Uitschrijven [unsubscribe link]! facebook_icon Connect on Facebook twitter_icon Volg ons op Twitter

Voor alle voor de nieuwsbrief aangemelde bezoekers op de website van Vereniging het Edelhert (VhE) brengen wij deze abonnees op de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte van de actualiteiten omtrent met name de dam- en edelherten, alsmede verenigingsnieuws, zoals ledendagen, rasterwerkzaamheden en andere zaken waar de Vereniging zich mee bezig houdt. Aanmelden via de website (linksboven). Uitschrijven kan op elk moment via de [unsubscribe link] onderaan de nieuwsbrief.  Lees hier de nieuwsbrieven online. [view online link]

 

Aangereden hinde in Kuringen, Vlaanderen

Begin maart is een hinde aangereden in Vlaanderen, men vermoedt dat het om een ontsnapt exemplaar ging. Het dier is meegenomen door medewerkers van het Natuurhelpcentrum. Er werd een zware hersenschudding, een gebroken loper en inwendige bloedingen vastgesteld. Gezien de aard van deze verwondingen is het dier uit zijn lijden verlost. Hier een filmpje te zien met het dier. Hierop is duidelijk zichtbaar dat de hinde een gebroken voorloper heeft. Het is onbekend waarom ze denken dat het gaat om een ontsnapt exemplaar. Op zo'n 50 kilometer van Kuringen in Voeren komen edelherten voor, aldus de waarnemingensite van België.

 

Onderzoek naar geurstof om wild te weren

De stof Tupoleum is prima in staat om een bepaalde periode het wild te weren, zo blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Altena (Infra Materialen) en Natuurmonumenten. Bij een drukbezochte drinkplaats is in de zomer van 2014 een periode de prenten geteld om een indicatie te krijgen welk wild en hoeveel de drinkplaats bezoeken. Daarna zijn enkele palen rond de drinkplaats gevuld met Tupoleum. Daarna bleek dat het aantal dieren dat de plaats bezocht, significant lager was en daarbij ook veel korter verbleven bij de drinkplaats. De geurstof bestaat uit kruiden en heeft de geur van natte sigarenpeuken. Zie hier voor het verslag. De geurstof zou ingezet kunnen worden om wild te weren bij plaatsen waar veelvuldig wild verkeerswegen oversteken.

Geen afschot damherten in bebouwde kom Zandvoort

Na protest van de dorpsbewoners heeft de gemeente besloten af te zien van afschot binnen de bebouwde kom. Drie dagen eerder was in de gemeenteraad besloten tot afschot. De damherten zorgen voor levensgevaarlijke verkeerssituaties en het gemeentebestuur wilde hier wat aan doen. Als de gemeente Amsterdam niet overgaat tot afschot, dan moet Zandvoort het dan maar doen, zo stelt het College. De petitie van de bewoners heeft er voor gezorgd dat gemeente Zandvoort voorlopig afziet van afschot en wederom met gemeente Amsterdam gaat praten. De damherten komen van de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Amsterdam is eigenaar van het gebied en hiermee probleemeigenaar en dient in te grijpen in de uitdijende populatie, zo stelt Zandvoort.

 

Laatste maanden dracht hinde

In mei en juni woren de edelhertkalfjes geboren waarbij de piek in juni ligt. Na de winter moet de hinde reserves opbouwen, om de ruiperiode door te komen, voor de groei van het ongeboren kalf en de zoogperiode na de geboorte. In april, bij een gemiddelde dagtemperatuur van 8 graden Celsius, begint in de regel het gras weer goed te groeien en lopen diverse struiken en bomen uit, waaronder de bosbes. In deze tijd wordt daar graag gefoerageerd door het kaalwild. Ook de geweidragers hebben een hogere voedselbehoefte, mede voor de opbouw van het gewei.

 

Verbinding Deelerwoud en NP Hoge Veluwe

De corridor op de N804 wordt nog niet intensief gebruikt, volgens de bevindingen van beheerders van de HV en Deelerwoud. Er zijn vossen, dassen en een enkel zwijn waargenomen. Daarnaast maken drie jonge mannelijke damherten regelmatig gebruik van de wissel. Lees ook het artikel van De Veluwenaar.
Bij ecoduct Oud Reemst (foto), welke De Hoge Veluwe en de Planken Wambuis verbindt, is de camera aan de Hoge Veluwe kant, omver getrokken door vandalen.

 

Edelhert vestigt zich in Zwolse bos


Het Zwolse bos is gelegen tussen Heerde, Wapenveld en Wezep. Zo genoemd omdat hier tot 1960 waterwinning voor de stad Zwolle plaatsvond. Het bos is nu een geliefd gebied voor wandelaars, mountainbikers en ruiters. Het wildviaduct Tolhuis overbrugt de A50 en biedt het wild de kans om van het westen de snelweg over te steken en komen zo in het Zwolse bos terecht. Dit wildviaduct was eind 2011 nog in het nieuws omdat circa acht maanden na de opening er twee meter hoge rasters geplaatst waren om het wild, jawel, tegen te houden! Vereniging Het Edelhert heeft toen met een trampoline op een ludieke manier geprotesteerd tegen de afsluiting. Begin 2012 zijn de rasters verwijderd. Inmiddels hebben dit jaar een aantal mannelijke edelherten een vaste stek in het Zwolse bos gevonden! Meer dan 400 ha van het bos is honden losloopgebied. Terreinbeheerder Staatsbosbeheer verwacht dat de hondenbezitters hun honden onder appèl houden en ervoor zorgen dat de honden op de paden blijven. Eén van de uitdagingen voor de terreineigenaar om natuur- en recreatiebelangen samen te laten gaan…

 

Vereniging Het Edelhert én Eland?

De Stichting Wolven in Nederland geeft aan dat steeds vaker elanden vanuit Polen en Tsjechië de Duitse grens oversteken en daarbij steeds meer westwaarts trekken. Eén eland is waargenomen in de buurt van Kassel, zo’n 300 km van de Nederlandse grens. In de zomer kunnen de mannelijke elanden grote afstanden afleggen op zoek naar vrouwelijke soortgenoten en nieuwe voedselgebieden. Sinds de 12e eeuw leven er geen elanden meer in Nederland, waarschijnlijk ten gevolge van de jacht.

 

Nederlandse wolf uit roedel Münster

De wolf die begin maart door Drenthe en Groningen liep, is een jong dier uit de roedel 'Münster' in de regio Hamburg-Bremen. Het is één van de zes jongen in het voorjaar van 2014 geboren. Dat blijkt uit DNA-analyses van zowel Alterra als het Duitse onderzoeksinstituut Senckenberg.

Nederland was begin maart in de ban van het dier, dat onverstoorbaar dicht bij mensen kwam en zelfs door dorpen liep. Onderweg enkele keren een aangevreten schaap achterlatend. Uit deze schapen is het DNA gehaald en daarmee is de herkomst van het dier bepaald. Dit exemplaar is 13 maart voor het laatst gespot in het Duitse Oldenburg.

Jonge wolven verlaten op bepaalde leeftijd het roedel, dit gedrag is normaal. Inmiddels is het dier teruggekeerd naar Duitsland. In Duitsland blijkt dat niet alleen deze wolf dichtbij mensen komt, maar er inmiddels meerdere wolven zijn met deze gewoonte. De dieren verliezen hun afstand tot mensen, aangezien ze voelen van mensen niks te vrezen te hebben. Het zijn en blijven echter predatoren met predatoren gedrag. Deze twee feiten kunnen tot potentieel gevaarlijke situaties leiden. Er gaan dan ook stemmen op ontheffing te vragen om te kunnen ingrijpen.

Wolven zijn beschermd en mogen niet worden bejaagd in Europa, er moet ontheffing worden aangevraagd als ze het dier bij gevaarlijke situaties willen bejagen. Dit beleid stamt uit de tijd dat de wolf zeldzaam was. Nu na een aantal jaren de populatie onbeperkt heeft kunnen groeien is er een kentering in de situatie. De dieren zijn talrijk en komen steeds dichter bij mensen. We zullen volgen hoe deze situatie zich ontwikkeld. Op de foto een beeld van artikel RTV Drenthe over dit onderwerp

Fotowedstrijd: een bericht voor leden

Herinnering en laatste oproep voor deelname aan de Dick van den Hoorn fotowedstrijd. Deze fotowedstrijd is uitsluitend voor leden. Thema: 'Het edelhert in een (nagenoeg) natuurlijke omgeving. Uitgesloten van deelname zijn beroepsfotografen, bestuur en adviseurs, evenals werkgroep en jury.

De feestelijke prijsuitreiking zal plaatsvinden op de ledendag op 7 november 2015.

De fotowerkgroep doet hiermee een laatste oproep om onze leden over de streep te trekken om maximaal drie foto's in te sturen voor de fotowedstrijd. U kunt nog foto's insturen tot 9 oktober 2015.

Ook foto's geschoten met een eenvoudige camera komen in aanmerking voor de begerenswaardige prijzen dan wel voor een nominatie in ons Verenigingsblad. Schroomt u dus niet! De werkgroep is zich bewust dat niet iedereen over professionele fotoapparatuur beschikt. Dit gememoreerd hebbende kan dan ook geen beletsel meer zijn om er nog eens specifiek voor op uit te trekken en/of in uw digitale archief te snuffelen. In de WOP-atlas staan genoeg plekken om een overzichtfoto te schieten van één of meerdere stuks roodwild in een (relatief) natuurlijke omgeving. Op de foto Bertus Kelderman op fotojacht.

 

 
 

Monster van aangereden edelhert Assen wordt onderzocht

Het edelhert dat een maand geleden is aangereden bij de oprit in Assen is bemonsterd. Er is een deel van het oor afgenomen wat onderzocht kan worden door Alterra. Doel van het onderzoek is de herkomst van het dier te achterhalen.

In de avond van 11 april is op de oprit van de A28 een edelhert aangereden. Een dag later toen de dierenambulance in opdracht van de dierenbescherming het hert kwam ophalen bleken beide stangen afgezaagd. Een man uit Groningen melde zich op maandag bij de politie. Hij verklaarde hierbij dat de stangen er nog aanzaten toen hij het dier aanreed. De stangen zijn dicht boven de kop afgezaagd.

Het dier komt vermoedelijk van een hertenfarm. Er zijn een paar in de provincie.

De VhE is momenteel bezig met een grootschalig genetisch onderzoek. Hierbij onderzoekt de Vereniging samen met Alterra en de gezamenlijke provincies (BIJ12) wat de preciese herkomst is van aangetroffen dieren in Nederland en over de grens in Duitsland en België.


 

Eerste edelherten bereiken Drents Friese Wold

De afgelopen maand heeft het bestuur van de VhE twee edelherten geschonken aan het bezoekerscentrum het Drents Friese Wold. De twee edelherten werden voorheen op verschillende plaatsen tentoongesteld, maar hebben nu een vaste plaats gekregen in het bezoekerscentrum. De gift is geïnspireerd door de opheffing van de nul-stand voor edelherten in de provincie Drenthe. In het proces van de provincie naar het nieuwe faunabeeheerplan heeft de VhE ook geparticipeerd. De natuurorganisaties in Drenthe werken toe naar een situatie waarmee met instemming van alle partijen een roedel edelherten in het gebied kan worden gerealiseerd. Met name recreatieondernemers zijn positief over deze mogelijkheid. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer werken samen in het gebied met particuliere eigenaren. Lees meer op www.hetedelhert.nl


 

Staatssecretaris Dijksma over toekomst Oostvaardersplassengebied

Op 12 maart heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd over de toekomst van het Oostvaardersplassengebied. In de doelstelling staat dat het gebied verder ontwikkeld wordt om het samengaan van dier, natuur en mens te bevorderen. De waarde van het gebied voor vogels komt meer centraal te staan, beheer op maat voor de diverse typen natuur en er wordt gezocht naar versterking van wetenschappelijke kennis. Het beheer van de grazers in de moeras- en vlaktegebieden blijft hetzelfde, vroeg reactief. In het Hollandse Hout, Oostvaardersveld en Kotterbos wordt meer afstemming met de verschillende functies nagestreefd, zoals recreatie en natuur. Het beheer daar zal ondermeer bestaan uit het afsluiten van bosrijke delen, minder dieren toelaten of verdrijven. Ook wordt genoemd het beheer gericht op aantallen.

Hieruit blijkt dat de aanliggende bosgebieden aan de OVP apart beheer krijgen en dus geen deel uitmaken van de huidige OVP beheer. Dat betekent ook dat er voor grazers niets zal verbeteren als niet wordt afgestapt van het vroeg reactief beheer. Dat beheer voorkomt namelijk niet 'onnodig en vermijdbaar lijden' van de grazers, waar het ooit voor is ingesteld. Dit in tegenstelling tot de mening van de Staatssecretaris. De OVP blijven op deze manier een overbegraasd, volkomen kaalgevreten gebied en dat leidt tot onaanvaardbaar dierenleed, ieder jaar weer.

Lees hier het volledige kamerstuk van het Ministerie van Economische Zaken.

 

Deze nieuwsbrief is gemaakt door:

Eindredactie: Jan Paulides, Janoh de Groot, Renée Willemse

Foto's Bertus Kelderman, Gerrit Mulderij, Jan Paulides, Janoh de Groot


Uitschrijven [unsubscribe link]! facebook_icon Connect on Facebook twitter_icon Volg ons op Twitter