Foto: Maas van de Ruitenbeek

Grootste landroofdier in Nederland

lengte ca. 1 meter

Kleur : donkergrijs met op zijn kop zwart-witte banen

Komt voor: Op Veluwe, Drente, Limburg

Aantal: ca. 2000 stuks


Nadere kennismaking met de das

De das komt voor in alle gematigde streken van Europa en AziUe. In ons land ging het vanaf de jaren zestig slecht met dit dier; door een veranderd biotoop, grootschalige landbouw en een enorme toename van de verkeersslachtoffers verdween de das uit grote stukken van zijn verspreidingsgebied.
Door herintroducties in Friesland en Gelderland stabiliseerden de aantallen weer en nu lijkt er een lichte toename van het aantal dassen waar te nemen. Zij komen ook weer voor in Drenthe en zelfs in de Flevopolders zijn dassen gesignaleerd. In het Gooi is nog een kleine geïsoleerde populatie, waarvan het gebied doorsneden wordt door de A27. Dassenrasters en tunnels lijken wat te helpen en misschien kunnen deze dieren zich ook daar handhaven.

Dassen zijn voor een belangrijk deel aangewezen op kleine prooidieren die in groten getale verzameld moeten worden. Dit kost veel tijd, zodat dassen niet ver van hun burcht kunnen foerageren. Deze burcht moet enkele meters boven het grondwaterpeil liggen en daar de das graag wormen, slakken en larven eet, leeft het dier graag op stuwwallen waar een overgang is van hoger droog naar lager vochtig gebied. Verder eten ze jonge konijnen en vogels, maar ook afgevallen fruit, eikels, maïs en haver. Zijn de omstandigheden goed dan kan de das op één avond wel 200 regenwormen verorberen.
In de winterperiode teert de das in op een dikke vetlaag en houdt een soort winterrust in zijn burcht, maar geen echte winterslaap.

De das is volledig beschermd door de Flora- en Faunawet, maar zijn grootste vijand blijft natuurlijk de mens.
Verstoring van de burchten komt nog steeds voor, en ook het verkeer eist een hoge tol.
Gelukkig worden steeds vaker dassentunnels aangelegd en op gevoelige plaatsen helpen dassenrasters de dieren deze tunnels te vinden.
De Vereniging Das & Boom is opgericht ter bescherming van de das en heeft, nu het gelukkig weer een beetje beter gaat, nu ook de bescherming van andere bedreigde diersoorten en hun leefmilieu hoog in het vaandel.
Voor meer informatie: kijk eens op de website: www.dasenboom.nl