UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

7 maart 2015 in het Aardhuis, Aardhuis 3, 7346 AA te Hoog Soeren

De algemene ledenvergadering 2015 van de Vereniging Het Edelhert wordt gehouden op zaterdag 7 maart 2015 in Het Aardhuis te Hoog Soeren. Het programma is, onder voorbehoud, als volgt:
10:00 uur 10:20 uur Ontvangst met koffie en welkomstklanken door Jachthoorn Blaasgroep Het Aardhuis
 
Opening van het huishoudelijke deel:
1 Welkomstwoord en opening
2 Ingekomen stukken
3 Notulen voorgaande ALV
4 Goedkeuring jaarverslag 2014
5 Toelichting financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015
6 Bevindingen kascontrole 7 Vaststellen financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015
8 Benoeming leden kascontrole commissie
9 Ingebracht agendapunt door verontruste leden: verbetering van de samenwerking en in de interne communicatie
10 Aanvraag lidmaatschap Marjan Oudshoorn
11 Geplande activiteiten komend/lopend jaar
12 Samenstelling bestuur: Aftredende bestuursleden: aftredend en herkiesbaar* is Jozef Linthorst, aftredend en niet herkiesbaar is Leendert van Wezel en Janoh de Groot, tussentijds is afgetreden Marjan Oudshoorn. Conform de statuten dienen kandidaten tenminste 6 weken voor de vergadering te worden voorgedragen. Om aan deze voorwaarde te voldoen worden die kandidaten geIntroduceerd via onze website www.hetedelhert.nl. Het bestuur van de VhE zal op de ALV voordragen als kandidaat bestuursleden: Nick van Adrichem uit Amersfoort en Ruud van Halsema uit Zevenaar
13 Rondvraag en sluiting (vragen kunt u tot 1 maart a.s. stellen via e-mail naar info@hetedelhert.nl of zenden naar Postbus 981, 7301 BE Apeldoorn) Lunch
 
Presentatie Rob Schuitemaker over het aanspreken van herten Presentatie Piet Bloemerts over monitoring ecoducten Wandeling met aansluitend borrel 
 
"en herkiesbaar" is op 5-2-2015 toegevoegd