Terwijl de regen hardnekkig naar beneden valt  en de weersvoorspelling vrieskou en sneeuw voor de komende dagen belooft,  arriveren 58 leden van onze vereniging en enkele gasten in Echo’s Home “De Landing” in Schaarsbergen voor de Algemene Ledenvergadering. Terwijl de Beamer wordt getest, genieten de gasten van koffie met een plak cake. Even na 10.30 opent de voorzitter de bijeenkomst waarbij een aantal zaken nader worden toegelicht waaronder  de  discussies rond de damherten in de Amsterdamse Waterleiding  Duinen  (AWD), het voorbereiden op de mogelijke komst van Wolven in ons land, waarvoor we binnenkort naar onze Duitse collega’s gaan om van hun ervaringen te kunnen leren. De PR en de communicatie, de WOP (Werkgroep Wild Observatie Plaatsen). Ook de bezigheden van alle overige werkgroepen en commissies van onze vereniging krijgen de aandacht.
Over de nieuwsbrief worden een aantal vragen gesteld en het blijkt dat niet iedereen deze heeft ontvangen. Enkelen hebben alleen het eerste exemplaar mogen ontvangen. Voor de uitvoering zal Renée Willemsen gaan zorgen en de inhoud zullen we allen zelf moeten aanleveren.
Zorgen zijn er over het teruglopen van het aantal leden. Ledenwerving verdient alle aandacht. Een luid applaus klinkt voor alle vrijwilligers die actief zijn binnen “Het Edelhert” en de eerste kaarten van de werkgroep WOP worden vertoond, met daarop een 40-tal wildobservatieplaatsen. Eind augustus hopen we dat project af te ronden en aan de buitenwereld te kunnen presenteren.


Openingswoord van de voorzitter.

De ingekomen stukken en de notulen van de voorgaande ALV passeren zonder noemenswaardige problemen en na het toelichten en beantwoorden van enige vragen wordt ook het  jaarverslag  met applaus vastgesteld door de vergadering. Daarna is het woord aan de penningmeester, Marjan Oudshoorn.

 

De penningmeester…..
Het financieel   Jaarverslag 2012 wordt nader toegelicht en de verlies- en winstrekening roept vragen op.
De Grofwildcurcus is niet door gegaan door te weinig deelnemers maar levert toch een kostenpost op vanwege de annuleringskosten en er volgt een korte discussie over het al dan niet zelf gaan organiseren van deze activiteit. Momenteel dienen we tenminste 25 en maximaal 30 deelnemers te hebben om de cursus te laten doorgaan.
De bevindingen van de kascontrole commissie zijn positief, alles  inzake de financiën is gecontroleerd en perfect in orde bevonden.De kas is in orde…….

De controlecommissie heeft geen onregelmatigheden vastgesteld.  Brigitte Geudeke treedt  af als lid van de kascontrolecommissie en wordt voor haar werk beloond met een fraai boeket. Haar plaats naast Frans den Hertog wordt voor de komende periode ingenomen door de heer van Eindhoven.
De vergadering keurt de jaarrekening goed en verleent de penningmeester decharge.
De geplande activiteiten voor het komende en lopende jaar worden toegelicht door de voorzitter en de be groting met  een gering tekort  erop vastgesteld.

“Samenstelling  Bestuur”  is aan de orde.  Dit agendapunt wordt vrijwel geheel ingenomen door het vertrek van Bas Worms na twee termijnen als bestuurslid ( en al actief vanaf zijn 17e).  Nadat hij is bedankt door de voorzitter houdt Bas een afscheidsspeech, omlijst met  historische lichtbeelden  waarin al zijn bezigheden  - en dat zijn er  vele -  de revue passeren. De vele interviews op radio en TV, het maken van de film voor de Ambassadeur van de natuur. Dit zijn zomaar een paar zaken van de vele werkzaamheden die Bas heeft verricht  (Geheel  vrijwillig en zonder….).          8 jaar met ruim 4.000 uren werk en 75.000 kilometer. Maar het was het waard. Je doet het samen en voor het hert.

Bas neemt afscheid….

Om praktische redenen worden er deze vergadering geen nieuwe bestuursleden  benoemt,  maar we zijn wel in overleg met kandidaten om de vacatures in te vullen. Vooral voor het gebied van PR en communicatie is een kandidaat gevonden .  Mevr. Janoh Groot , zij zal per eerstvolgende gelegenheid worden voorgedragen.

De uitreiking van een “Gouden Stang.”

Eerder ontvingen het echtpaar Buitenhuis en Gerard Slijkhuis een gouden stang. De gouden stang wordt uitgereikt aan vrijwilligers die zich in uitzonderlijk hoge mate hebben ingezet voor de vereniging. Vandaag valt deze eer te beurt aan Jan Paulides voor zijn enorme inzet op een breed scala van activiteiten terwijl hij bij voorkeur als solist opereert is hij webmaster, redacteur, fotograaf en betrokken bij zeer veel zaken rond het grofwild.De nieuwe “Gouden Stang-drager”…..

Na de Rondvraag sluit de voorzitter het huishoudelijk deel van de bijeenkomst en geeft Susan Claessens (communicatie adviseur)  een presentatie over hoe PR en communicatie gebruikt kunnen worden. Hoe krijgen we het beeld van de vereniging meer naar buiten  en meer in de media-aandacht.  Hoe gaan we om met de nieuwe sociale communicatiemiddelen en hoe werven we meer leden? Het blijkt dat in de zaal vele suggesties leven om hier gestalte aan te geven. Dus…. Aan het werk en op naar Face-book, Hyves en Twitter!!!


Met een boeket bedankt Jozef Linthorst Susan voor haar bijdrage

Urban Forestery…….

Jeroen Glissenaar    

Een vorm van natuurbeheer binnen of grenzend aan het stedelijk gebied. Overgewaaid uit de Verenigde Staten en door de gemeente Arnhem in de praktijk gebracht en met heel  veel succes.
Jeroen Glissenaar de manager van het “Urban forestery project in en om Arnhem” is gearriveerd en komt ons vertellen hoe deze succesformule in Arnhem functioneert.  Het duidelijkste effect is zijn verhaal dat in het Park Sonsbeek zelfs een groep “hangjongeren”  ’s avonds of ’s nachts hun rommel opruimt.  Zelfs de waarde van het onroerend goed in de omgeving profiteert mee. Het voert te ver om al zijn argumenten hier te vermelden. Maar wie de moeite neemt om op Google  de zoektekst “Urban Forestery Arnhem” in te voeren krijgt al zijn verhalen en zijn complete presentatie te zien.


Bos- en faunabeheer van de gemeente Arnhem door Bart Castelein.
De werkzaamheden van Bart worden toegelicht middels een aantal foto’s en ook hier komt weer de bijzondere aanpak naar voren.  Door goed doordacht om te gaan met het afschieten van herten waarbij de jager het geschoten wild enige tijd met rust laat, gewoon laten  liggen en pas later naar het resultaat gaan kijken,  worden de herten minder schuw en koppelen het afschot niet meteen aan de mensen die er bij betrokken zijn. De herten in het Arnhemse bos zijn duidelijk minder schuw. Ook het aantal verkeersslachtoffers is sterk gedaald door een aparte benadering.  Vooral damherten en het ree zijn snel  genegen de weg over te steken. Door nu vooral nabij de provinciale weg af te schieten mijden de damherten en de reeën het gebied nabij de weg en daardoor is het aantal verkeersslachtoffers sterk gedaald. Ook Staats Bos Beheer (SBB) gaat deze methode uitproberen. We zijn benieuwd.

Bart gaat van beheer over naar de wandeling en nodigt de wandelaars uit om gezien het slechte weer eerst even een stukje met de auto te gaan waarna de wandeling in het Arnhemse bos kan starten. Alvorens te vertrekken bedankt de voorzitter Marjan voor het organiseren van deze dag.

Bedankt met een zoen voor de organisatie

En de echte liefhebbers trotseren de regen en gaan op weg. Na ruim een uur keren ze terug en zeer enthousiast want men had ruim de gelegenheid om een roedel kaalwild  te bewonderen dat weinig angst voor de wandelaars bleek te hebben. De dames zijn kennelijk gewend aan bewonderaars. Een bedankje voor Bart en de borrel gaat van start. Uiteindelijk is ook deze ALV ten einde en gaan we allemaal naar huis. Een fijne dag, veel geleerd en ondanks het slechte weer kunnen we beamen dat zij die niet zijn gekomen, echt iets hebben gemist.

Tot een volgende keer.