Per 1 januari 2017 krijgt de Provinciale Staten van Flevoland de regie over de Oostvaardersplassen (OVP). Op 5 oktober wordt er in de Provinciale Staten van Flevoland een ‘oordeelsvormende’ vergadering gehouden over de conceptovereenkomst die het dierenwelzijn in de OVP moet gaan regelen. In de basis voor de conceptovereenkomst wordt voorgesteld om het ICMO2-rapport van 2010 en Natura 2000 beheerplan van 2015 als leidend te maken. Vereniging het Edelhert maakt in dit schrijven duidelijk dat die basis onmogelijk kan en verwoordt dit in bijgesloten stukken.

We constateren dat: 

1. de uitgangspunten ICMO2 op belangrijke onderdelen niet zijn uitgevoerd. Daarom kan dit rapport niet meer als uitgangspunt voor nieuw beleid dienen. In de eerste bijlage: 'Open brief aan Provinciale Staten van Flevoland' treft u een puntsgewijze evaluatie van de Nederlandse samenvatting van het ICMO2-rapport aan. 

2. in het Natura2000 beheerplan de invloed van de grote grazers nooit zijn meegenomen. De grote grazers hebben een hele grote invloed op het begrazingsgebied, maar ook op het moerasgebied. Daarom moet om Natura2000 te laten lukken de invloed van de grote grazers zeker worden meegenomen.

3. door voedselgebrek het welzijn van de grote grazers onvoldoende is. Daarom is er een wijziging van beheer noodzakelijk. 

Natura2000

Open brief