Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

8 maart 2014 in het Aardhuis, Aardhuis 3, 7346 AA te Hoog Soeren

De algemene ledenvergadering 2014 van de Vereniging Het Edelhert wordt gehouden op zaterdag 8 maart 2014 in Het Aardhuis te Hoog Soeren. Het programma luidt, onder voorbehoud, als volgt:

10.00 uur  Ontvangst met koffie en welkomstklanken door Jachthoornblazers van Het Aardhuis

10.20 uur  Opening van het huishoudelijke deel:

 • Welkomstwoord en opening
 • Ingekomen stukken
 • Notulen voorgaande ALV
 • Goedkeuring jaarverslag 2013
 • Toelichting financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014
 • Bevindingen kascontrole
 • Vaststellen financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014
 • Benoeming leden kascontrole commissie
 • Geplande activiteiten komend/lopend jaar
 • Ontvangen schenking en voorstel voor besteding
 • Samenstelling bestuur:  Aftredende bestuursleden, aftredend zijn Rik Schoon en Bart Castelein
. Voorstellen van de nieuwe bestuursleden. Het bestuur draagt Janoh de Groot en Bas Worm voor ter benoeming, in de vergadering zullen zij zich nader aan u voorstellen. Vervolgens benoemen nieuwe bestuursleden.
 • Uitreiken gouden stang en benoemen erelid van verdiensten
 • Rondvraag en sluiting (vragen kunt u tot 1 maart a.s. stellen via e-mail naar info@hetedelhert.nl of zenden naar postbus 981, 7301 BE Apeldoorn)

12.00 uur     Lunch
13.00 uur     Presentatie over Het Kroondomein Het Loo door Hans Bleumink en Jan Neefjes
14.30 uur     Wandeling met aansluitende borrel

Leden kunnen zich voor deze ledenvergadering voor het gehele programma opgeven door € 15,00 per persoon over te maken naar NL52 RABO 014.73.84.508 t.n.v. Vereniging Het Edelhert, o.v.v. ALV 2014. Per lid is een introducé toegestaan.
Indien u als lid alleen het huishoudelijk deel wilt bijwonen, is betaling niet nodig. Wel dient u zich hiervoor aan te melden via e-mail naar secretaris@hetedelhert.nl of schriftelijk naar postbus 981, 7301 BE Apeldoorn graag voor 1 maart 2014.

De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester en de begroting voor 2014, zijn voorafgaande aan de vergadering ter plaatse verkrijgbaar. Wilt u deze stukken eerder inzien, dan kunt u dit kenbaar maken via info@hetedelhert.nl of schriftelijk via Postbus 981, 7301 BE Apeldoorn. Vermeld hierbij uw e-mail adres voor de verzending van de stukken.

====================================================================

=====  inschrijving gesloten i.v.m. bereiken van het maximaal aantal aanmeldingen ====

====================================================================