Persebericht

Er is de afgelopen periode veel commotie ontstaan over het wildbeheer op de Veluwe, vooral rondom het ecoduct bij Hulsthorst. De Vereniging Het Edelhert (www.hetedelhert.nl) is een vereniging die zich inzet voor het behoud van het edelhert en damhert. Maar streeft hierbij naar een verantwoord behoud. Daarom voelt de Vereniging zich geroepen om te reageren op deze commotie en het onjuiste beeld dat is ontstaan. Vereniging Het Edelhert is blij met de ecoducten in Nederland en heeft aan de wieg ervan gestaan.

De 10 Gelderse ecoducten zijn voor onze planten en dieren aangelegd om geïsoleerde gebieden op de Veluwe met elkaar te verbinden. Zo wordt de Veluwe vergroot door lagere gebieden weer bij de Veluwe te betrekken. Hierdoor wordt uitwisseling van dieren en planten mogelijk buiten de Veluwe met gebieden in Nederland en Duitsland.

In het door alle betrokken partijen geaccepteerde Faunabeheerplan van de Provincie Gelderland is vastgelegd dat er op de hele Veluwe 1900 edelherten mogen zijn. Meer edelherten zijn niet verantwoord in verband met landbouwschade, bosbouwschade en verkeersveiligheid. Een maatschappelijk geaccepteerd aantal dus. In werkelijkheid zijn er ook dit jaar op de Veluwe weer 2400 dieren geteld (500 meer dan het verantwoorde aantal), met erg vervelende consequenties zoals extra wildaanrijdingen, landbouwschade en verhoogd afschot.

Bij sommige ecoducten waaronder ecoduct Hulshorst is de actuele stand van edelherten in de aangrenzende leefgebieden nog fors hoger dan met elkaar is afgesproken. Het openen van het ecoduct Hulshorst met deze (lokaal) te hoge aantallen edelherten is niet acceptabel vanuit de mogelijk te verwachten landbouwschade voor de agrariërs.

Jozef Linthorst, voorzitter van Vereniging Het Edelhert: “Als wij de Ecologische Hoofdstructuur, in de toekomst willen uitvoeren en niet alles in twee meter hoge rasters willen zetten, dan is steun en draagvlak van alle omwonende en belanghebbenden noodzakelijk, dus ook van deze agrariërs! Vereniging Het Edelhert vindt daarom dat:

  1. De gezamenlijke afspraken, zoals neergelegd in het Provinciale Faunabeheerplan, om het aantal edelherten op de Veluwe op het afgesproken en geplande niveau te brengen (en te houden), uitgevoerd moet worden.
  2. Er zo min mogelijk gewerkt moet worden met hoge rasters, alleen daar waar het beslist niet anders kan.
  3. Een aanvullende en adequate agrarische schaderegeling binnen de Ecologische Hoofdstructuur is noodzaak, voor het verkrijgen en behouden van draagvlak bij de agrariërs.
  4. De belangrijkste wegen op de Veluwe en in de poortgebieden gebracht moeten worden onder de 60 km regeling.

Het gebruik door de mens van de Veluwe en omstreken is dusdanig breed en divers dat wederom is aangetoond dat beheer van populaties dieren noodzaak is en door één centrale instelling vastgesteld moet worden. Niet nakomen van de beheeropdracht door uitvoerders kan niet worden getolereerd. De wens om hogere aantallen edelherten zijn in de kern prima, maar wel pas nadat het provinciaal overleg, waarin alle belanghebbende zijn vertegenwoordigd, dit heeft goedgekeurd. Afspraak is afspraak”.

 

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht of een interview met de voorzitter van Vereniging Het Edelhert kunt u contact opnemen met: Jozef Linthorst voorzitter@hetedelhert.nl , telefoon: 06-30447359) of met Jan Paulides janpaulides@hetedelhert.nl , telefoon 0654-217121