Voorafgaande de ledendag zijn in de ingelaste ALV twee nieuwe bestuursleden benoemd. Bart Castelein (L) werkzaam bij de gemeente Arnhem als faunabeheerder en als gespecialiseerde wildnazoeker met zijn zweethonden. Een man uit de praktijk dus. Leender van Wezel (R) vervuld als bestuurslid de functie van secretaris en zal een actieve taak vervullen in de o.a. administratie en correspondentie van de vereniging.

Onze verblijfplaats voor deze gecombineerde ALV en ledendag maakt deel uit van het natuurgebied Planken Wambuis een uitgestrekt natuurgebied bij Ede op de Zuidwest-Veluwe. Tot voor kort lag Planken Wambuis sterk geïsoleerd tussen boeren bedrijven, snelwegen en andere hindernissen. Natuurmonumenten bracht  daar verandering in. De omvangrijke landbouwenclaves Reijerskamp en Oud Reemst zijn aan Planken Wambuis toegevoegd en natuurvriendelijk ingericht. Tussenliggende barrières worden overbrugd met wildpassages over de A12 en A50. Zo ontstaat een groen netwerk van aaneengesloten natuurgebieden, zodat herten straks ook kunnen grazen in de uiterwaarden van de Rijn. Bij Oud Reemst is een bijzondere wildpassage gebouwd. Deze bijzondere constructie verbindt Planken Wambuis met het “Nationaal park De Hoge Veluwe”en overbrugt de N310 tussen Arnhem en Otterlo. Daarover later meer informatie.

 

Planken Wambuis nabij Oud Reemst
Naast de meer exotische Spaanse runderen die de heide begrazen, vinden we er zwijnen, reeën, zandhagedis en gladde slang. Boompjes worden op de heide en het stuifzand verwijderd, de heide wordt geplagd om vergrassing tegen te gaan.
De extra Algemene Leden Vergadering.
Tegen half tien is de parkeerplaats en ook de werkschuur goed gevuld.  Zo’n 80 leden en enkele gasten genieten van de koffie met cake en andere lekkernijen als Jozef Linthorst de aanwezigen verzoekt om plaats te nemen op de banken.


De voorzitter spreekt zijn welkomstwoorden.
Hij heet allen welkom en staat eerst stil bij het overlijden van een tweetal zeer gewaardeerde leden van onze vereniging. Met enige ogenblikken stilte wordt gedacht aan Jan van Haaften en Henk Kersten en in onze herinnering de inzet en grote  bijdrage van beiden aan het werk van onze vereniging en realiseren we ons dat we ze zeker nog lang zullen missen.

Nadat de voorzitter overgaat tot de orde van de vergadering en er geen noemenswaardige  ingekomen stukken zijn, worden de twee nieuwe bestuursleden aan de vergadering voorgesteld. De heer B. Castelein is voorgedragen als bestuurslid en zal zich met  name bezighouden met onderwerpen rondom terreinbeheer. De heer L. van Wezel wordt voorgedragen als de nieuwe secretaris.  Beide heren worden met luid applaus in de vergadering  ontvangen.  Er zijn geen tegen-kandidaten of bezwaren en het bestuur is wederom compleet.


B. Castelein

L. van Wezel
Vervolgens is het woord aan de penningmeester met uitleg over de voorgestelde contributie-verhoging en ook die voorstellen worden zonder meer aangenomen.
Na een korte rondvraag concludeert de voorzitter dat dit de kortste ALV ooit is geweest. In nog geen 20 minuten zijn alle zaken afgehandeld en kunnen we na een koffiepauze beginnen aan de Ledendag.

Het bestuur in de nieuwe samenstelling , waarbij de heer C.F. Schoon helaas niet aanwezig kon zijn.   Vlnr. J.H.M. Linthorst, P.B. Worm, L. van Wezel, M. Oudshoorn en B. Castelein.

De Ledendag staat in het teken van de Gelderse ecoducten.
De heer P.J.H. Hoogerwerf van Advies- en ingenieursbureau  Oranjewoud legt ons uit hoe in de afgelopen periode het project ecoducten in Gelderland tot stand is gekomen. Het project is een gezamenlijke activiteit van Rijkswaterstaat, de Provincie Gelderland en Pro-rail. De ontwerpen, de verschillen in het landschap, de voorwaarden van de verschillende gemeenten, de invloed van de welstandscommissies en de gehele aanbestedingsprocedure, de vergunningen en de gunningen, allemaal instanties met eisen en factoren die er toe hebben geleid dat er totaal verschillende ecoducten zijn  gebouwd. Maar in feite is in een tijdsbestek van 6 a 7 jaar heel veel gerealiseerd. In april 2013 gaat de laatste definitief opgeleverd worden. Met de ontwikkeling van het project is het vlot gegaan. Helaas is de maatschappelijke ontwikkeling wat minder vooruitstrevend geweest.

Dhr Hoogerwerf projectleider van Oranjewoud.
Voordat Dhr Hoogerwerf tekst en uitleg geeft over de bouw van het ecoduct Oud Reemst krijgt eerst de gedeputeerde van de provincie Gelderland, de heer J.J. van Dijk het woord om het beleid nader toe te lichten. ( Hij is verantwoordelijk voor regiocontracten en stedenbeleid, landelijk gebied, recreatie en toerisme, economie (arbeidsmarktbeleid), zorg en welzijn. )  

J.J. van  Dijk  Gedeputeerde
De vraag met de meeste nadruk gaat over de ecoducten die nog gesloten zijn voor het wild. Waarom en hoe lang blijft dit zo? De Provincie werkt hard aan het verkrijgen van meer draagvlak, vooral in de agrarische sector. De schade aan gewassen en de vermeende risico’s van besmettingen leven nog. Er zit vooruitgang  in en mede doordat in het nieuwe regeerakkoord weer ruimte zit voor de EHS en dus voor de koppeling van alle gewenste natuurgebieden rekent men op een termijn van nog een viertal maanden voordat de ecoducten allemaal open gaan voor het edelhert. Ook over het openstellen van de ecoducten voor recreatiedoeleinden heeft de heer van Dijk een uitgesproken mening: “ NIET in GELDERLAND”.  Het ecoduct over de A-28 bij Hulshorst  heeft meer tijd nodig, Pro-rail moet nog rasteren langs de  spoorlijn.   Met applaus, een dankwoord van de voorzitter en de spreekwoordelijke  fles goede wijn vertrekt de heer J.J. van Dijk naar zijn volgende afspraak en vervolgt Dhr Hoogerwerf zijn verhaal met nu de bijzondere uitvoering van het ecoduct Oud Reemst, de verbinding tussen Planken Wambuis en de Hoge Veluwe. Alle ecoducten overspannen een weg of spoorlijn in de hoogte. Bij Oud Reemst gaat de weg onder het ecoduct door. Het ecoduct ligt op maaiveldnivea en  is vanaf het natuurgebied vrijwel onzichtbaar. Geen helling of andere hoge constructies. Die dieren kunnen zonder enige obstructie de weg oversteken


Het ecoduct aan de zijkant gezien.

Bedankt voor de technische uitleg van het ecoductenproject.

Ook de heer Hoogerwerf krijgt zijn applaus, dankwoord en een fles wijn terwijl het gezelschap  via een aperitief aan de lunch gaat beginnen.

Er wordt opgeschept… en in de ragout geroerd.
Na de lunch is het woord aan de heer A.  Heineman onze gastheer van Natuurmonumenten. Hij onderschrijft het verhaal van de gedeputeerde maar zou liever zien dat de ecoducten meteen allemaal opengaan en daar wordt stevig bij de instanties op aangedrongen. Hij schetst een beeld van de ontwikkelingen zoals de natuurbeschermingsorganisaties dit zien en geeft vervolgens een beeld  van de omgeving van het ecoduct. Natuurmonumenten is  in overleg met de provincie en de Hoge Veluwe over de praktische uitvoering van de openstelling. Zodra beide partijen overeenstemming hebben bereikt kan het hekwerk dat beide natuurgebieden nog  scheidt,  worden verwijderd. Zo komen de edelherten al een stuk dichter bij de uiterwaarden van de Rijn. Na deze informatie gaat  het hele gezelschap o.l.v. medewerkers van Natuurmonumenten op excursie  naar het Ecoduct. Maar niet voordat de heer Heineman wordt bedankt voor zijn aandeel.

Bedankt
We gaan op pad…..

Gelukkig het regent haast niet meer…


Tja, hier kunne we dus ook niet verder…..


Omstreeks 16.00 uur zijn alle wandelaars weer terug en kan het gezelschap beginnen met het laatste programmaonderdeel de “Afsluitende borrel.”
Handen tekort? Ook de winkel  heeft goede zaken gedaan. Het assortiment  lijkt zichtbaar gemoderniseerd.   Na een dag vol informatie en vooral veel onderling contact keren we huiswaarts en we hopen tot volgend jaar.