Banner 2 VhE

Op 4 maart 2017 wordt de Algemene Ledenvergadering van Vereniging het Edelhert gehouden in het Aardhuis, Aardhuis 3, 7346 AA Hoog Soeren.

Programma:

10.00 uur: Ontvangst met koffie en welkomstklanken door de jachthoornblazers van het Aardhuis.

10.20 uur: Start van de huishoudelijke vergadering.

Agenda ALV:

 1. Welkomstwoord door onze voorzitter, Jozef Linthorst.

 1. Notulen voorgaande jaarvergadering, 05-03-2016

 1. Ingekomen stukken.

 1. Goedkeuring secretarieel jaarverslag 2016.

 1. Toelichting financieel verslag 2016 en toelichting op begroting 2017.

 1. Bevinding kascommissie bestaande uit: Pauline van der Putten, Rob Schuitenmaker en als reserve Rein Jaarsma.

 1. Vaststellen financieel verslag.

 1. Benoemen kascommissie voor het komende jaar.

 1. Geplande activiteiten voor het komende jaar.

 1. Samenstelling bestuur.

Het bestuur is naarstig op zoek naar een penningmeester als opvolger van onze ad interim penningmeester Paul Buitenhuis.

 1. WVTTK.

 1. Rondvraag en sluiting

12.30: Lunch.

14.00 uur Middag programma

 • Dhr. Bram Vreugdenhil en dhr. Thijs Buurman

Van: Provincie Gelderland, Programma bureau Natuur en Leefomgeving.

Onderwerp: Op weg naar één Grote Veluwe!

 • dhr. Piet Bloemerts

van: coördinator Monitoring ecoducten VhE

Onderwerp: presentatie monitorbeelden ecoduct Woeste Hoeve.

 • Dhr. Leo Linnartz en dhr. Bram Houben van Ark Natuurontwikkeling

Wat is Rewilding en welke positie heeft het edelhert en damhert daarin?

Mogelijkheid voor een wandelen voor de liefhebber

15.30 uur: De dag wordt besloten met een borrel.

----------------------------------------------------------------------------

U kunt zich opgeven door overmaken van € 15,00 per persoon op: NL52RABO 0147384508 t.n.v. de penningmeester van de VhE o.v.v. Deelname ALV 2017. Per lid is één introducé toegestaan. De notulen kunt u aanvragen en worden u per mail toegestuurd via: secretaris@hetedelhert.nl