De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

ons kenmerk : DRZw. 2006/723
datum : 15-02-2006
onderwerp : Voortgang robuuste verbinding Oostvaardersplassen-Veluwe
bijlagen :

Geachte Voorzitter,

Tijdens het algemeen overleg van 8 september 2005 over de Oostvaardersplassen heb ik toegezegd u op de hoogte te houden van de (planologische) voortgang van de robuuste verbinding Oostvaardersplassen-Veluwe.

Sinds het voorjaar van 2005 is de provincie Flevoland voortvarend aan de slag gegaan met de planvorming rond de genoemde robuuste verbinding. Zij heeft dit gekoppeld aan de ontwikkeling van een nieuw omgevingsplan. Hiervoor zijn enkele speerpunten benoemd. Het project Middengebied is er één van. Binnen het project Middengebied koppelt de provincie Flevoland de robuuste verbindingszone aan opgaven voor wonen, werken en recreatie. Door koppeling van functies wil de provincie een multifunctionele groene zone van circa 1950 ha creëren, waarbinnen ook de robuuste verbinding een plek heeft. De zone verbindt de Oostvaardersplassen met het Horsterwold en wordt Oostvaarderswold genoemd. De zone is een belangrijke schakel in de totale verbinding Oostvaardersplassen-Veluwe-Reichswald.

Vandaag neem ik het conceptplan Oostvaarderswold in ontvangst. Daarmee wordt de eerste stap gezet naar planologische verankering van de robuuste verbinding. In de periode tot de zomer zal de provincie verschillende onderzoeken (laten) uitvoeren naar de functionaliteit en haalbaarheid van het plan en zal het plan worden voorgelegd aan de gemeenteraden van Almere, Lelystad en Zeewolde en het dagelijks bestuur van waterschap Zuiderzeeland. In verband met het verwezenlijken van een samenhangende robuuste verbinding zal het plan tevens bestuurlijk en inhoudelijk worden afgestemd met de provincie Gelderland. Bovendien verwacht ikzelf in juni het rapport van de internationale groep deskundigen onder leiding van de heer Gabor over het beheer van de Oostvaardersplassen, waarin deze verbinding wordt meegenomen.

Uiteindelijk (het streven is begin november 2006) zullen de Provinciale Staten van Flevoland het definitieve plan voor het Oostvaarderswold vaststellen als onderdeel van het omgevingsplan.

Zodra het plan definitief is, zal ik u hier nader over informeren.

De minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit,

dr. C.P. Veerman