In het Huishoudelijk Reglement hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden. Het zal in maart 2016 aan de ALV ter goedkeuring worden voorgelegd. Vereniging “Het Edelhert”
Huishoudelijk Reglement (concept mei 2015)

 

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:


- Vereniging: Vereniging “Het Edelhert” te Apeldoorn


- Bestuur: Het bestuur van de vereniging 


- Lidmaatschap: Het lidmaatschap van de vereniging


- Leden: Het lid van de vereniging

Artikel 2 Doel van de vereniging

De vereniging heeft tot doel mede te werken aan de bevordering van natuurbehoud in Nederland, in het bijzonder van het edelhert en het damhert en hun habitat, zowel in de vrije als gesloten wildbaan.

Artikel 3 Het lidmaatschap van de vereniging

De vereniging kent leden, ereleden, ereleden van verdiensten en jeugdleden. Met uitzondering van de jeugdleden hebben alle leden stemrecht en kunnen tot bestuurslid benoemd worden. Ereleden en ereleden van verdiensten worden door de algemene vergadering met ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen benoemd.

Artikel 4 Aanmelding

Voor de aanmelding als lid van de vereniging geldt:


1. De aanmelding vindt schriftelijk plaats;


2. Het bestuur besluit binnen één maand over toelating van leden;


3. De afwijzing voor het lidmaatschap wordt door het bestuur beslist en schriftelijk aan
 betrokkene medegedeeld;


4. Betrokkene heeft recht van beroep op de eerstkomende algemene vergadering.

Artikel 5 Contributie en entreegelden activiteiten

Ten aanzien van de contributie en entreegelden van de vereniging geldt:


1. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, bedoeld
 in artikel 14 van de statuten;


2. De contributies zijn verschuldigd vanaf de aanvang van het jaar;


3. Indien een lid niet vóór 1 februari van het lopende jaar zijn contributie heeft betaald, zal het lid schriftelijk aan de betalingsverplichting herinnerd worden. Indien het lid vervolgens niet binnen één maand na de schriftelijke herinnering alsnog zijn 
 contributie voor het lopende jaar betaalt, kan het bestuur tot royement overgaan;


4. Indien het lid in de loop van het jaar toegelaten wordt, is deze contributie naar evenredigheid verschuldigd, met dien verstande dat resp. per 1 april en 1 juli een 
korting van 25 resp. 50% op het jaarbedrag wordt verleend. Bij ingang op of na 1 september wordt contributie in rekening gebracht over één kwartaal van het 
lopende jaar, vermeerderd met de contributie over het volgende jaar.


5. Een nieuw lid dient zijn contributie binnen één maand na toetreding te voldoen;


6. Jeugdleden betalen 50% van de jaarcontributie;


7. Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing 
van financiële verplichtingen te verlenen, dan wel om voldoening in termijnen toe te 
staan;


8. Entreegelden voor activiteiten worden vastgesteld door het bestuur op voordracht 
van de penningmeester, waarbij het uitgangspunt is dat de gelden voor de betreffende activiteit kostendekkend zijn.

Artikel 6 Einde van het lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:


1. Als het lid overlijdt;


2. Als een rechtspersoon lid is van de vereniging dan eindigt haar lidmaatschap 
wanneer zij in staat van faillissement of in surseance van betaling komt te verkeren dan wel heeft opgehouden te bestaan dan wel door een juridische fusie of splitsing, 
 zulks eventueel behoudens goedkeuring door het bestuur dat het lidmaatschap op aanvraag van de betreffende rechtspersoon doorloopt;


3. Door schriftelijke opzegging door het lid. Als het lidmaatschap tenminste één 
 kalenderjaar heeft geduurd, kan beëindiging op ieder gewenst moment plaatsvinden. Als inmiddels een nieuw kalenderjaar is aangevangen, blijft de contributie verschuldigd tot het einde van het ingegane kalenderjaar.

Artikel 7 Bestuur

Het bestuur:


1. Bestaat uit vijf, maar in geval van vacatures uit ten minste drie leden;


2. Bestuursleden worden voor een periode van 4 jaar benoemd, met de mogelijkheid
 tot herkiesbaarheid voor een tweede periode. Na afloop van de tweede periode kan het bestuur de vergadering met redenen omkleed voorstellen de termijn met één jaar te verlengen. Deze verlenging is ten hoogste twee maal mogelijk;


3. Verdeelt de bestuursfuncties en portefeuilles onderling;


4. Meerdere bestuursfuncties kunnen worden verenigd in één bestuurslid.

Artikel 8 Taken binnen het bestuur

Het bestuur heeft de volgende taken en bevoegdheden:


1. Leiding geven aan de vereniging;


2. Voeren van een ledenadministratie;


3. Uitdragen van de visie en het doel van de vereniging;


4. Zorgdragen voor een goede communicatie over het beleid met de leden en tussen de leden onderling;


5. Indien gewenst het instellen van commissies ter ondersteuning van haar taken;


6. Het in relatie tot de uitvoering van haar taken raadplegen van deskundigen.

De voorzitter heeft de volgende taken:


a. voorzitten van de bestuurs- en Algemene vergadering;


b. uitschrijven van bestuursvergaderingen. De vicevoorzitter heeft tot taak om bij afwezigheid van de voorzitter diens taken onverwijld over te nemen. Bij ontstentenis van de vicevoorzitter worden de taken overgenomen door een ander bestuurslid, dit in overleg tussen de bestuursleden.

De secretaris heeft tot taak:
 a. het notuleren van alle vergaderingen;


b. het opstellen van het jaarverslag;


c. het zorgdragen voor de correspondentie en het archief van de vereniging.

De penningmeester heeft tot taak:


a. het voeren van een financiële administratie waaronder het innen van de contributies,entreegelden en donaties, het beheer van de bezittingen, voldoen van financiële verplichtingen;


b. het uitbrengen van een financieel jaarverslag;


c. het opstellen van een begroting;


d. het indien gevraagd overleggen van de financiële stukken ter controle door het bestuur;


e. het bijhouden van een lijst van bezittingen van de vereniging.

Artikel 9 Algemene vergadering

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging.
De algemene vergadering wordt door het bestuur georganiseerd conform het gestelde in de artikelen 14, 15 en 16 van de statuten.

Artikel 10 Kascontrolecommissie

Door de gewone Algemene vergadering wordt een kascommissie, bestaande uit twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur, uit de leden benoemd. De leden van de kascommissie worden voor een periode van 2 jaar benoemd, waarbij er jaarlijks 1 lid aftreedt. De kascommissie is belast met de controle van de boeken en bescheiden van de penningmeester en van het door het bestuur uit te brengen financieel verslag over het afgelopen jaar. Soortgelijke controle zal plaatsvinden ingeval van tussentijds defungeren van de penningmeester. De kascommissie is bevoegd tussentijdskascontroles te houden en inzage te nemen van de boeken en de bescheiden der vereniging. Zo spoedig mogelijk na het afsluiten der financiële administratie van enig jaar en het gereedkomen van het financieel verslag, stelt de penningmeester deze stukken in handen van de kascommissie. De kascommissie rapporteert haar onderzoek in de Algemene ledenvergadering en adviseert over het al dan niet verlenen van decharge voor het gevoerde financieel beheer en beleid.

Artikel 11 Commissies

Het bestuur kan zich onder haar verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van delen van haar taak laten bijstaan door commissies van leden. Deze commissies worden door het bestuur benoemd en ontvangen daarvan schriftelijke instructies. In iedere ingestelde commissie kan 1 bestuurslid participeren. De Algemene vergadering kan onder haar verantwoordelijkheid commissies instellen. De leden van deze commissies worden door de Algemene vergadering benoemd en ontvangen vanuit de vergadering instructies aangaande de door de commissie uit te voeren taak.

Artikel 12 Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur en doet van deze beslissing mededeling aan de Algemene vergadering. Artikel 13 Inwerkingtreding Dit reglement is van kracht met ingang van … en vervangt vanaf dat moment eerdere huishoudelijke reglementen._ _ _ _ _ _ _ Met dank aan onze adverteerders in 2018 in Het Edelhert: _ _ _ _ _

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7