Vereniging het Edelhert (VhE) organiseert wederom een cursus 'aanspreken', van edelherten en van damherten. Een uitgebreidere cursus dus met voor een deel nieuwe docenten. Dit najaar (2022) gaat hij (onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen) van start.

 PBW3971 damwild met zware 14 ender op achtergrond Terlet 20210925 kln

Nog even voor de duidelijkheid: aanspreken is het beoordelen van het wild op geslacht (mannelijk of vrouwelijk) en op leeftijd. Dat doe je op basis van een aantal leeftijdskenmerken. Die kenmerken bestaan uit uiterlijke kenmerken (hoe ziet het dier er uit), maar ook op basis van gedragskenmerken (hoe beweegt het dier, sociale interacties, hoe reageert het dier op zijn omgeving). Die laatste categorie kenmerken krijgt vaak weinig aandacht, maar in deze cursus schenken we daar de nodige aandacht aan. Immers, juist de combinatie van de uiterlijke en de gedragskenmerken geeft een betere leeftijdsschatting dan als je alleen naar de uiterlijke kenmerken kijkt.

We hebben deze cursus voor het eerst in 2018 opgezet naar aanleiding van een groot aantal verzoeken indertijd van leden. In 2020 is de cursus herhaald. Nu zijn we weer twee jaar verder en we denken (en hopen) dat er weer genoeg animo is binnen en buiten de Vereniging om deze cursus opnieuw te gaan geven. De cursus wordt bovendien, zoals het voornemen nu is, uitgebreid. We gaan het niet alleen meer hebben over aanspreken van edelherten, maar er komt ook een aparte avond over het aanspreken van damherten. We hebben onze adviseur en damherten-kenner Rik Schoon bereid gevonden om dit onderdeel voor zijn rekening te nemen. En dat is mooi, want we komen damherten steeds vaker op steeds meer plekken in ons land tegen.

De leeftijdsindicatie richt zich in eerste instantie op het aangeven van leeftijdsklassen. We hebben het dan over dieren in de klassen kalf – jong – volwassen – oud. In 2e instantie proberen we binnen de leeftijdsklassen een indicatie af te geven van de ‘exacte’ leeftijd. Maar hiervoor geldt dat dit altijd met de nodige vrijheidsgraden gepaard gaat, of men moet een dier al van jongs af aan kennen en gevolgd hebben. Aanspreken is geen exacte wetenschap, laten we daar duidelijk over zijn.

Ook wordt aandacht besteed aan individuele herkenning van dieren. Als je goed en veelvuldig naar dieren (in een bepaald gebied) kijkt, zul je ze op een gegeven moment zelfs individueel gaan herkennen. Ingegaan zal worden welke kenmerken je helpen om die individuele herkenning te verbeteren.

De cursus betreft zowel edelherten als damherten. De cursus probeert nadrukkelijk theorie en praktijk met elkaar in verbinding te brengen.

De opzet van de cursus is als volgt (wijzigingen voorbehouden):

 • Avond 1 – donderdag 13 oktober: Introductie en theorie over aanspreken en aanspreekkenmerken, door Bas Worm (tevens cursusleider).
 • Avond 2 – donderdag 20 oktober: aanspreken edelherten in de praktijk, door gastdocent Jan Huttinga.
 • Avond 3 – donderdag 27 oktober: aanspreken edelherten in de praktijk, door gastdocent Johan Wensink.
 • Avond 4 – donderdag 3 november: aanspreken damherten, door gastdocent Rik Schoon.
 • Facultatief en ook nog nader in te vullen: dagdeel/avond ‘aanspreken in het veld’ onder begeleiding (de mogelijkheden hiervoor worden nog onderzocht).

Cursuslocatie: Steunpunt Tongeren van Stichting Groennetwerk, Tongerenseweg 212, Epe.

De cursus is voor leden van VhE maar ook voor niet-leden. Leden betalen € 225,- en niet-leden € 275. De niet-leden wordt ook de mogelijkheid geboden om lid te worden van de vereniging en dan voor het leden-tarief deel te nemen. Genoemde bedragen over te maken op NL52 RABO 0147384508 ten name van Vereniging het Edelhert o.v.v. ‘Aanspreekcursus 2022’.

De cursus gaat door bij minimaal 22 cursisten. De maximale groepsgrootte is 40 cursisten, daarboven komt u op een reservelijst. Volgorde op basis van moment van inschrijving.

U kunt zich inschrijven door een mail te sturen aan penningmeester@hetedelhert.nl met 

daarin de volgende informatie:

 • Voornaam, achternaam
 • Postadres (straatnaam en huisnummer, postcode, woonplaats)
 • Mailadres
 • (mobiel) telefoonnummer
 • Lid of geen lid (en indien geen lid: wordt ivm de cursus wel lid of wordt geen lid en betaalt het niet-ledencursusgeld)
 • (indien u twee of meer personen op wilt geven, dan graag bovenstaande gegevens ook voor de 2e en volgende personen opgeven)

Wij zien uw aanmelding met nieuwsgierigheid en belangstelling tegemoet!