Het royale legaat wat de Vereniging Het Edelhert mocht ontvangen na het overlijden van erelid van verdienste Dick van den Hoorn, is voor het bestuur aanleiding geweest om het legaat onder te brengen in een DickvandenHoornFonds. Uit dit DickvandenHoornFonds kunnen projecten worden gefinancierd die niet binnen de normale exploitatie van de Vereniging vallen. Daarbij stelde het bestuur ook dat alle leden van de Vereniging Het Edelhert projectvoorstellen zouden moeten kunnen indienen. Werkgroep DickvandenHoornFonds.
Vervolgens is een Werkgroep DickvandenHoornFonds opgericht met als opdracht:
1. Formuleer criteria waaraan projectvoorstellen moeten voldoen.
2. Ontwikkel een transparante procedure voor aanmelding en beoordeling van projectvoorstellen.
3. Toets binnenkomende projectvoorstellen en breng daarover een advies uit aan het bestuur.

Criteria.
De werkgroep DickvandenHoornFonds heeft eerst een aantal “Verenigingscriteria” opgesteld. Vervolgens is een procedure voor aanvraag en beoordeling uitgewerkt. Om een zorgvuldige advisering van het bestuur mogelijk te maken, heeft de werkgroep gesteld dat een projectaanvraag ook een globaal inzicht dient te geven in de te verwachten kosten, het benodigde tijdspad, de kwaliteitseisen en de benodigde bemanning (M/V) van het project.

A. Verenigingscriteria:
1. Projecten dienen te passen in de Doelstellingen van de Vereniging. (zie onderaan dit artikel)
2. Projecten dienen de Professionaliteit van de Vereniging te bevorderen.
3. De bekostiging van de projecten valt niet binnen de normale exploitatie van de Vereniging.

B. Inzicht in kosten, tijdsplanning en kwaliteitseisen.
De werkgroep verwacht van de indiener van een Projectplan dat deze een globaal overzicht geeft van de te verwachten kosten, benodigde tijd en kwaliteitseisen die aan het project gesteld moeten worden.

C. Bemanning (M/V) van het project.
Belangrijk is te weten of het projectvoorstel met vrijwilligers kan worden uitgevoerd of dat er voor de uitvoering beroepskrachten noodzakelijk zijn. En welke deskundigheden dan wel worden gevraagd van vrijwilligers of beroepskrachten. Ook wordt gevraagd of de inzender eventueel zelf bereid is aan de uitwerking van het voorstel bij te dragen.

Aanmeldingsfase: Aanmelding, Beoordeling door Werkgroep, Beslissing is aan Bestuur.
Aanmeldingsformulier Projectvoorstel op de Website.
Op de website van de Vereniging is het formulier “ Aanmeldingsformulier Projectvoorstel” voor het DickvandenHoornFonds van de Vereniging Het Edelhert te vinden en te downloaden van de website van de Vereniging en de in dit Word-document gestelde vragen beantwoorden.

Werkgroep toetst en adviseert bestuur.
Door het ingevulde formulier via het e-mailadres dickvandenhoornfonds@hetedelhert.nl op te sturen, ontvangen alle leden van de Werkgroep meteen het Projectvoorstel en kan de beoordelingsprocedure starten.
De Werkgroep DickvandenHoornFonds toets het projectvoorstel aan de opgestelde criteria en adviseert vervolgens aan het bestuur.

Alleen het bestuur beslist.
Na ontvangst van het projectformulier en advies van de Werkgroep, neemt het bestuur het besluit om al of niet met de volgende fase van het project te beginnen.
Deze aanmeldingsfase, vanaf ontvangst van het formulier tot het bestuursbesluit zal ± 6-8 weken in beslag nemen.
Beslist het bestuur positief op basis van een duidelijk projectvoorstel en een positief advies van de Werkgroep dan start de volgende fase, de initiatieffase. Het bestuur informeert degene die het project heeft ingediend over dit besluit.
Projectteam en Initiatieffase.
Projectleider + Projectteam zorgen voor compleet overzicht (offerte) van het gekozen project.
Het bestuur stelt vervolgens aan: een Projectleider, die met een beperkt projectteam eerst alle benodigde gegevens verzamelt over het projectplan, zodat een compleet overzicht komt van de kosten, tijdpad, kwaliteitseisen, benodigde vergunningen, risico’s, etc.

Definitieve beslissing bestuur pas bij beoordeling compleet uitgewerkt plan
Bestuur beslist nu pas definitief, op basis van een compleet uitgewerkt plan met de door het projectteam aangeleverde uitgebreide informatie over de haalbaarheid, het pakket van eisen en de benodigde financiën of de uitvoering van het projectvoorstel kan starten.

Uitvoeringsfase.
Voor de uitvoering van een projectvoorstel dat grotendeels door vrijwilligers kan worden uitgevoerd breidt de Projectleider het begeleidende Projectteam uit naar een Uitvoerend team van Vrijwilligers.
Bij een groter betaald project is zal de projectleider door het uitvoerend bedrijf worden ingebracht. Altijd zal geprobeerd worden door mogelijk inzet van Verenigings-vrijwilligers de kosten van een project te beperken.
Verdere informatie over de uitvoering is achterwege gelaten omdat dit volledig afhankelijk is van het opdat moment te behandelen projectplan.

Het eerste project: de jaarlijkse DickvandenHoorn-Prijs.
Als eerste project is gekozen om als eerbetoon aan de schenker van het legaat, erelid van verdienste Dick van den Hoorn, een jaarlijkse DickvandenHoorn-Prijs in te stellen. Voor 2015 is gekozen voor een fotowedstrijd met het thema “Het Edelhert in zijn Natuurlijke Leefomgeving”.

Doelstelling van de Vereniging.
Artikel 3: Statuten van de Vereniging Het Edelhert (16-12-2010)

1.   De vereniging stelt zich ten doel om mede te werken aan de bevordering van het natuurbehoud in
Nederland, in het bijzonder van het edelhert en het damhert en hun habitat, zowel in de vrije als in de
gesloten wildbaan.
2.   De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
het bevorderen van maatregelen tot het behoud van het edelhert en het damhert en het wekken van belangstelling daarvoor.
het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks zijdelings daarmee verband houden met het doel der vereniging of aan dit doel bevorderlijk kunnen zijn.

Aanmeldingsfase

Initiatieffase

Uitvoeringsfase

Aanmeldingsformulier Projectvoorstel via Website te downloaden en na invullen inzenden via het e-mailadres: dickvandenhoornfonds@hetedelhert.nl

Bestuur stelt nu aan: Projectleider + Beperkt Projectteam. Dit Project-team verzamelt eerst alle benodigde gegevens over het projectvoorstel.

Projectleider breidt Project-team, waar mogelijk met vrijwilligers, uit naar een Uitvoerend Projectteam.

Werkgroep DickvandenHoornFonds
toetst projectvoorstel aan opgestelde criteria en zendt advies aan Bestuur.

Projectteam zendt compleet over-zicht van kosten, tijdpad, kwaliteitseisen, benodigde vergunningen, risico’s, etc. naar Bestuur.

Daarna kan pas met de uitvoering van het project-voorstel worden begonnen.

Bestuur beslist: gaat voorstel wel of niet door naar Initiatieffase. Bestuur informeert aanmelder over dit besluit.
Deze procedure kost ± 6-8 weken.

Bestuur oordeelt nu over haalbaar-heid, pakket van eisen en benodigde financiën of opdracht gegeven kan worden tot de Uitvoeringsfase.

 

Aanmeldingsformulier