Zaterdag 7 maart 2020. Het Aardhuis, Aardhuis 1, 7346 AA, Hoog Soeren (zijweg van de Amersfoortseweg).

Programma:

10:30 uur: Ontvangst met koffie en welkomstklanken door jachthoornblaasgroep Het Aardhuis.

11.00 uur: 

 1. Opening vergadering.

 2. Ingekomen stukken.

 3. Notulen algemene vergaderingen 2019.

 4. Bespreking jaarverslag 2019 en goedkeuring.

 5. Toelichting financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020.

 6. Rapportage kascontrolecommissie (Pauline van Putten, Rob Schuitenmaker, reserve lid Sabeth de Clercq).

 7. Vaststelling financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020.

 8. Benoeming leden kascontrolecommissie.

 9. Vasstellen van de contributie, voorstel bestuur € 25,- (zie bijlage).

 10. Geplande activiteiten in 2020.

 11. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en herkiesbaar: Bas Worm en Hennie Degen. Beide hebben een periode van 4 jaar in het bestuur gezeten, zij zijn beide herkiesbaar. 

Kandidaat-bestuurslid: Paul Buitenhuis. 

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen schriftelijk aangemeld worden tot tien dagen voor de vergadering gesteund door minimaal 5 leden (Statuten art 9 lid 5).

 1. Rondvraag.

12:30 uur Lunch

13:30 uur

Het middagprogramma bestaat uit drie presentaties.

 • Ir. Arno Willems: Landgoed Kroondomein Het Loo
 • Glenn Lelieveld: Stand van zaken betreffende de wolf op de Veluwe
 • Jan Huttinga: Jachtopziener Het Loo: Beelden van het Landgoed Kroondomein Het Loo

14.30 – 15.30 uur: Wandeling Op Kroondomein Het Loo.

Na de wandeling drinken we een borrel ter afsluiting.

 • Leden kunnen zich voor deze ledenvergadering voor het gehele programma opgeven door € 15,- per persoon over te maken naar NL76 ABNA 0461 9308 46 t.n.v. Vereniging het Edelhert o.v.v. ALV 2020

 • Per lid is een introducé toegestaan waarvoor betaling is verschuldigd.

 • Indien u als lid alleen het huishoudelijk deel wilt bijwonen, is betaling niet nodig. Wel dient u zich hiervoor aan te melden via een mail naar: secretaris@hetedelhert.nl.

 • Het jaarverslag van de secretaris en penningmeester zijn ter plaatse verkrijgbaar. Wilt u de stukken eerder inzien, dan kunt u deze aanvragen via: secretaris@hetedelhert.nl.

Bijlage bij punt 9 van de agenda.

Al meer dan 10 jaar is de contributie €22,00 (€ 25,00 adres buitenland) per jaar. Ondanks dat de officiële inflatie beperkt is gebleven, zijn de kosten van de te organiseren activiteiten zoals Ledendag, Vrijwilligersdag, ALV toegenomen. Het bestuur is genoodzaakt om de contributie met ingang van het verenigingsjaar 2021 aan te passen naar € 25,00 (€ 28,00 adres buitenland) per jaar. Met deze verhoging is de continuïteit van de vereniging gewaarborgd.

Rens Strijbis, penningmeester

Nick van Adrichem secretaris