De algemene ledenvergadering 2011 van Vereniging Het Edelhert wordt gehouden op zaterdag 5 maart 2011 in De Ossenstal te Epe.

Het programma luidt, onder voorbehoud, als volgt:

10.00 uur    Ontvangst met koffie en welkomstklanken door Jachthoornblazers Het Aardhuis
10.30 uur    Opening van het huishoudelijk deel:
• toespraak door de vicevoorzitter
• ingekomen stukken
• goedkeuring jaarverslag 2010
• toelichting financiëel jaarverslag 2010 en begroting 2011
• uitbrengen verslag kascontrolecommissie
• goedkeuren financieel jaarverslag 2010 en vaststellen begroting 2011
• samenstelling bestuur, zie toelichting
• rondvraag (vragen kunt u nu al, het liefst voor 5 februari 2011, stellen via e-mail naar info@hetedelhert.nl of zenden naar postbus 981, 7301 BE Apeldoorn.
•    afsluiting huishoudelijk gedeelte
12:00 uur Presentatie en toelichting van het rapport ‘De Oostvaardersplassen: een alternatief voor het (begrazings)beheer van dit unieke natuurgebied door Rik Schoon.
12:30 uur lunch De Oostvaardersplassen, het vervolg. Het bestuur is voornemens sprekers uit te nodigen, die toelichting kunnen geven op het vervolg van de discussies rond het beheer van de Oostvaardersplassen en de uiteindelijke besluitvorming.
14:30 uur wandeling
15:30 uur afsluiting door de voorzitter en borrel
16:00 uur einde algemene ledenvergadering

U kunt zich voor deze ledenvergadering voor het gehele programma opgeven door € 15, - per persoon over te maken naar Rabobankrekening 14.73.84.508 t.n.v. Vereniging het Edelhert, o.v.v. ALV 2011. Bij elektronische betaling verzoeken wij u ook uw naam te vermelden. Per lid is één introducé toegestaan.
Indien u alleen het huishoudelijk deel wilt bijwonen, is betaling niet nodig. Wel dient u zich hiervoor aan te melden via e-mail naar info@hetedelhert.nl of schriftelijk naar postbus 981, 7301 BE Apeldoorn. Aanmeldingen graag voor 5 februari 2011.

De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester en de begroting voor 2011, zijn voorafgaand aan de vergadering in de Ossenstal verkrijgbaar. Wilt u deze stukken eerder inzien, dan kunt u deze opvragen per e-mail via info@hetedehert.nl, of schriftelijk naar postbus 981, 7301 BE Apeldoorn.

 Toelichting op de agenda
Aftredend is de heer G.W. (Gerrit Willem) Kamp. Deze stelt zich niet herkiesbaar voor een volgende termijn.
De heer G.W.H. (Ger) Verwoerd heeft twee termijnen van vier jaren deel uitgemaakt van het bestuur. Het bestuur is er niet in geslaagd om een nieuwe kandidaat, afkomstig uit de wereld van het praktisch beheer, te vinden voor een bestuursfunctie. Daarom heeft zij de heer Verwoerd gevraagd om, conform de in het huishoudelijk reglement gegeven mogelijkheid, nog 1 jaar deel uit te maken van het bestuur. Deze heeft daarop positief gereageerd. Het bestuur stelt voor de heer Verwoerd voor de tijd van 1 jaar te herbenoemen.

Samenstelling bestuur
Het bestuur is zeer verheugd u voor te stellen de volgende personen te benoemen tot bestuurslid:
•    heer J.H.M. (Jozef) Linthorst uit Amerongen. Het is de bedoeling dat de heer Linthorst de functie van voorzitter gaat bekleden. De heer Linthorst zal zich tijdens de vergadering kort presenteren.
•    mevrouw M.J. (Marjan) Oudshoorn uit Austerlitz. Zij zal als opvolgster van de heer Kamp het penningmeesterschap op zich nemen. Mevrouw Oudshoorn is binnen de vereniging al actief als ledenadministrateur. Ook zij zal zich tijdens de vergadering kort presenteren.

Routebeschrijving:
Routebeschrijving naar De Ossenstal te Epe:
-    Op de A28 (Amersfoort-Zwolle) de afslag ’t Harde (afslag16) nemen en richting Epe rijden. De 1e weg links nemen (Nieuwe Zuidweg) en vervolgens de eerste verharde weg rechts (Dellenweg). Doorrijden tot het bord ‘Ossenstal’, daar de zandweg nemen.
-    Op de A50 (Apeldoorn-Zwolle) de afslag Heerde (afslag 29) nemen en een klein stukje richting Wezep rijden. Linksaf richting de Dellen (Nieuwe Zuidweg). De tweede verharde weg links nemen (Dellenweg). Doorrijden tot het bord ‘Ossenstal’, daar de zandweg nemen.
-    Telefoonnummer van De Ossenstal is 0578-610 199 - Telefoonnummer penningmeester G.W. Kamp: 06-23 66 82 82