raster, maar dat staat haaks op het Veluwebeleid.
De boer is genoodzaakt maatregelen te treffen om de herten te weren of te verjagen. Er waren reeds vergevorderde plannen om een ontheffing aan te vragen om herten door particuliere faunabeheerders 's nachts met behulp van schijnwerpers af te mogen schieten. Het zou 's nachts moeten omdat de herten vooral dan op de akkers komen. Gelukkig heeft men na protest van het Veluws Hert dat onzalige plan ingetrokken.

Foto: Jan Paulides

Mogelijke oplossingen:
- Natuurmonumenten zorgt voor adequate voedselvoorziening in overeenstemming met het aantal edel- en damherten in haar gebied om deze dieren op haar terreinen te houden. Dit is echter geen structuele oplossing.
- Natuurmonumenten verlaagt de te hoge dichtheid van de herten aan de grenzen van haar gebied en dient op eigen terrein de herten overdag zelf te beheren (af te schieten). Inmiddels hebben wij geconstrateerd, dat elders op terreinen van NM dat reeds gebeurd, helaas zelfs in afschotvrije zones. Dat laatste gaat wel weer te ver en gaat ten koste van de zichtbaarheid.
- Verhogen van de vergoeding van de schade aan de betreffende agrariërs.

Volgens het jaarverslag van het Faunafonds is er in in 2006 € 54.412,- schade uitgekeerd veroorzaakt door edelherten en
8.038,- door damherten en 13.262 door de zwijnen. Deze bedragen staan in schril contrast met de uitgekeerde schade door b.v. kolgans 792.966,- de grauwe gans 1.081.511,- de smient 553.586 mees ( 229.357,-) en zelfs de roek (72.638) doet meer schade uitkeren dan ons edelhert en damhert tesamen. Vreemd, wat voor de edelherten geldt zelfs een gedoogregeling en mogen ze op de landbouwgebieden komen. De boer krijgt van het Faunafonds een (vaste) vergoeding.

In schril contrast staat de inspanning/kosten voor wildviaducten. Per stuk ca. 7 miljoen. Er liggen er al 8 en er komen er nog 6 bij. Een paar procent per jaar van één viaduct zou op lokaal niveau al een hele hoop verbeteren. Want waarom wel de herten grotere afstanden laten afleggen, maar in de directe omgeving komen de herten vele obstakels tegen.

Tijd voor verbetering van de gedoogregeling.

Foto: Jan Paulides

Foto: Bertus kelderman
Een beukenbos geeft geen beste dekking