Banner 2 VhE

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Vereniging het Edelhert

op zaterdag 2 maart 2019

“Het Koetshuis Heuven”

Heuvenseweg 9, 6991 JE Rheden

Parkeren bij Bezoekerscentrum Veluwezoom Heuvenseweg 5a, Rheden, dan doorlopen naar het Koetshuis. Auto's met invalidenkaart mogen doorrijden.

Routebeschrijving: op N785 in Rheden rotonde verlaten in noordelijke richting, dat is de Schietbergseweg. Parkeren bij Bezoekerscentrum, dan lopend naar het Koetshuis, uitsluitend auto's met invalidenkaart mogen doorrijden tot het koetshuis.

Het programma, onder voorbehoud:

10:30 uur: Ontvangst met koffie en welkomstklanken door jachthoornblazers.

11.00 uur

 1. Opening vergadering.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Notulen algemene vergadering 2018.
 4. Bespreking jaarverslag 2018 en goedkeuring.
 5. Toelichting financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019.
 6. Rapportage kascontrolecommissie.
 7. Vaststelling financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019.
 8. Benoeming leden kascontrolecommissie.
 9. Geplande activiteiten in 2019.
 10. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar Jozef Linthorst, Ruud van Halsema; Aftredend en herkiesbaar: Nick van Adrichem. 
  • Er zijn twee bestuursleden aftredend, het bestuur heeft echter besloten om maar een vacature in te vullen omdat wij zes bestuursleden voldoende vinden. Met een kandidaat hiervoor is op vrijdag 1 februari door een afvaardiging van het bestuur gesproken en wordt hierbij voorgedragen als kandidaat bestuurslid voor de ALV van 2 maart a.s. Zijn naam is Floris Leyssius, 53 jaar, huisarts in Soesterberg en bekend met edelherten en damherten. Hij zal zich op de ALV verder voorstellen.
  • Dit betekent dat naast de herkiesbaarheid van Nick van Adrichem er maar één vacature wordt ingevuld met een kandidaat welke door het bestuur aangewezen kan worden als voorzitter.
 11. Rondvraag

12:30 uur Lunch

13:30 uur Middagprogramma

Het middagprogramma bestaat uit een presentatie van Bas Worm.

Spreker: Bas Worm, bestuurslid VhE,

Het experiment Deelerwoud in beeld(en)

14.30 – 15.30 uur: Wandeling

Leden kunnen zich voor deze ledenvergadering voor het gehele programma opgeven door € 15,- per persoon over te maken naar NL76 ABNA 0461 9308 46 t.n.v. Vereniging het Edelhert, o.v.v. ALV 2019.

Per lid is een introducé toegestaan. Indien u als lid alleen het huishoudelijk deel wilt bijwonen, is deze betaling niet nodig. Wel dient u zich hiervoor aan te melden via e-mail naar secretaris@hetedelhert.nl.

Het jaarverslag van de secretaris en penningmeester zijn ter plaatse verkrijgbaar. Wilt u de stukken eerder inzien, dan kunt u dit aanvragen via info@hetedelhert.nl.