REGULERING VAN HET AANTAL GROTE GRAZERS -

In de Oostvaardersplassen zullen de "grote grazers" (nu al rond de 1.000) niet ongelimiteerd in aantal blijven toenemen totdat de draagkracht van het terrein wordt overschreden en er door voedselgebrek meer dan normale sterfte optreedt, waardoor de aantallen dieren afnemen tot een niveau dat er weer genoeg voedsel voor de overblijvende dieren bereikbaar is. De Raad voor het Natuurbeheer adviseerde minister Van Aartsen onlangs deze met een eufemistische uitdrukking omschreven "zelfregulatie" in de OVP toe te passen ten einde daar "de natuur haar gang te laten gaan". De kadavers en crepeergevallen zouden ter wille van het beoogde "natuurlijke systeem" moeten blijven liggen, uitgezonderd op plaatsen waar ze zichtbaar zijn voor het grote publiek. Deze voorstellen wekten bij velen, ook bij het Veluws Hert grote weerstand.

De directeur van Staatsbosbeheer, mr. M. Brabers, heeft nu duidelijk gemaakt dat van zulk een gang van zaken in de Oostvaardersplassen geen sprake zal zijn. We geven de natuur graag ruim baan, maar er zijn grenzen. De OVP vormen een geheel ingerasterd gebied van beperkte omvang (het te begrazen gedeelte is niet meer dan 2.000 hectaren groot), we hebben hier de dieren uitgezet en daarmee een soort eiland-situatie gecreeërd en dat brengt de nodige consequenties met zich mee, aldus de heer Brabers.

]n de OVP leven nu ongeveer 300 Konikpaarden, 450 Heckrunderen en 250 edelherten. Deze aantallen nemen in aanmerkelijk tempo toe. Maar de vruchtbare bodem van het polderland levert nog voldoende voedsel op voor de aanwezige dieren. Bij Staatsbosbeheer verwacht men dat over rond twee jaren de draagkracht van het terrein maximaal wordt benut en daarna overschreden. Dan moet er worden ingegrepen, we laten de dieren hier niet van honger verkommeren, aldus de heer Brabers. Hoe er dan moet worden ingegrepen is nog steeds een onderwerp van studie. Bijvoedering in karige wintermaanden wordt afgewezen omdat dan op kunstmatige wijze de draagkracht van het terrein geweld wordt aangedaan omdat er te veel dieren leven. Als mogelijkheid blijft dan nog over het periodiek verwijderen van een aantal dieren, zodat er voor de overblijvende grazers geen hongersituatjes ontstaan. Dat verwijderen kan op twee manieren: vangen ("verhuizen" of slachten") of afschot. Het eventuele afschot zal in ieder geval in eigen beheer geschieden, aldus de heer Brabers.


Winter 1999

Kwartaalblad Het Edelhert