Screenshot 2015 11 01 14 52 34 1 1

 

Het bestuur van Vereniging het Edelhert heeft het genoegen de leden van Vereniging het Edelhert uit te nodigen voor de Algemene Leden Vergadering op 5 maart 2016 in het Aardhuis aan de Aardhuis 3, 7346 AA te Hoog Soeren. (zijpad aan de Amersfoortseweg N344)

Het programma is, onder voorbehoud als volgt:

10:00 uur  Ontvangst met koffie en welkomstklanken door jachthoorn blaasgroep Het Aardhuis
10:20 uur  Opening vergadering
 

 • Ingekomen stukken
 • 
Notulen vorige vergaderingen

 • Goedkeuring jaarverslag 2015

 • Toelichting financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016

 • Rapportage kascontrolecommissie

 • Vaststelling financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016

 • Benoeming leden kascontrolecommissie
 • 
Goedkeuring huishoudelijk reglement (bijlage op de site)

 • Geplande activiteiten in 2016
 • 
Samenstelling bestuur: Verkiesbaar Hennie Degen en Bas Worm

 • Rondvraag


12:00 uur  Lunch

14:00 uur  Het middagprogramma voor de ALV van 5 maart a.s. bestaat uit 3 verschillende presentaties, echter allen wel met de insteek om de aanwezigen zo compleet mogelijk te informeren over het vergroten van de wildzichtbaarheid, aanleg en eisen aan wildweiden en welke  verstorende facetten kunnen er optreden.

1e spreker; ir. Bas Worm, bestuurslid VhE, 
presentatie: opkomst - bloei - en 'ondergang' van de wildweides en -akkers op de Veluwe.2e spreker; drs. Hugh Jansman, team Dierecologie Alterra – Wageningen Universiteit (WUR). Presentatie:   Welke aspecten spelen een rol bij  de zichtbaarheid van wild en welke rol kunnen wildweides daarin betekenen?

3e spreker; Christoph Beemelmans, Revierförster van de Ufter Mark. 
Presentatie:  Welke praktische maatregelen en randvoorwaarden geven toch een grote wild zichtbaarheid bij een beheerde populatie roodwild.

 

Voorbereiding van de presentatie in Schermbeck (D), dhr. Beemelmans midden
Wij hopen met dit interessante programma een basis te leggen voor een nieuwe verenigingsactiviteit die uitgevoerd kan worden door onze vrijwilligers ten behoeve van het Veluws wild, in het bijzonder voor onze edelherten en damherten

15:45 uur  Wandeling met aansluitend borrel

Leden kunnen zich voor deze ledenvergadering voor het gehele programma opgeven door € 15,- per persoon over te maken naar NL76 ABNA 0461 9308 46 t.n.v. Vereniging het Edelhert, o.v.v. ALV 2016 leden
Per lid is één introducé toegestaan. Indien u als lid uitsluitend het huishoudelijk deel wilt bijwonen, is deze betaling niet nodig. Wel dient u zich hiervoor aan te melden via e-mail naar secretaris@hetedelhert.nl of schriftelijk naar postbus 981, 7301 BE Apeldoorn liefst voor 29 februari 2016.

Niet-leden kunnen zich opgeven door € 15,- per persoon over te maken naar NL76 ABNA 0461 9308 46 t.n.v. Vereniging het Edelhert, o.v.v. ALV 2016- middag

Het jaarverslag van de secretaris en penningmeester zijn ter plaatse verkrijgbaar. Wilt u de stukken eerder inzien, dan kunt u dit opgeven via secretaris@hetedelhert.nl